ދީނީ ލިޔުން

» ރިބާގެ ނުރައްކާތެރިކަން
Thursday, December 9, 2010

ބައެއްގެ މައްޗަށް އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ﷲ ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާނަމަ، އެއީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ ކަމެއްކަން އެބަޔަކަށް ނޭނގި އޮވެދާނޭހެން ހިއެއްނުވެއެވެ. އަދި އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އެބަޔަކަށް ނޭގޭނަމަ އެއާމެދު ސުވާލުނުކޮށް އޮޅުން ނުފިލުވައި ތިބެދާނޭކަމީވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭނޭ ކަމެއްނޫނެވެ.

» ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން
Saturday, November 6, 2010

ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުމަށް، މި ދިހަ ދުވަހަށްވުރެ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ލޮބުވެތިކަން ބޮޑު ދުވަސްތަކެއް ނުވެއެވެ. އަޞްޙާބް ބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ. އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ. ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމަށްވުރެ ވެސް ތޯއެވެ؟" ޙަދިޘްކުރެވިއެވެ. "ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމަށްވުރެވެސް މެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، މީހަކު އޭނާގެ ނަފްސާއި މުދަލުން ޖިހާދުކުރުމަށް ނުކުމެ، އެއިން އެއްޗަކާއެކު އެނބުރިނައި މީހާ ފިޔަވައެވެ."

» އަސްތަޣުފާރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސަލަފުންގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން
Thursday, November 4, 2010

ލުޤްމާނުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނަށް ވިދާޅުވިކަމަށް ރިވާވެގެންވެއެވެ. އޭދަރިފުޅާއެވެ! ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގެ ތެރެއިން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، އެއިލާހަށް ދަންނަވާ މީހުންގެ ދެންނެވުން ރައްދު ނުކުރައްވާ ވަގުތެއް ވެއެވެ. ފަހެ އަސްތަޣްފާރު ކުރުން ގިނަކުރާށެވެ.

» އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް (ދެވަނަ ބައި)
Sunday, October 24, 2010

އިންސާނާ ދިރިހުރުމަކީ އެންމެ ފުރަތަމައަށް ލިބެން ޖެހޭ ޙައްގެވެ. އެހެނިހެން ޙައްގުތައް ލިބިގެންދަނީ އެޙައްގު ލިބިގެންނެވެ. މިޙައްގު ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްލާމް ދީނުގައި ވަނީ ކަންތައް ތަކެއް ކުރުމަށް އަންގަވާފައެވެ. އެގޮތުން:

» ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަރިހުން ޖާމިނުކަން ލިބިގަންނަމާތޯއެވެ؟
Sunday, October 24, 2010

ކަންކަމާމެދު ނުވަތަ މީސްމީހުންނަށް ޖާމިނުވުމަކީ ޖާމިނުކަން ލިބޭ މީހާއަށް ހިންހަމަޖެހުން ލިއްބައިދޭ ކަމެކެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ފަރާތަކުން މިފަދަ ޖާމިނުކަމެއް ލިބޭކަމުގައިވާނަމަ އެޖާމިނުކަމަކީ ވަރަށް އިތުބާރުކުރެވޭ، އަދި ޖާމިނުކަން ލިބޭ މީހުންގެ ހިންހަމަޖެހުން އެހާމެބޮޑަށް އިތުރުކޮށްދޭނެ ކަމެއްކަމީ ޝައްކެއްއޮތް ކަމެއްނޫނެވެ.

» ސުވަރުގެ ވަންނާނީ
Friday, October 22, 2010

ސުވަރުގެ އަކީ މާތްﷲ ގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ދުނިޔެމަތީގައި އެކަލާނގެއަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތް އަޅުންނަށް އެކަލާނގެ މިހާރުވެސް ތައްޔާރު ކުރައްވަވާފައިވާ އެކަލާނގެ ރަޙްމަތުގެ ގޯއްޗެވެ. ފަހެ އެތަނުގައި ތާއަބަދު ތިބުމަށް ނޭދޭނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ!

» ދީނުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާ - އަންހެނަކަށް ޤައުމުގެ ރައީސްކަން ކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ.
Saturday, October 16, 2010

އަންހެނާއަށް ޤައުމެއްގެ ވެރިކަން ކުރުން ހުއްދަނޫންކަމުގައި ދީނުގެ ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިންވަނީ އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. މިކަމާމެދު ސަލަފުއްސާލިޙުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކީކީތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަން އެބަޖެހެއެވެ. އަދި ދީނުގެ ޢިލްމަށް ފުންނާބު އުސް މިހާރުގެ މުފްތީން ފަތުވާ ދެއްވަނީ ކިހިނަކުންތޯ ވެސް ބަލާލައިގެން ނޫނީ ދީނުގެ މިފަދަ ކަމެއް ސާފުނުވާނެ ކަން ކަށަވެރެވެ.

» ނަމާދުގެ އަހައްމިއްޔަތު
Saturday, October 16, 2010

ނަމާދަކީ، އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ މަޤާމަކާއި ޤަދަރެއް ދެވިފައިވާ އަޅުކަމެކެވެ. އެއީ އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުނެކެވެ. އަދި ކީއްހެއްޔެވެ. ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ދުލުން ކިޔުމަށް ފަހު އަދާކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ރުކުނަކީ ނަމާދެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ އެހެން ރުކުންތަކާ ޚިލާފަށް، ނަމާދަކީ އެންމެހައި މުކައްލަފުން، ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިމެ އަދާކުރަންޖެހޭ އަޅުކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް ބަލިމީހުންނާއި ދަތުރުވެރިންނަށް ރޯދަ ދޫކޮށްލުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

» ކީރިތި ﷲއަށް އީމާންވެގެން ތިބި މުސްލިމުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ކާފަރު ކުރުމާއި އެކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން
Friday, October 8, 2010

އިސްލާމީ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު މުސްލިމުންގެ މެދުގައި މިކަން ފެށިގެން އައީ މަޝްހޫރު ޞިއްފީން ހަނގުރާމައަށްފަހު ޙަކަމުން ނިންމެވިގޮތާ ނުރުހިގެން ޢަލީގެފާނުގެ ލަޝްކަރުން އެކަލޭގެފާނު ދޫކޮށް ދިޔަ މީހުންގެ ކިބައިންނެވެ. މި ޖަމާޢަތަށް ނަން ދެވުނީ "ޚަވާރިޖުން" ގެ ނަމުންނެވެ. މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ފެށިގެން އައި ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ފަހުން މިކަމުގެ ތެރެއަށް ޢަޤީދާގެބައިވެސް ވަދެއްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން ޢަޤީދާގެ ތަފާތު މަޛްހަބުތަކަށް އެމީހުން ބައިވެގެން ދިޔައެވެ.

» އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުން
Monday, September 27, 2010

ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް އެމީހެއްގެ ދަންފަޅި ހަމަކުރުމަށްފަހު މިދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢު ކިޔާނޭ މީހެކެވެ. އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރައްވައި މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވަނީ އެއްވެސް ބޭނުމަކާނުލައި ކަމުގައި ދުށުމީ، ހަމަބުއްދިހުރި މީހެއްގެ ޟަމީރު ޤަބޫލު ކުރާނޭ ކަމެއްނޫނެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 >  >> 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި