Noorul-islam.NET :: އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމްވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު -1 (ހިޖުރައިން ފުރަތަމަ ޤަރުނު)
އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމްވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު -1 (ހިޖުރައިން ފުރަތަމަ ޤަރުނު)
Category »  އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތު

ތާރީޚް: 23 އޮކްޓޯބަރ 2008

ލިޔުއްވީ : މުޙައްމަދު ސިނާންހިޖްރީ ތާރީޚް

 

ހިޖްރައިގެ ކުރި

-

އަބޫ ޢައްމާރު ޔާސިރު

ޘުމައްޔާ (އުއްމު ޢައްމާރު)

އުއްމުލް މުއުމިނީން ޚަދީޖާ ބިންތު ޚުވައިލަދް*

ހިޖުރައިގެ ފަސް

02

މަހުޖަޢު (ޢުމަރު އިބްން ޙައްޠާބުގެ އަޅު) (ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި)

ޙާރިޘް އިބްން ސުރާޤާތު (ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި)

ޢުބައިދާ ބިން އަލް ޙާރިޘް (ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި)

ޢުމައިރު ބިން އަލް ހުމާމް (ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި)

މުޢައްވަދު ބިން އަލް ޢަފްރާ (ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި)

ސަވާދު (ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި)

03

ޙަމްޒަތު ބިން ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބް (އުޙުދު ހަނގުރާމައިގައި)

މުޞްޢަބް ބިން ޢުމައިރު (އުޙުދު ހަނގުރާމައިގައި)

11

ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް

ފާޠިމަތު ބިންތި މުޙައްމަދު ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް

ޢައްބާދު ބިން ބިޝްރު

13

އިކްރިމާ އިބްން އަބީ ޖަހުލު

އަމީރުލް މުއުމިނީން އަބޫބަކުރު އައްޞިއްދީޤް**

17

މުޢާޛު ބިން ޖަބަލް

20

އުއްމުލް މުއުމިނީން ޒައިނަބް ބިންތި ޖަހުޝް*

ބިލާލް ބިން ރަބާޙް

އުސައިދު ބިން އަލް ޙުޟައިރު

22

އުބައްޔު ބިން ކަޢުބް

23

އަމީރުލް މުއުމިނީން އުމަރު ބިން އަލް ޚައްޠާބް**

32

އަބޫ އައްދަރުދާ

އަބޫ ޛައްރު

އަބުދުﷲ ބިން މަސްޢޫދު

އަލް ޢައްބާސް ބިން ޢަބްދުލް މުއްޠަލިބު

ޢަބްދުއްރަޙުމާން އިބްން ޢައުފް*

ޒައިދު އިބުން ޢަބްދުﷲ އިބުން ޢަބްދުރައްބިޙީ

ޖުންދުބް އިބްން ޖުނާދާ

33

އަލް މިޤުދާދު ބިން އަލް އަސްވަދު

34

ޢުބައިދާ ބިން ޞާމިތު

35

އަމީރުލް މުއުމިނީން ޢުޘްމާން އިބްން ޢައްފާން**

އުއްމުލް މުއުމިނީން ޞަފިއްޔާ ބިންތި ޙުޔައްޔު އިބްން އަޚްޠަބު*

ސަލްމާނުލް ފާރިސީ (ނުވަތަ 36ހ.)

36

ޙުޛައިފާ އިބްން އަލް ޔަމާން

ޠަލްޙާ ބިން ޢުބައިދުﷲ*

ޒުބައިރު ބިން އަލް ޢައްވާމް*

37

ޢައްމާރު ބިން ޔާސިރު

38

ޞުޙައިބް އައްރޫމީ

40

ތަމީމް އިބްން ޢައުސް އައްދާރީ

އަމީރުލް މުއުމުނީން ޢަލީ ބިން އަބީ ޠާލިބު**

42

އުއްމުލް މުއުމިނީން އުއްމު ޙަބީބާ*

43

ޢަބްދުﷲ އިބްން ސަލާމް

ޢަމްރު ބިން އަލް ޢާޞް

44

އަބޫ މޫސާ އަލް އަޝްޢަރީ

45

ޒައިދު އިބްން ޘާބިތު (ނުވަތަ 48ހ.)

50

އަލް ޙަސަން އިބްން ޢަލީ އިބްން އަބީޠާލިބް

ސަޢީދު އިބްން ޒައިދު*

52

ޢިމްރާން އިބްން ޙުސައިން

ކަޢުބް އިބްން މާލިކު

54

ސަޢުދު އިބްން އަބީ ވައްޤާޞް (ނުވަތަ 55ހ.)*

ޘައުބާން އިބްން ބަޖްދަދް

އުސާމާ އިބްން ޒައިދު

56

އުއްމުލް މުއުމިނީން ޖުވައިރިޔާ ބިންތި އަލް ޙާރިޘް*

58

އުއްމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ ބިންތި އަބޫބަކުރު އައް ޞިއްދީޤް*

ޢުޤުބާ އިބްން ޢާމިރު އަލް ޖުހަނީ

59

އަބޫ ހުރައިރާ

62

އަލްޤަމާ އިބްން ޤައިޞް އަލް ނަޚައީ

މަސްރޫޤް

އުއްމުލް މުއުމިނީން އުއްމު ސަލަމާ*

64

އަބޫ ސަޢީދު އަލް ޚުޟަރީ

65

ޢަބްދުﷲ އިބުން ޢާމިރު އިބުން އަލް ޢާޞް

67

ޢަދިއްޔު އިބްން އަބީ ޙާތިމް

68

އިބްން ޢައްބާސް

71

އަލް ބަރާ އިބްން ޢާޒިބް

73

ޢަބްދުﷲ އިބްން އުމަރު އިބުނުލް ޚައްޠާބް

އަސްމާ ބިންތި އަބީބަކުރު އައްޞިއްދީޤް

ޢަބްދުﷲ އިބްން ޒުބައިރު

74

ޖާބިރު އިބްން ސަމޫރާ

ޖާބިރު އިބްން ޢަބްދިﷲ

80

ޝުރައިޙު އަލް ޤާޟީ

81

މުޙައްމަދު އިބުން އަލް ޙަނީފިއްޔާ

90

އަބޫ އަލް ޢާލިޔާ

93

އަނަސް އިބްން މާލިކު

ސަޢީދު އިބްން އަލް މުސައްޔިބު

94

ޢުރުވާ އިބްން އައްޒުބައިރު

ޒައިނުލް ޢާބިދީން ، ޢަލީ އިބްން ޙުސައިން

95

 

ސަޢީދު އިބްން ޖުބައިރު

އިބްރާހީމް އަން ނަޚައީ

 

* ޚުލަފާއުއްރާޝިދޫންގެ ހަތަރު ޞަހާބީން

* ދުނިޔޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް ސުވަރުގެ ވަންތަވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލެއް

* ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަނބިކަނބަލެއް

* އަހްލުލް ސުންނަތި ވަލް ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު މަޛްހަބުގެ އިމާމެއް

* ޙަދީޘްފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ހަ ފޮތުގެ ތެރެއިން ފޮތެއް ޖަމާކުރެއްވި ބޭކަލެއް 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި