Noorul-islam.NET :: މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ލޯންޗު ކޮށްފި
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ލޯންޗު ކޮށްފި
Category »  ޚަބަރު

ތާރީޚް: 15 އޮކްޓޯބަރ 2010

 : 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ ރައީސް، އަދި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ލޯންޗު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކުރެވިފައިވަނީ މިރޭ (15 އޮކްޓޯބަރ 2010 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ) ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި، އެޕާޓީގެ ރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދެވެ.

ޢަދާލަތުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މިޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދާއި ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ބޭއްވިފައި ވެއެވެ.

މިރޭ ލޯންޗް ކުރެވުނު ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގެ އެޑްރެހަކީ

www.drabdulmajeed.com

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި