މުޖުތަމަޢު

» ބިދޭސީ ގައުމަކުން ދިވެހި މުދައްރިސަކު ގެންނާކަށް ނުޖެހޭ
Thursday, November 24, 2011

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ ގޮތަށް މަރުގެ އަދަބު ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރަމުން ނުދާތީ، އެކަމާ ހިންހަމަ ޖެހުނީ އެއީ އޭގެ ކުރީގައި "އިސްލާމީ ޝަރީޢަތޭ" އޮތުމުންކަން ކަނޑައެޅިގެން އެނގެއެވެ. ސަބަބަކީ ތިޔަ ފާޖިރުން އެއީ ތިމާމެންގެ ބަފާ ކަމަށް ބަލައިގެން އުޅޭ އެމެރިކާއިން "ކެޕިޓަލް ޕަނިޝްމެންޓް" ގެ ނަމުގައި މަރުގެ އަދަބު ދެމުން ދާއިރު އެކަމާ މެދު ހިތް ރުހުނީ ކޮންހައިސިއްޔަތަކުން ކަން ބުނެދީބަލާށެވެ؟ އަދި އެކަން ފައްތާނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮން ގާނޫނު އަސާސީ އަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދީބަލާށެވެ.

» ޒިނޭގެ ޙައްދަކީ ޖަހަން ޖެހޭ އެއްޗެކެވެ.
Thursday, November 24, 2011

އަންހެނާގެ ކަރާމާތާއި ޝަރަފު ގެއްލެނީ ޙައްދުގެ ސަބަބުންނޭ ބުނާ މީހާއަށް ވުރެ ވަކިން ބޮޑަށް ފުރެދިފައިވާ މީހަކުވާނެހެއްޔެވެ؟

» ކައިވެނީގެ ގުޅުމަށްފަހު...!
Wednesday, November 23, 2011

ދެމަފިރިން އުފަލާއި އަރާމު ހޯދުމުގައި އެތަކެއް މަގުތަކެއް ވެއެވެ. ދެމަފރިން އެކަކު އަނެކަކުގެ ރުހުމާއެކު، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މިއިން ކޮންމެ ގޮތެއް ޚިޔާރުކުރުން ހުއްދަވެގެން ވެއެވެ.

» މައު ފޮޅުންކަމަށް ވަނީ ފިޔަތައް ހުޅުވުނީމައެވެ.
Sunday, October 16, 2011

މިހާލެއްގައި ހުއްޓާ ތިމާއަށް ޢިލްމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވި ލޯހުޅުވިދެއެވެ. ލޯހުޅުވާ ބަލާލާއިރަކު އަދި ޢިލްމުގެ ތަނަވަސްކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ވާނުވާއެއް އޮޅުމެއް ނުފިލައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިސާހިތަކު ކިބުރުވެރިކަން އައިސް ތިމާ އަޅުވެތިކޮށްފައެވެ. އޭރުން ދެން އެހެން މީހުންނާ މެދު ވިސްނެނީ އެއީ މޮޔައިން ކަމުގައެވެ. އެއްޗެއް ނުދަންނަ ޖާހިލުންކަމުގައެވެ. ތިމާއަށް ފެންނަ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތެއް ރަނގަޅު ނޫންކަމުގައެވެ.

» މުއުތަބަރު ފަރާތް ....!!!
Friday, October 14, 2011

މަދުންނަމަވެސް ލިޔުންތެރީންނާއި ނޫސްވެރިންފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ ލިޔުންތަކުގައި "މުއުތަބަރު" މިޔަށް ނިސްބަތްކޮށް އެއްވެސް ހަގީގަތެއްނުވާ ވާހަކަތަކާއި ޚަބަރުތައް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ލިޔެ ފަތުރަމުން ދާކަމީ ހިތާމަހުރި ދެރަކަމެކެވެ.

» ކާމިޔާބު އުނގެނުމަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި އިނާމް ދިނުމާއި އަދަބު ދިނުން
Monday, September 26, 2011

ކުލާހެއްގައި ތިބޭ ދަރިވަރުންނަކީ ސިފައިގެ ގޮތުންނާއި ތޫނުފިލި ކަމުގެ ގޮތުންނާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑުވެސް ތަފާތު ކުދިންކަން މުދައްރިސް ދަންނަން ޖެހެއެވެ. ގިނަފަހަރަށް މިފަދަ ތަފާތުތައް ފެންނަނީ ކުއްޖާ އުޅޭ މާހައުލު ނުވަތަ ވެށީގެ ސަބަބުންކަމުގައި ނަފަސާނީ ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިން ހާމަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު މިޒާޖަށާއި އުޅުމަށާއި ސިފައަށް އަންނަ ބަދަލު ތަކަކީ ވިރާސީ ގޮތުން ދިމާވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި އެންޓްރޮޕޮލޮޖިސްޓުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކުން ހާމަވެފައިވެއެވެ.

» ތިބާ އަހަރެންނަށް ބަލާލައިފިނަމަ...
Saturday, September 24, 2011

ތިބާ އަހަރެންނަށް ބަލާލައިފިނަމަ، ތިބާއަށް ފެންނަނީ ކޮން މަންޒަރެއް ހެއްޔެވެ؟ އެމީހެއްގެ ޢަޤީދާއާހެދި، ހިފެހެއްޓިފައިވާ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ އެހެންމީހުންނާ އެއްގޮތަށް މިނިވަންކަން ލިބިގަންނަން މަސައްކަތް ނުކުރާ، ފަހަށް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ އަހަރެންނަށް ބަލާލައިފިނަމަ، ތިބާއަށް ފެންނަނީ ކޮން މަންޒަރެއް ހެއްޔެވެ؟ ފޫހި އަދި، ތިބާގެ ނަޒަރުގައި ކުރިނާރާ ހުރި މީހެއް ހެއްޔެވެ؟

» އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެކަމެއް ރެކޯޑްކުރެވެމުން ދާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭބާ!
Thursday, September 22, 2011

ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންއިލާހު އިންސާނާ ހެއްދެވީމެވެ. އަދި އޭނާގެ ނަފްސު އޭނާޔަށް ވަސްވާސްދޭ ކަންތައް ވެސް ތިމަންއިލާހު ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ. އަދި އޭނާގެ ކަނދުރާގެ މައިނާރަށްވުރެވެސް ތިމަންއިލާހު އޭނާޔާ ކުއްތަންވެ ވޮޑިގެންވަމުއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ކަނާތްފަރާތުގައްޔާއި، ވާތްފަރާތުގައި ތިއްބަވާ ދެމަލާއިކަތުން އޭނާ ކުރާ ކަންތަކާއި، ބުނާ ބަސްތައް ލިޔުއްވާހިނދުގައެވެ. އޭނާ ކުރާ ޢަމަލުތައް ބަލަހައްޓަވަން އޭނާގެ ކައިރީގައި ޙާޟިރުވެ މަލާއިކަތަކުނެތި، އެނާޔަކަށް އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނެވެތެވެ

» ރުޅި ގަދަވުމުގެ ސުންޕާކަން
Thursday, September 22, 2011

އަދި، ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ން ފާފަފުއްސެވުން ލިބިގަތުމަށާއި، އުޑުތަކާއި ބިންފަދަ ތަނަވަސްކަންހުރި ސުވަރުގެޔަށް ތިޔަބައިމީހުން އަވަސްވެގަންނާށެވެ! އެސުވަރުގެ ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވަނީ، تقوى ވެރިންނަށެވެ. އެއުރެންނަކީ، ތަނަވަސްކަމުގައްޔާއި، ދަތި حال ގައި، (މުދާ) ހޭދަކޮށް އުޅޭމީހުންނެވެ. އަދި، ރުޅި މަތަކޮށް ހިފަހައްޓާ މީހުންނެވެ. އަދި، މީސްތަކުންނަށް މާފުކުރާ މީހުންނެވެ. އަދި إحسان ތެރިންދެކެ اللَّه ލޯބިވެވޮޑިގެންވެއެވެ.

» ޅަފަތުގައި ދަރިންނަށް ރަގަޅު ތަރުބިޔަތު ދިނުމުގެ މުހިއްމުކަން
Thursday, September 22, 2011

އާދެ! މިހާރަކަށް އައިސް ބޮޑުވަމުން އަންނަ ކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ދަށްވަމުންދާކަމީ، އަޅުގަނޑުމެންކުރެ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އިޙްސާސްކުރެވޭ ކަމެއް. ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އާދެ! ހަމަ ކޮންމެ މީހައްގެވެސް ޝަކުވައަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ބޮޑެތި ވަމުންއަންނަ ގިނަކުދިން މުޖްތަމަޢުގެ އަދަބުތަކުގައި ނުހިފަހަށްޓާ ވާހަކަ. މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭ ނުހިތާވާހަކަ، މުދައްރިސުންނަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރާވާހަކަ، އަމުރުވެރިންނަށް ކިޔަމަން ނުވާވާހަކަ، ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރާވާހަކަ، އަވަށްޓެރިންނަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރާވާހަކަ. ކުޑަކުދިންނަށް އޯގާތެރިނުވާ ވާހަކަ، މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކުގައި ނުހިފެހެއްޓާ ވާހަކަ . އާދެ! މިހީ އެންމެންގެ ވެސް ޝަކުވާ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 >  >> 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި