Noorul-islam.NET :: ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 29 މޭއި 2009

ޖަވާބު ދެއްވީ : އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޡާމް


ސުވާލު: ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ޖަވާބު: بــســــــــــــــم اللّـه. الحمد للّـه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ނަމާދު އަދާކުރަންވާނީ ތިމާއަށް ވެވުނު އެންމެ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއި އެކުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނަމާދުގައި ހުއްޓާ ތިމާއަށް އުދަގޫ ވާފަދަ ދަރަޖައަކަށް ތަނެއްހިރުވާނަމަ، އެތަނެއް ކަހާލުމަކީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތިމާގެ ނަމާދަކަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެކަމެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޭނުމެއްނެތި އެގޮތަށް ކަންތައްކުރާނަމަ، ނަމާދަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން އުނިކަން އަންނާނެއެވެ. އަދި ދުރުން ބަލާމީހަކަށް ނަމާދުކުރަންހުރި މީހާގެ މި ޙަރަކާތްގިނަވެގެންގޮސް އޭނާ ހުރީ ނަމާދަށް ނޫންކަމަށް ހީވާ ދަރަޖައަށް މިކަން ކުރާނަމަ، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހާގެ ނަމާދު ބާޠިލްވެސް ވެގެންދާނެއެވެ. والله أعلم

 

ޖަވާބު ދެއްވީ: އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޡާމް 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި