Noorul-islam.NET :: މުޙައްމަދު ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ނަޞްރު ދޭނެ 10 ގޮތެއް...
މުޙައްމަދު ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ނަޞްރު ދޭނެ 10 ގޮތެއް...
Category »  محمد صلى الله عليه وسلم

ތާރީޚް: 16 އޮކްޓޯބަރ 2008

ލިޔުއްވީ : މުޙައްމަދު އަނީލް 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وددت أني لقيت إخواني، قال الصحابة: أو ليس نحن إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني" رواه أحمد وصححه الألباني.

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. "ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަޚުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޯބި ކުރެއްވީމެވެ." . އަޞްޙާބު ބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ. ފަހެ ތިމަންބޭކަލުންނަކީ ކަލޭގެފާނުގެ އަޚުން ނޫން ތޯއެވެ؟ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަޚުންނަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުފެނި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އީމާންވީ މީހުންނެވެ."

(މިޙަދީޘް ރިވާ ކުރެއްވީ އިމާމް އަޙްމަދު އެވެ. އަދި އަލްއަލްބާނީ ވަނީ މިޙަދީޘް ޞައްޙަކުރައްވާފައެވެ.)

 


ތިރީގައި މި ހުށަހަޅާލަނީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ނަޞްރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ތިބާއަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެކެވެ. ތިބާގެ ކުޅަދާނަކަން ހުރި މިންވަރަކުން މިކަންތައްތައް ކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރި ވަމެވެ. އަދި ވީ މިންވަރަކުން މިފަދަ އިތުރު ކަންތައް ކުރުމަށްވެސް ނަސޭހަތްރެތިވެ ވަޞިއްޔަތް ކުރަމެވެ.

 

1.         ގޭގެ އަހުލުވެރިންނާއި، ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި، އަވަށްޓެރިންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ތަބާވުން.

2.         ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ލޯބި ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅުނަގައިގެން އެ ދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން.

3.         ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއަށް ލޯބި ކުރުމާއި އެކަލޭގެފާނު މާތް ކުރުމާއި، އަމިއްލަ ނަފްސާއި އަނބިދަރިންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެކަލޭގެފާނަށް ކުރާ ލޯބި އިތުރުވުން.

4.         ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވުން ގިނަކުރުން. ޚާއްޞަކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅު އިވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު [صلى الله عليه وسلم] މިފަދަ ކޮންމެވެސް ޢިބާރާތަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވުން. އަދި ބަންގީގެ ފަހުގައާއި، ހުކުރުދުވަހާއި ހުކުރުވިލޭރޭ ޞަލަވާތް ކިޔެވުން ގިނަކުރުން.

5.         ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސިޔަރަތު ކިޔުމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ހިދާޔަތަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވެ، އަހުރެމެންގެ ޙަޔާތުގައި ނަމޫނާއަކަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުން.

6.         ޢިލްމުވެރިން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސިޔަރަތާއި ބެހޭގޮތުން ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުންތަކާއި ފޮތްތައް ޗާޕުކޮށްގެން ބެހުމާއި، އެފަދަ ދީނީ ތަޤުރީރުތައް ބެހުން.

7.         ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސުއްނަތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ތިމާގެ ހަށިގަނޑާއި އުޅުމާއި ގުޅުމުގައި ތަންފީޒު ކުރުން.

8.         އިސްލާމް ދީނަށާއި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއަށާއި މުސްލިމުންނަށް ގޯނާކުރާ ކޮންމެ ޤައުމެއް (ވެވުނު ގޮތަކުން) ބޯއިކޮޓް ކުރުން.

9.         ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ލޯބިކުރުން. އެއީ އެބައިމީހުންނަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ވާރުތަވެރިންނެވެ. ނަބިއްޔުންނާއި ރަސޫލުންގެ މުދާ ވާރުތަ ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އަދި އެބޭކަލުންގެ އަރިހުން ވާރުތަ ކުރެވެނީ އެބޭކަލުން ގެންނެވި ޝަރުޢީ ޢިލްމުކަމަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

10.      މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސުއްނަތް ފެތުރޭތަން ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އުފާކުރުން.

 

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި