Noorul-islam.NET :: ރޭޑިއޯ އެޓޯލް 96 އެފް.އެމް ގެ ޚިދުމަތް އައްޑުއަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދޭންފަށައިފި




ރޭޑިއޯ އެޓޯލް 96 އެފް.އެމް ގެ ޚިދުމަތް އައްޑުއަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދޭންފަށައިފި
Category »  ޚަބަރު

ތާރީޚް: 30 ނޮވެމްބަރ 2010

 : 

މިއީ ރޭޑިއޯ އެޓޯލްގެ ކުރުތާރީޚުގައި އެ ޗެނަލަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. އަދި މުޅި އިސްލާމީ ދިވެހި ޢުންމަތަށްވެސް ލިބުނު ކުރި އެރުމަކާ ހިންހަމަ ޖެހުމެކެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އައްޑު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު އުފަލެއް ލިބިގެންދާ ކަމެކެވެ. ރޭޑިއޯ އެޓޯލަކީ ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަޤބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ މަންފާކުރަނަވި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ގެނެސްދޭ ޗެނަލެކެވެ. ދީނީ ތަފާތު އަދި އިޖްތިމާޢީ މުޙިއްމު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ގެނެސްދިނުމުގައި ދިވެހިންގެ ހިތްކަތުގައި އަންނަނީ ރަސްކަން ކުރަމުންނެވެ.

މިފުރުޞަތުގައި މާތްﷲ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރާ ހާލު، ރޭޑިއޯ އެޓޯލްގެ ހީވާގި ހިންގުންތެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުނަށް ނޫރުލްއިސްލާމް ވެބްސައިޓްގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑާއި ކިޔުންތެރިންގެ ނަމުގައި މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ. އަދި ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއަށް އެހީތެރިވަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަކީ އެހެނިހެން ޗެނަލްތައްވެސް ރޭޑިއޯ އެޓޯލް ނަމޫނާއަކަށް ބެލުމެވެ. ދުޢާއަކީ އަދަށްވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް ރޭޑީއޯ އެޓޯލަށް ދައްކަވާ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށަކަށް ޚީދުމަތް ލިބިގެން ދިއުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދެއްވުމެވެ. އާމީން!


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި