Noorul-islam.NET :: ކަލޭގެފާނުގެ ޒުހުދުވެރިކަމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

ކަލޭގެފާނުގެ ޒުހުދުވެރިކަމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
Category »  ވާހަކަ

ތާރީޚް: 14 ޖޫން 2010

ލިޔުއްވީ : މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ)

ކަލޭގެފާނުގެ ޒުހުދުވެރިކަމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

 

ތާބިޢީ ބޭކަލެއް ކަމުގައިވާ އަލްއިމާމު ޙަސަނުލް ބަޞަރީ ރަޙިމަހުﷲ އާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ.

"ދުނިޔޭގެ ކަންތަކާމެދު ކަލޭގެފާނުގެ ޒުހުދުވެރިކަމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟"

އެކަލޭގެފާނު ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

"ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރިޒުޤު އެހެންމީހަކަށް އަތުނުލެވޭނެކަން އެނގިވަޑައިގެންނެވުމުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގެންނެވީމެވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ޢަމަލު، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެހެން މީހަކު ނުކުރާނެކަން އެނގިވަޑައިގެންނެވުމުން ޢަމަލުގައި މަޝްޣޫލުވެ ވަޑައިގެންނެވީމެވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ކުރައްވާ ކަންތައްތައް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީ، އެއިލާހަށް އުރެދޭ ޙާލުގައި އެއިލާހާ ބައްދަލުކުރައްވަން ލަދުވެތިވެ ވަޑައިގެންނެވީމެވެ. އަދި މަރު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ގެންދާކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީ، ފަހެ ﷲ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮއްތު (ހެޔޮ ޢަމަލު) ގިނަ ކުރެއްވީމެވެ."

 

 

* އިމާމް ޙަސަނުލް ބަޞަރީ ރަޙިމަހުﷲ ގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް:

އެކަލޭގެފާނު އުފަންވެ ވަޑައިގެންނެވީ ޢުމަރު ބުނުލްޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރު، ހިޖުރައިން 21 ވަނަ އަހަރު، މަދީނާގައެވެ.

ޢުމުރުފުޅުން 14 އަހަރު ވުމުގެ ކުރީގައި ޤުރްއާން ހިތުދަސް ކުރެއްވިއެވެ.

ހިޖުރައިން 36 ވަނަ އަހަރު، ޢުމުރުފުޅުން 15 އަހަރުގައި ޢިރާޤުގެ ބަޞަރާއަށް ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ފަހުގައި އޭރު ބަޞަރާގައި އުޅުއްވި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ވަރަށް ގިނަ ޞަޙާބީންގެ އަރިހުން ޢިލްމު ޙާޞިލު ކުރެއްވިއެވެ.

ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ޒަމާނުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިސް ބޭފުޅެއްކަމުގައި ޙަސަނުލްބަޞަރީ ހެއްދެވިއެވެ. އަދި ހިޖުރައިން 102 ވަނަ އަހަރު ބަޞަރާގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މި މަޤާމަށް އެއްވެސް މުސާރައެއް ނުހިއްޕަވައެވެ.

އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން 110 ވަނައަހަރުގެ ރަޖަބު މަހުގައެވެ.


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި