Noorul-islam.NET :: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން
Category »  އެޑިޓޯރިއަލް

ތާރީޚް: 19 ފެބްރުއަރީ 2012

ލިޔުއްވީ : މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ)

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ނޫރުލްއިސްލާމްގެ މުޝްރިފް، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު މިއަދު ޢައްޔަން ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ނަމުގައި އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ.

މިފުރުޞަތުގައި، މީގެ ކުރިންވެސް ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ފަރާތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ދެމުން ގެންދިޔަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ހަމަ އެގޮތުގައި، ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ބަދަލުވުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ދާނެކަންވެސް ހާމަކުރަމެވެ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ވަޒީރުކަމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ޤައުމުގެ އިސްލާމީ ހޭލުންތެރިކަމާއި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ރައްކާތެރި ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅުތައް ފާހަގަކޮށް، މި ފުރުޞަތުގައި އެމަނިކުފާނަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެމަނިކުފާނު ދިވެހި ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ޚިދުމަތް ދިވެހި ޤައުމުން ފޮހެވިގެން ނުދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް އާ ޒަޢާމަތާއެކު ކުރިއެރުން ދެއްވުމެވެ.

އަދި މި ފުރުޞަތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރ އަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށްވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަދާކުރެއްވުމުގެ ތައުފީޤް މާތް ﷲ ތިޔަ ދެބޭފުޅުންނަށްވެސް ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި