Noorul-islam.NET :: މުސްލިމުން ފައްޅިއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ފަތުވާއެއް ނެރުއްވައިފި
މުސްލިމުން ފައްޅިއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ފަތުވާއެއް ނެރުއްވައިފި
Category »  ޚަބަރު

ތާރީޚް: 19 ޑިސެމްބަރު 2013

މަޞްދަރު : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ވެބްސައިޓް

އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން "މުސްލިމުން ފައްޅިއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި ބެހޭ" ގޮތުން ފަތުވާ ނެރުއްވައިފިއެވެ. އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑެމީގެ ފަތުވާ ނަމްބަރު 07/2013 IFA ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވަނީ، ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރެވޭ ތަންތަނާއި، އެހެން ދީންތަކުގެ ޝިޢާރުތައް ފާޅުކުރެވޭ ތަންތަނަށް މުސްލިމުން ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އެހެނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ވަނީ ޝިރުކުގެ އެންމެހާ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް އަދި ޝިރުކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް މަނާކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި ކާފަރުން އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެބައިމީހުންގެ ބާޠިލު ޢަޤީދާއާ މެދުގައި މުސްލިމެއްގެ ހިތުގައި ރުހި ޤަބޫލުވުން އުފެދިދާނެތީއެވެ.

މުސްލިމުން ފައްޅިއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ހުއްދަ ނޫން ކަމުގައި ވިޔަސް މި ޢާންމު ޙުކުމުން އިސްތިސްނާވާ ޙާލަތެއް ވާ ކަމަށާއި އެ ޙާލަތަކީ، އެތަންތަނުގައިވާ ކުފުރުގެ ޢަމަލުތަކަށާއި ރަމްޒުތަކަށް ނުރުހުންތެރިވާ ޙާލުގައި، ޢަޤީދާ ހަރުދަނާ މީހަކު ޢިލްމީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި، ނުވަތަ ޝަރުޢީ ޟަރޫރަތަކަށްޓަކައި އެފަދަ ތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ކަމުގައި ވެސް ފަތުވާގައި ވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އެބައިމީހުންގެ ޢީދުތަކާއި ދީނީ މުނާސަބަތު ތަކުގައި އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ފަތުވާ ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިއީ އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑެމީން މި އަހަރު ނެރުއްވާފައިވާ 7 ވަނަ ފަތުވާއެވެ. މި ފަތުވާ ނެރުއްވާފައިވަނީ، 18 ޑިސެމްބަރ 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑެމީގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

16 ޞަފަރު 1435

19 ޑިސެމްބަރ 2013


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި