ދީނީ ލިޔުން

» އަޅުކަންކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމުގެ މުހިއްމުކަން
Tuesday, September 7, 2010

ރަމަޟާން މަސް ފާއިތު ދިޔަކަމުގައިވިއަސް މުއުމިނުން ކުރާ އަޅުކަން ހުއްޓުމަކަށް ގެންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ރަމަޟާން މަސް ނިމި ތަރާވީޙު ނަމާދު ހުއްޓުނަކަސް ދަމުނަމާދާއި އެހެނިހެން ސުންނަތް ނަމާދުތައް ނިމުމަކަށް ނާދެއެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ވަގުތު ނިމިދިޔައަސް މުދަލު ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތުގެ ވަގުތު ނިމިގެނެއް ނުދެއެވެ. ތަރާވީޙު ނަމާދު ނިމިދިޔައަސް މުޅި އަހަރު ދަވަހަކީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން، އަޅުކަމަކީ ވަކި މޫސުމަކަށް ޚާއްޞަ ވެގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނަށް ގެންނަން ޖެހެއެވެ.

» ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
Thursday, July 1, 2010

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް ކިޔުމަކީ އޭގައި ވަރަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އެއީ ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވާ އައްޑަނައެކެވެ. އެއީ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވާ ސަލާމަތްކަމެކެވެ. ﷲ ގެ ޛިކުރުން ތިބާގެ ދޫ ތެތްކޮށްފައި ބާއްވާށެވެ. ތިބާ ﷲ ހަނދުމަކޮށްފިނަމަ އެއިލާހު ތިބާ ހަނދުމަކުރައްވަވާނެކަމަށް ވަޢުދުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ. އެއިލާހަކީ އެއިލާހުގެ ވަޢުދާއި ޚިލާފުވާ އިލާހެއް ނޫނެވެ. ތިބާ ބައެއްގެ ތެރޭގައި އެއިލާހުގެ ޛިކުރުކޮށް އެއިލާހު ހަނދުމަކޮށްފިނަމަ، އެއަށްވުރެ ހެޔޮ ޖަމާޢަތެއްގައި ތިބާގެ ޛިކުރު ކުރައްވަވާނެއެވެ.

» ސަލާމަތް ހިތަކާއިގެން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ދިއުމުގެ މުހިއްމުކަން
Sunday, June 13, 2010

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނާއި މުދަލަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ޥަތަޢާލާގެ މަތިވެރި ނިޢްމަތްތަކަށްވީއިރު، ތިމާގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ދަރީންނާއި މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ހޭދަކޮށް، ނަމާދު ކުރުމާއި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އަދި މިނޫނަސް ﷲގެ ޛިކުރުން ތިމާ ޣާފިލުވެއްޖެނަމަ ޤިޔާމަތްދުވަހު އެ ދަރިންނާ މުދާ ވެގެންދާނީ އެމީހަކަށްހުރި ހަލާކަކަށެވެ. ﷲގެ ޛިކުރުން ތިމާ ޣާފިލުކުރާ އެއްޗަކަށް މުދާ ނުވާނީ އެތަކެއްޗާއި މަޝްޣޫލުވުމުގެ ސަބަބުން ނަމާދާއި އެހެނިހެން އަޅުކަންތަކަށް ހުރަސްނޭޅޭނަމައެވެ.

» އިސްލާމް ދީނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންހެޖެވެ.
Tuesday, June 8, 2010

ކީރިތިވަންތަ ﷲ އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا [النساء 105] މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ޙައްޤުގޮތުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ފޮތް ބާވާލެއްވީ، ﷲ ކަލޭގެފާނަށް ދައްކަވާފައި ގޮތުގެ މަތީން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޙުކުމް ކުރެއްވުމަށެވެ. ޚިޔާނާތްތެރީންގެ ދަފާޢުގައި ވަކާލާތުކުރައްވާ ބޭކަލަކު ކަމުގައި ކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ"!

» ދުޢާ ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
Saturday, May 15, 2010

"އަދި ތިމަން ﷲ ގެ ރަސްކަންފުޅާމެދު ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ތިމަން ﷲ ގެ އަޅުތަކުން ސުވާލު ދަންނަވައިފިނަމަ، (ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!) ފަހެ ތިމަން ﷲ އީ ކުއްތަންވެވޮޑިގެންވާ (ގާތުގައި ވޮޑިގެންވާ) ރަސްކަލާނގެއެވެ. ތިމަން ﷲ ގެ ކިބައަށް ދުޢާކޮށްފިނަމަ ދުޢާކުރާމީހާގެ ދުޢާ ތިމަން ﷲ އިޖާބަކުރައްވަމެވެ. ފަހެ އެބައިމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް އިޖާބަދޭ ހުށިކަމެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް އީމާންވާހުށިކަމެވެ. އެއީ އެބައިމީހުންނަށް ތެދުމަގު ލިބުމަށްޓަކައެވެ."

» މީސްތަކުންނަށް އުނގަންނައި ދިނުމާއި ހެޔޮކަންތައްތަކަށް ގޮވާލުމުގެ މާތްކަން
Monday, April 19, 2010

މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ދީނުގެ ކަންތައްތައް އުނގަންނައިދީ އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮކަންތައްތަކަށް ދަޢުވަތު ދިނުމަކީ ނަބީބޭކަލުންގެ ވަޒީފާއެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އެއީ އެންމެ މަތިވެރި އަދި އެންމެ މާތް ވަޒީފާއެވެ. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޢިޚްތިޔާރުކުރެއްވީ އެންމެ މާތް އަޅުތަކުންނެވެ. އެހެންކަމުން ﷲ ތަޢާލާ އެމީހަކަށް އެބޭކަލުންގެ މަގުން ހިނގައި، މީސްތަކުންނަށް ދީނުގެ ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވައިދީ ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އިރުޝާދުދީ އެކަންކަންކުރުމަށް މަގުފަހިކުރައްވައި ތައުފީޤުދެއްވައިފިނަމަ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހަކު އެޙާޞިލްކުރީ ގިނަވެގެންވާ ހެޔޮކަންތައްތަކެކެވެ.

» ދީނީ ޢިލްމުގެ މާތްކަން
Wednesday, April 14, 2010

އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢީ ޢިލްމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާފައިވާ ޢިލްމެކެވެ. އަދި އެއީ އެހާމެ މަތީ މަޤާމެއް ދެއްވާފައިވާ ޢިލްމެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ އެޢިލްމު އުނގެނުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ. އެޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިން އެހެންމީހުންގެ މައްޗަށް މާތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެޢިލްމު އުނގެނުންވަނީ އެންމެ މާތް އަދި ﷲ އާ ކުއްތަންކުރުވަނިވި ހެޔޮކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ލައްވާފައެވެ. އަދި ސުވަރުގެއަށް ދިޔުމުގެވެސް އެންމެ ބޮޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ލައްވާފައެވެ. އެއީ މިޢިލްމަކީ އަދި މިޢިލްމު އުނގެނުމުގައި ﷲ ތަޢާލާ މަޢުރިފާކޮށް ދެނެގަނެވި، އެއިލާހުގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި ނަހީފުޅުތައް ދެނެގަނެވި މިދީން ޤާއިމްކުރެވޭތީއެވެ.

» ޒަމްޒަމް، އިލާހީ ޤުދްރަތްތެރިކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެއް
Tuesday, April 13, 2010

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަން ޔުނިވަރސިޓީގައި، ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ޕީ.އެޗް.ޑީ ހައްދަވާފައިވާ އިންޖިނިޔަރ ޑރ. ޔަޙްޔާ ކައުޝަކާއެކު ދިރާސާކުރެއްވި ޓީމަށް، ޒަމްޒަމް ވަޅަށް ފެން އަންނަ މައިގަނޑު މަސްދަރު "ސޯސް" ހުރީ ސީދާ އަލްޙަޖަރުލްއަސްވަދާ ދިމާލަށް އަޑީގައިކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ. އެއީ ދިގުމިނުގައި 45 ސެންޓިމީޓަރު، އަދި އުސްމިނުގައި 30 ސެންޓިމީޓަރު ހުރި ފެންފޮނުވައިދޭ ތަންކޮޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އަބޫ ޤުބައިސް ފަރުބަދައާއި ޞަފާ ފަރުބަދައާއި މަރުވާ ފަރުބަދައާ ދިމާލުން ވެސް މިވަޅަށް ފެންއަންނަ ތަންތަން ފެނިފައިވެއެވެ

» މަދީނާގެ ކަދުރުގެ މާތްކަމާއި ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ނަބަވީ ޙަދީޘްފުޅުތައް
Sunday, April 11, 2010

އިމާމް ނަވަވީ ޞަޙީހު މުސްލިމްގެ ޝަރަޙައިގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިޙަދީޘްތަކުގައި މަދީނާގެ ޢަޖުވާ ކަދުރާއި މަދީނާގެ ކަދުރުގެ މާތްކަން ބަޔާން ވެގެންވެއެވެ. އަދި ހަތް އޮށް ކަދުރު ހެނދުނު ހައިބަނޑާ ކެއުމުގެ މާތްކަންވެސް ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ ކަދުރުތަކުގެ މައްޗަށް މަދީނާގެ ޢަޖުވާ ކަދުރުގެ މާތްކަންވެސް ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އަދި ހަތް އޮށް ކަދުރު ޢަދަދުކުރެވިފައިވުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ޙިކުމަތް އަހަރެމެންނަށް އެނގިގެނެއް ނުވެއެވެ. އަހަރުމެންނަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެއަށް އީމާންވުމާއި އަދި އޭގައި މާތްކަމާއި ޙިކުމަތެއް ވާކަން ހިތުންތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރުމެވެ. އެއީ ނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދާއި ޒަކާތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރާއި މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައިވާ ފަދައިންނެވެ.

» ނަމާދު އެޅުމާމެދު އައިސްފައިވާ ވަޢީދުތަކުގެ ތެރެއިން
Monday, March 29, 2010

ނަމާދަށް ރައްކައުތެރިވާ މީހާއަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ނޫރާއި ހެއްކާއި ސަލާމަތްތެރިކަން ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެއަށް ރައްކައުތެރި ނުވާ މީހާއަށް ނޫރެއް، ހެއްކެއް، އަދި ސަލާމަތްތެރި ކަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. އަދި އޭނާވާހުށީ ޤާރޫނާއި ފިރްޢައުނާއި ހާމާނާއި އުބައްޔުބްނު ޚަލަފާ އެކުގައެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 >  >> 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި