މުޖުތަމަޢު

» ލަނދުވެތި ނުވާނަމަ ހިތުހުރިކަމެއްކުރާށެވެ.
Tuesday, December 28, 2010

މަޢުޟޫއަކީ މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢަށް މުހިއްމު މަޢުޟޫއެކެވެ. ޒުވާނުން އެކަމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭކަމެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިމަޢުޟޫގައި މިބަޔާންކުރާ ޞިފަ ލިބިގަންނަންޖެހެއެވެ. މިލިޔުމަކީ މިޞްރުގެ މަޝްހޫރު ދާޢީއެއްކަމުގައިވާ ޢަމްރޫ ޚާލިދުގެ كلام من القلب ފޮތުން ދިވެހިބަހަށް ނަކަލުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

» ދަރިންގެ ނިޢުމަތަށްވެސް ކާފަރު ވަނީއެވެ.
Wednesday, December 22, 2010

އެބައިމީހުންގެ މުޅި ޙަޔާތް، ދަރިއަކު ލިބުމުގެ އުއްމީދުގައި ވީރާނާކުރަމުންދަނީ ކިތައް ދެމަފިރިން ހެއްޔެވެ؟ ބޮޑެތި ލޯނުތައް ނަގައިގެން ދަރިއަކު ލިބޭތޯ ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުންދަނީ ކިތައް ދެމަފިރިންތޯއެވެ؟ މުސްކުޅި ކަމާއި ހަމައަށް އައިއިރުވެސް ދަރިއެއްގެ ދުލުން މަންމާއޭ ގޮވާ އަޑު އިވުމުން މަޙުރޫމް ވެފައިވަނީ ކިތައް އަންހެނުންތޯއެވެ؟ އެބައިމީހުންގެ އުނގުގައި ލޯބިން ވަޑުވާލައިގެން ގެންގުޅޭނެ ދަރިއެއްގެ ހުވަފެނުގައި މުޅި ޢުމުރު ދުއްވާލަނީ ކިތައް ފިރިންތޯއެވެ؟

» ތާރީޚްގެ ތެރެއިން ޔަހޫދީން 2
Saturday, December 18, 2010

ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ޔަހޫދީ ދައުލަތަކަކީ ހުޅަނގުގެ އިސްތިޢުމާރުން ޤާއިމުކޮށްދީފައިވާ ޣައިރު ޤާނޫނީ ދައުލަތެކެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ބިމަކީ ކޮން ބައެއްގެ ޙައްޤެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ތާރީޚައް ނަޒަރު ހިންގާލަމާތޯއެވެ. މުސްލިމުންގެ ގާތުގައި المسجد الأقصى ނުވަތަ އަލްޤުދްސްގެ އަހައްމިއްޔަތު ފާޅުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم މިޢްރާޖު އަރާވަޑައިގަތްރޭ المسجد الحرام ން المسجد الأقصى އަށް އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަތް ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

» ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޔަހޫދީން 1
Wednesday, December 15, 2010

ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ގެ ނަބިއްޔާ ޔަޢްޤޫބު عليه السلام ގެ ނަސްލުން އައިސްފައިވާ ބަޔެކެވެ. އެހެނަސް އެބައިމީހުންވަނީ، އެބައިމީހުންގެ ރަސޫލުބޭކަލުން ގެންނެވި ސަމާވީ ދީން ބަދަލުކޮށް، އެބޭކަލުންގެ ހިދާޔަތުން އެއްކިބާވެގެންފައެވެ. ފުރެދުންތެރިކަމުގައި ޙައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ، ޔަހޫދީންނަކީ މިއަދާ ހަމަޔަށް ދުނިޔެ ދެކެފައިނުވާވަރުގެ ނޭއްގާނީ ބައެކެވެ. މަކަރާއި ޙީލަތުން ފުރިގެންވާ ބައެކެވެ. ވަޢުދާ ޚިލާފުވުމުގައި އެވަރެއް ނެތް ޣަދަރުވެރި، ނުކިޔަމަންތެރިކަމާއި ދެކޮޅުހެދުމުގައި ލާމަޘީލު ބައެއްކަމަށް ތާރީޚް ހެކިދެއެވެ.

» ސުއްނަތަކީ އެއަށް ތަބާވާން ޖެހޭ އިސްލާމްދީނުގެ ދެވަނަ މަޞްދަރު
Sunday, December 12, 2010

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި މަދުނޫން ޢަދަދެއްގެ މީހުން އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޞްލުތަކަށް ސީދާ އިންކާރު ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. އެއީ އެމީހަކަށް އިންކާރު ކުރަން ކެރުނު ވަރަކުންނެވެ. އެމީހެއްގެ "ގަޓު" ހުރި ވަރަކުންނެވެ. އެއްބަޔަކު ޤުރްއާނުގައި ނެތްނަމަ ޤަބޫލު ނުކުރާނަމޭ ބުނެއެވެ. ނުވަތަ ޤުރުއާނުގައި ނެތެއްނޫންހޭ ބުނެއެވެ. އަނެއްބަޔަކު ޞައްޙަ ޙަދީޘްގައި އޮތަކަސް މަށަށް މަގޭ ސިކުނޑިން ނުވިސްނޭނަމަ ޤަބޫލު ނުކުރާނަމޭ ބުނެއެވެ.

» ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ 1432 - ޕޯސްޓަރ
Saturday, December 11, 2010

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ. މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ގޮވާލަމެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ތިމާގެ އަނބިދަރިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރަޙްމަތްތެރީންނާއި އަދި އެނޫން މީހުންނަށްވެސް މިދުވަހުގެ ރޯދަހިފުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވާށެވެ.

» ޤައުމަށް އެންމެ ބޭނުންވެފައިވަނީ ވަކި ޤައުމަކަށް ކިޔަވަން ނުފޮނުވުންބާއެވެ!
Tuesday, December 07, 2010

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކިޔަވަންދާ ކުދިން ވަކި ޤައުމުތަކަށް ނުފޮނުވައި އަނެއްބައި ޤައުމުތަކަށް ފޮނުވުމުން، މިވެނި ގޮތަކަށް ކުދިން ބައްޓަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށްބުނެ ބައެއް ބޭފުޅުން ދަޢުވާ ކުރަށްވަމުން، ސްޓޭޖްތަކުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެބަ ގެންދަވައެވެ. ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކީ ހަމައެކަނި ސިލަބަހަކުން ނިންމާލެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި، ބަޔަކުމީހުން ދުށްކަމުގައި ވިއަސް ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް އެކުލެވިފައި އޮންނަ ކަރިކިއުލަމް މިއޮންނަނީ އެއަށްވުރެން ފުޅާކޮށެވެ.

» ޢަރަފާތްދުވަހުގެ ރޯދަ - ޕޯސްޓަރ
Monday, November 08, 2010

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ. މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ގޮވާލަމެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ތިމާގެ އަނބިދަރިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރަޙްމަތްތެރީންނާއި އަދި އެނޫން މީހުންނަށްވެސް މިދުވަހުގެ ރޯދަހިފުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވާށެވެ. ހިޖުރީ ސަނަތުން 1431 ވަނަ އަހަރުގެ ޢަރަފާތް ދުވަހަކީ މީލާދީ ސަނަތުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ވާ ހޯމަދުވަހެވެ.

» ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރަމެވެ.
Sunday, November 07, 2010

1431 - މާތްކަމާއި ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ދުވަސްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އުޅެމުން މި ގެންދަނީ އެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ވަރު، 3 މިލިއަނާ ގާތްކުރާ ޢަދަދަކަށް މުސްލިމުން ވަނީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މައްކާއަށް ޖަމާވެފައެވެ.

» ފައިދާހުރިގޮތުގައި ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
Saturday, October 30, 2010

މިދުވަސްވަރަކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ސްކޫލް މަދްރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުން އަހަރީ އިމްތިޙާނު ހަދަމުންދާ ދުވަސްވަރެވެ. އިމްތިޙާނުތަކުގައި އެކުދިންނަށް ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވައި، ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ދެއްވުން އެދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދުޢާ ދަންނަވަމުއެވެ. އިމްތިޙާނުތައް ނިމި ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުން ދެން އަންނާނީ ކުދިންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ދެމަސް ދުވަސް، ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭއިރު މިމުއްދަތަކީ ބޭކާރު ގޮތުގައި ހޭދަކޮށްލެވޭ ދުވަސްތަކަކަށް ވެގެން ދިއުމީ ބުއްދިވެރިގޮތެއް ނޫނެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 >  >> 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި