މުޖުތަމަޢު

» ފައިދާހުރިގޮތުގައި ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
Saturday, October 30, 2010

މިދުވަސްވަރަކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ސްކޫލް މަދްރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުން އަހަރީ އިމްތިޙާނު ހަދަމުންދާ ދުވަސްވަރެވެ. އިމްތިޙާނުތަކުގައި އެކުދިންނަށް ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވައި، ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ދެއްވުން އެދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދުޢާ ދަންނަވަމުއެވެ. އިމްތިޙާނުތައް ނިމި ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުން ދެން އަންނާނީ ކުދިންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ދެމަސް ދުވަސް، ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭއިރު މިމުއްދަތަކީ ބޭކާރު ގޮތުގައި ހޭދަކޮށްލެވޭ ދުވަސްތަކަކަށް ވެގެން ދިއުމީ ބުއްދިވެރިގޮތެއް ނޫނެވެ.

» އިސްލާމީ ތަރްބިއްޔަތު
Wednesday, October 27, 2010

ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި ތަރްބިއްޔަތެއް ދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވަގުތުތަކެއް ވެސް ހޭދަވާ ކަމެކެވެ. ވަރަށް މާތް މުހިންމު މަސައްކަތެކެވެ. މި މައުޟޫޢުގެ މުހިންމު ނުކްތާތައް ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ.

» އިސްލާމީ ހަރަކާތް
Monday, October 18, 2010

އިސްލާމީ ހަރަކާތޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ ދޭހައިގައި އަހަރެން ހިމަނަނީ، ތަނެއްގައި އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ފަތުރާ، އިސްލާމްދީނަށް ބަޔަކު އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތެއް ކަމަށް އެ ހަރަކާތެއްގެ އަހުލުވެރީން ދަޢުވާކުރާ ކޮންމެ ހަރަކާތެކެވެ. އެއީ އަހަރެންނަށް ގަބޫލުނުވެވޭ ކަންކަން ކުރާ ބައެއް ކަމުގައި ވިޔަސްވެހެވެ. އެހެނީ އަހަރެން ދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާއިރު އަނެކާ ދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅުވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭތީއެވެ. އަނެކާގެ ރައުޔު ރަނގަޅުވުން މުސްތަހީލުކަމުގައި ދުށުމީ އިސްލާމީ ހަމައެއް ކަމުގައި ނުވާތީއެވެ.

» އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް (ފުރަތަބައި)
Saturday, October 16, 2010

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ބިނާވެގެންވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކްމަތްތެރި ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. ސަބަބަކީ އެޝަރީޢަތް ބާވާލެއްވި ފަރާތަކީ ޙަކީމްވަންތަ އިލާހުކަމަށްވާތީވެއެވެ. އިންސާނުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ފައިދާއެއް ލިބެނިވި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވާލައްވައެވެ. އަދި އިންސާނުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ގެއްލުން ދެނިވި ކޮންމެ ކަމަކުނ ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރިވުމަށްވެސް ގޮވާލައްވައެވެ. އެހެންކަމުން ޟަރޫރީ ފަސް ކަމަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ވަނީ

» އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ
Sunday, October 10, 2010

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސެވެ! އަޅުގަނޑު މަނިކުފާނަށް މިސިޓީލިޔަން ގަސްތުކުޅައީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނާއި ގުޅުން ހުރި ބައެއްކަންތައްތަކާމެދު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެކިސިފަ ސިފައިގައި އަޅުގަނޑާ ހަމައަށް ފޯރުކުރަމުން ގެންދާތީވެއެވެ. އަދި މަނިކުފާނަކީ މިވަގުތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވުމުންނާއި، އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި މަނިކުފާނަށާއި ސަރުކާރަށް އޮތް ހެޔޮ ޝުޢޫރެއްގެ ސަބަބުންނާ ވެސް އެކުގައެވެ. އަދި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމީކް އެފެއާޒްގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ތައުލީމީ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުން ވެސް ހިމެނޭތީވެ. ދެތިން ކަމަކާމެދު އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

» އިސްލާމްދީނުގައި އުޚުއްވަތްތެރިކަން
Saturday, October 9, 2010

އަދި، މާތް ﷲ ގެ ދީނުގެ ރައްކާތެރިކަން ތިޔަބައިމީހުން އެންމެން އެކުގައި ލިބިގަންނާށެވެ. ވަކިވަކި ވެގެން ނުދާށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޢަދާވާތްތެރިން ކަމުގައި ވީހިނދު، މާތް ﷲ ތިޔަބައިމީހުން މައްޗަށް ދެއްވި ނިޢްމަތް ތިޔަބައިމީހުން ހަނދާން ކުރާށެވެ. ދެން އެހިނދު ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތައް އެކުވެރި ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިމީހުންނީ އަޚުންކަމުގައިވިއެވެ. އޭރު ތިޔަބައިމީހުން ތިބީ ނަރަކައިގެ ވަޅުގަނޑެއްގެ ތިންފަތްމަތީގައެވެ. ދެން މާތް ﷲ ތިޔަބައިމީހުން އެކަމުން ސަލާމަތް ކުރެއްވީއެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތެދުމަގު ލިބޭތޯ، މާތް ﷲ އެކަލާނގެ އާޔަތްތައް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ

» ޙަޤީޤީ އެކްސްޓްރީމިސްޓުންނަކީ ކޮން ބައެއްތަ؟
Monday, October 4, 2010

ޓެރަރިޒަމާއި ފަންޑަމެންޓަލިޒަމާއި މިއާގުޅޭ މިފަދަ އެހެން ބަސްތަކަކީ މިފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން އަޑުއިވެމުންދާ ބަސްތަކަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. އަދިހަމަ އެހެންމެ މިއާ އިދިކޮޅު މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ، "މެދުމިނާއި" "މަޢާފުކުރުމާއި" މިފަދަ ބަސްތަކަކީވެސް ތަކުރާރުކޮށް އިވެމުންދާ ބަސްތަކެކެވެ. މިފަދަ ބަސްތައް ތަކުރާރުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ އިސްސަފުގައި ތިބިތަން މި ފެންނަނީ ހުޅަނގުގެ ލީޑަރުންނާއި ހުޅަނގުގެ މީޑިޔާއެވެ.

» ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން
Saturday, October 2, 2010

ކީރިތިވަންތަ ﷲ އިންސާނާ މާތްކުރައްވައި، ބިމުގައި ޚަލީފާވެރިކުރައްވާފައިވަނީ އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާގޮތުގެ މަތިން މިދުނިޔެ އާރާސްތު ކުރުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިންސާނުންގެ މެދުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އަޅާލައި އޯގާތެރިވެ އުޅުމަށްޓަކައި، އިސްލާމް ދީނުގައި ވަނީ ޢާއިލީ ގުޅުމާއި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން ދެމިއޮންނާނޭފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޡާމް ކުރައްވާފައެވެ.

» ޤައުމީ ލޯބީގެ ޙައްދު
Friday, September 24, 2010

ލޯބީގެ ޤާނޫން އަސާސީ އަކީ ﷲ ދެކެ ވާންޖެހޭ ލޯތްބެވެ. އެއީ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ ކިޔަމަންތެރިވެ ނަހީ ތަކުން ދުރުވުމެވެ. ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުން ޙައްގު ގޮތުބައި އެކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވުމެވެ. ދެން އޮތީ ލޮބުވެތި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމް އަށް ކުރުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވާޖިބު ވެގެންވާ ލޯތްބެވެ. ތިމާގެ އަނބިދަރިންނާއި މުދަލަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމް ދެކެ ލޯބިވުމަކީ އީމާންކަން ފުރިހަމަ ވުމުގެ ޝަރުތެކެވެ.

» އެސްއެމްއެސް އިން ޕާކިސްތާނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވަމާ
Sunday, September 5, 2010

ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕީކޭ ރިލީފް ފަންޑަށް އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އެހީވެވޭނެގޮތް މިވަގުތުވަނީ ހަމަ ޖަހިފައެވެ. މިގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރު 15 އާއިހަމައަށް މި ޚިދުމަތް ލިބިލައްވާނެއެވެ. އެހީވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާށެވެ. އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާނީ ނަމްބަރު 250 އަށެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 >  >> 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި