މުޖުތަމަޢު

» ރަމަޟާންމަހު އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ވަގުތުގެ ބޭނުން ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ 10 ގޮތެއް
Monday, April 13, 2020

މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް މައްސަރު ކަމަށްވާ ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ ވަގުތު މިވަނީ ކުޑަތަންވެފައެވެ. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ކުރެވޭ ގޮތުގައި މިހާރު އަޅުގަނޑު މެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވާނީ ކެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ރެސިޕީތައް ޑައުންލޯޑުކޮށް އެކި ޒާތް ޒާތުގެ ކާބޯތަކެތިން ބަދިގެ ފަޅުފިލުވަން ފަށާފައެވެ. އެހެނަސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެއް އެބަ އޮތެވެ. 'މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވަގުތުތައް ބަހާލާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟" ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މި ސިލްސިލާގެ ލިޔުންތަކުގެ އެހީގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ މި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެއެވެ. ތިރީގައިމިވަނީ މި މައްސަރުގެ ދުވަސްތަކާއި ވަގުތުތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށްޓަކައި ވިސްނަންވީ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެކެވެ.

» ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލާފައި ވާ މީހަކު އެބައެއްގެ ތެރޭގައިވާ ބައެއްގެ މައްޗަށް ﷲ ރަޙްމަތެއް ނުލައްވާނެއެވެ.
Saturday, December 1, 2018

އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ މަޖިލިހެއްގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަންހުގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ކިޔަވައިދެއްވަން ހުންނެވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. "ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ މީހަކު މިތާނގައި ވާނަމަ އެމީހާ މިތަނުން ތެދުވެގެން ދާށެވެ." (ރިވާ ވެގެން ވާގޮތުގައި އަބޫހުރައިރާ މިފަދައިން 3 ފަހަރު ތަކުރާރު ކުރެއްވިއެވެ.) އެހިނދު އެތަނުން ޒުވާނަކު ތެދުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ސަބަބަކީ އެ ޒުވާނާ އޭނާގެ ބޮޑުދައިތައާ ގުޅުން ކަނޑާލައި ވާތީއެވެ.

» ދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮތް ޙުކުމަކަށް އިންކާރުކުރުމާމެދު މި ވަގުތު ދުނިޔޭގަ ހުންނެވި އަލްއަޒްހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ޢިލްމުވެރިޔާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚުލްއައްލާމާ ޔޫސުފުލްޤަރަޟާވީ ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާ
Tuesday, September 10, 2013

ދީނުގެ ޙުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ ޙުކުމްތަކެވެ. މިފަދަ ޙުކުމަކަށް އިންކާރު ކުރާ މީހާ ނުވަތަ އެޙުކުމެއްގެ ޤަދަރުކުޑަކޮށްލާމީހާ ނުވަތަ އެޙުކުމަކަށް މަލާމާތްކުރާ މީހާ ހަމަކަށަވަރުން ވެސް ޞަރީޙަ ކާފިރުވުމަކުން ކާފިރު ވެއްޖެއެވެ. އެހެނީ މިފަދަ ޙުކުމްތަކަކީ އާޔަތްތަކުން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމްތަކެކެވެ. އަދި އެޙުކުމްތަކާމެދު އުންމަތުގެ ޖީލަކަށް ފަހު ޖީލެއްވަނީ އިޖުމާޢުވެފައެވެ. އެއިން ޙުކުމެއް ދޮގުކުރުމަކީ ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގެ ނައްޞު ދޮގުކުރުމެކެވެ. އެއީ ކުފުރެކެވެ

» މުސްލިމުންނާއި ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާ މިންވަރު
Sunday, August 4, 2013

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ." ފަހެ ޝަރުޢީ އުޞޫލުން ގުޅުން ކެނޑުމަކީ މާތް ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ވީއިރު އަޅުކަމެއް ކުރަންޖެހޭނީ މާތް ﷲ އަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެކަލާނގެ އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ތިމާގެ ހަވާނަފްސުގެ އެދުމަކަށް ގުޅުންކަނޑައިފިމީހާ ނުވަތަ އަމުރުވެވިގެން ނުވާކަމަކަށް ގުޅުންކަނޑައިފިމީހާ އެއީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މަގުން އެއްކިބާވެފައިވާމީހެކެވެ. ފަހެ މާތް ﷲ އަށް އަދާކުރެވޭ އަޅުކަމެއްކަމުގައި ހީވެގެން ނަފްސުތަކުގެ އެދުންތަކަށް ތަބާވެ ގުޅުން ކަނޑާފައިވާމިހުންގެ ގިނަކަމާއެވެ!"

» މައިންބަފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
Monday, January 28, 2013

ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ބައްޕަގެ ޙައްޤު އަދާކުރިތޯ ދަރިއާއި ސުވާލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ދަރީގެ ޙައްޤު އަދާކުރިތޯ ބައްޕައާއި، ﷲތަޢާލާ ސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ. ފަހެ ބައްޕައަށްޓަކައި ދަރިފުޅު އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ވާފަދައިން ބައްޕަވެސް ދަރިފުޅަށްޓަކައި އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ވެއެވެ. ﷲތަޢާލާ ((وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا)) (العنكبوت 8) އިންސާނާއަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް ތިމަންއިލާހު وصية ކުރައްވައި، أمر ކުރެއްވީމެވެ. މިފަދައިން ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން، ((قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ)) (التحريم 6) ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ نفس ތަކާއި، ތިޔަބައިމީހުންގެ أهل ވެރިން، ނަރަކައިން ސަލާމަތްކުރާށެވެ! އެ ނަރަކައިގެ ދަރަކީ، މީހުންނާއި ހިލައެވެ. މިފަދައިންވެސް ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

» ފޭސްބުކްގެ ސްޓޭޓަސް އަކީ ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވާ ލޯބި ހާމަކުރާ ތަނަކަށް ނަހަދާށެވެ.
Wednesday, October 24, 2012

ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކާގެ ސިއްރުތައް ވަންހަނާ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެއީ އެދެމީހުން އެކަކު އަނެކާއަށްޓަކައި އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤެކެވެ. ދެމަފިރިންގެ ސިއްރުތައް އެއްވެސް މީހަކަށް ހާމަކުރުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. އެއީ ދެމަފިރިން ކުރެ އެއްވެސް މީހަކަށްވެސް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ކިތަންބެ ބެސްޓު ފުރެންޑަކަށް ކަމުގައި ވިޔަސް، ކިތަންމެ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. އެއީ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހަކަށް ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ދެމަފިރިންގެ ސިއްރެކެވެ. އެ ސިއްރު ސިއްރު ކުރުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ.

» އެދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުގެ ޝުޢޫރު...
Monday, September 17, 2012

އަޅުގަނޑަށް ދެވުނު ގަޑީގައި ޒުވާނުންގެތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދެބަސްވުންތަކެއް ހިނގާކަމަށް ކުއްޖަކު ޚަބަރު ދިނެވެ. އަދި އަޅުގަނޑު އެތެރެއަށް ވަނުން ބުއްދިވެރި ނޫންކަމުގައި އެތާގައި ތިބި ބައެއް އަޚުން ލަފާދިނެވެ. ނަމަވެސް އެއިވުނު ޚަބަރުތައް އަމިއްލައަށް ޔަޤީންކޮށްލުމަށް ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށް ޖެހިލީމެވެ. އެހިނދު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަޑުއިވިގެން ދިޔައީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވި އަޑެވެ. ދެން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާއަޑެވެ. ދީން ޙިމާޔަތްކުރާ ޝޭޚުން ކޮބައިހެއްޔެވެ.

» ހެޔޮކަންކުރުމުގައިވެސް ގެންގުޅެންޖެހޭނީ ހެޔޮ އުޞޫލެވެ!
Saturday, September 15, 2012

ދީނުގެ ބޮޑެތި ކަންކަން ކުރުމުގައި އުއްމަތުގެ ޤިޔާދަތުގައި ތިއްބެވި ދީނުގެ ޢިލްމުވެރީންގެ ފަހަތުގައި މުސްލިމުންގެ ޞަފުތައް ރުކުރުވައިލުމަކީ އެންމެ މަންފާ ހުރި އަދި ބުއްދިވެރި މަގުކަން އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަން ޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ ދީނީޢިލްމުގެ އަހުލުވެރީންނަކީ ނަބީބޭކަލުންގެ ވާރުތަވެރިންކަމުގައިވުމާއި، އިސްލާމްދީނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް އޭގެ ބާރުމިނާއި އަދި އޭގެފަހަތުގައިވާ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއެކު އެންމެ ރަނގަޅަށް ދަންނާނެބަޔަކީ ހަމަ ދީނުގެ ޢިލްމުވެރީން ނޫން ދެން ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ؟

» ޝައްވާލު މަހުގެ ހަރޯދައިގެ މާތްކަން
Saturday, August 18, 2012

ރަމަޟާން މަސް ނިމުމަށްފަހު ޝައްވާލުމަހުން 6 ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ މިގޮތުން ލިބިގެންދާ އަގުހުރި ފުރުޞަތެކެވެ. އެހެނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައަށްފަހު، ޝައްވާލުމަހުން 6 ރޯދަ ހިފުމުގެ ސަބަބުން ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް ހުރެވޭތީއެވެ. ޝައްވާލު މަހުގެ 6 ދުވަހުގެ ރޯދަހިފުމަށް ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ވަނީ އުއްމަތަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ. އޭގެ މާތްކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ. މި ހަ ރޯދަ ހިފުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

» "ބާޣީންގެ" ދަރުސް!!!
Friday, June 15, 2012

"ބާޣީންނޭ" ކިޔައިގެން ދަރުސް މަނާ ކުރެވެމުންދާ ދިޔުމަކީ ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ މުޑުދާރު ޢަމަލު ކުރާ ކައުންސިލްތަކާށާއި މީސްތަކުންނަށް ޢިބުރަތުން ފުރިގެންވާ ފިލާވަޅެއް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ﷲތަޢާލާ ދެއްކެވުން އެއީ އަހަރުމެންގެ ދުޢާއެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >> 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި