Noorul-islam.NET :: ނޫރުލްއިސްލާމް ވެބްސައިޓްގެ ލިޔުންތަކުން ސާޗްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
ނޫރުލްއިސްލާމް ވެބްސައިޓްގެ ލިޔުންތަކުން ސާޗްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
Category »  ޚަބަރު

ތާރީޚް: 14 އޮކްޓޯބަރ 2010

ޚަބަރު : ނޫރުލްއިސްލާމް ވެބް ޓީމް

ނޫރުލްއިސްލާމް ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ކިޔުންތެރިންނަށް ލިޔުންތައް ހޯދުން ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ނޫރުލްއިސްލާމްގައި ސާޗް ފީޗާއެއް ޤާއިމު ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ވަރަށް ގިނަ ކިޔުންތެރިންގެ އެދިލެއްވުމަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ގޮތުން ނޫރުލްއިސްލާމުން އެޅި ފިޔަވަޅެކެވެ.

ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ސާޗް ފީޗާ މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ މައި ސައިޓާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާތަކާއި އަދި ނޫރުލްއިސްލާމް ރަމަޟާން ސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ މާއްދާތަކުން އެކަނި ސާޗް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި، ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ނޫރުލްއިސްލާމް ނެޓްވޯކްގެ ހުރިހާ ވެބްސައިޓްތައް އެއް ސާޗެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސާޗް ކުރެވޭގޮތް ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

ސާޗް ކުރެއްވުމުގައި ތިރީގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

        ސާޗް ކުރެއްވަން ބޭނުންވާ ޓެކްސްޓު ލިޔުއްވަން ވާނީ އެކްސްޕީ ތާނައިންނެވެ.

        ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބަހެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ވީހާވެސް ކުރުކޮށް ލިޔުއްވުން އެދެމެވެ. ދިގު ޖުމްލަތައް ޖެއްސެވުމުން ސީދާ އެ ޖުމްލަ ލިޔެވިފައިވާ ގޮތާއި، ޚިލާފަށް ސާޗް ކުރެވިއްޖެނަމަ، ނަތީޖާއެއް ނުފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

        ކޮންމެ ސަފްހާއެއްގެ މަތީގައިވާ ސާޗް ކުރާ ގޮޅީގައި ލިޔުއްވުމަށް ކީބޯޑު ބަދަލުކުރައްވާކަށް ޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާނެއެވެ. އެ ގޮޅީގައި ލިޔެވޭނީ ހަމައެކަނި ތާނައިންނެވެ.

ސާޗް ކުރެއްވުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމަށް info@noorul-islam.net މިއީމެއިލް މެދުވެރި ކުރައްވައި އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި