ދީނީ ލިޔުން

» ބަލިމީހުން ނޭވާލެއްވުމަށް ގުޅާފައި ހުންނަ މެޝިން ނައްޓާލުމާ ބެހޭ
Friday, September 16, 2011

ބަލިމީހާގެ ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ހުއްޓިގެން ދިޔުން. މިޙާލަތުގައި ބަލިމީހާގެ ހިތުގެ މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށްނަމަވެސް ހުރެއްޖެނަމަ، ނޭވާލައްވާ މެޝިނާއި ގުޅައިގެން އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

» ޢީދުނަމާދު ކުރާ ގޮތާއި އަދި....
Saturday, August 27, 2011

ޢީދު ނަމާދަކީ 2 ރަކްޢަތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ނަމާދެކެވެ. ޢީދުނަމާދުގެ ވަގުތަކީ އިރު ބޮންތި އަކަށް އެރީއްސުރެން ފެށިގެން (އިރުއަރާވަގުތުން ފެށިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް މިނެޓްފަސް) އިރު މެދުން ފިލައްޖެއުމަށް ދާންދެންނެވެ.

» ދަތުރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރޯދައިގެ ޢަދަދު 29 އަށް ވުރެ މަދުވާނަމަ ނުވަތަ...
Thursday, August 25, 2011

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސްރީލަންކާއަށް ވުރެ އެއްދުވަސް ކުރިން ރޯދަހިފަން ފަށާފައި، ރޯދަމަސް ނިމުނުއިރު އެމީހަކު ލަންކާގައި ހުރެއްޖެނަމަ 31 ރޯދަވެސް ހިފަންޖެހިދާނެއެވެ. އެޙާލަތުގައި 31 ރޯދަ ހިފަންވާނެއެވެ.

» އުރެދުމަކަށް ނިޔަތް ގަތުމަކީ ފާފަވެރިވާނެ ކަމެއްބާ!
Thursday, July 28, 2011

ޝަރީޢަތުގެ ތަފާތު ނައްޞުތަކާއި ދަންނަބޭކަލުންގެ އިޖްމާ އެއްބަސްވާ ގޮތުގައި ޙަސަދަވެރިކަމާއި މުސްލިމުންނަށް ނުނިޔަތްލުމާއި އެމީހުންނަށްޓަކައި ދެރައަށް އެދުމާއި މިނޫނަސް މިފަދަ ކަންކަމަކީ ހިތަށް ގެނެވޭ ނިޔަތަކާއި ޢަޒުމެކެވެ. މިއީ އެކަން ކުރުން ޙަރާމްވެގެންވާ އެކަމުގެ ސަބަބުން ފާފަވެރިވާ ކަންކަމެވެ. އަދި މިއީ ޝައްކެއްނެތި ހިތުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭން ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

» ނިދާކޮޓަރީގައި ނަމާދު ކުރުން...
Wednesday, June 29, 2011

ކޮޓަރިތެރޭ ޑަސްބިނުގައި ނުވަތަ ދާވަށިގަނޑުގައި ހަޑި އެއްޗެތި ހުއްޓަސް ނަމާދު ޞައްޙަ ވާނެއެވެ. އަދި އެއްދާން ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރި ބެޑްޝީޓައި ހެދުންފަދަ ތަކެތި އެންދުމަތީގައި ހާމަޔަށް ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް ނަމާދު ޞައްޙަވާނެއެވެ.

» ވަރިކުރެވިފައިވާ އަންހެނާގެ ފިރިއަކަށް ސުވަރުގޭގައި ވާނީ,,,
Thursday, June 16, 2011

އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ކައިވެނި ކޮށްފައިނުވާ ސުވަރުގެވަންތަ އަންހެނުން، ނުވަތަ ކައިވެނިކޮށްފައި، އެހެންނަމަވެސް އެކަނބަލުންގެ ފިރީން ސުވަރުގެ ނުވަންނަ ސުވަރުގެ ވަންތަ އަންހެނުން، ނުވަތަ ރުޖޫޢަނުކުރެވޭ ވަރިއަކުން ވަރިވެފައި ތިބޭ ސުވަރުގެ ވަންތަ އަންހެނުންނަށް، ސުވަރުގޭގައި މިންވަރު ކުރެއްވޭ ފިރިންގެ ޙުކުމަކީ

» ހުކުރަކީ ހަފްތާތެރޭގައި މުސްލިމުންނަށް އަންނަ ޢީދެކެވެ.
Monday, May 30, 2011

ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހެވެ. މިދުވަހުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. "އެދުވަހަކަށް އިރުއެރި އެންމެ ހެޔޮ ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހެވެ. އާދަމުގެފާނު ޚަލްޤުކުރެވުނީ އެދުވަހުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެ ވެއްދުނީވެސް އަދި ސުވަރުގެއިން ބޭރުކުރެވުނީވެސް ހުކުރު ދުވަހެއްގައެވެ. ހުކުރު ދުވަހެއްގައި މެނުވީ ޤިޔާމަތް ނުވާހުއްޓެވެ."

» ހުވަފެނުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ދެކެން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟
Friday, May 13, 2011

މިއީ މިޞްރުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޙައްސާން އާއި ކުރެވުނު ސުވާލަކަށް ދެއްވި ޖަވާބެވެ. ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ހުވަފެނުގައި ފެންނާނީ ކިހިނެތްތޯއެވެ؟ މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޝޭޚް ވިދާޅުވެދެއްވީ އިބުރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ. ދަރިވަރަކު އޭނާގެ އުސްތާޛުގެ އަރިހަށް އައެވެ. އައިސް އުސްތާޛާ ސުވާލުކުރިއެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. އޭ ސާހިބާއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ހުވަފެނުގައި އަޅުގަނޑަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ފެންނާނެ ގޮތް ބުނެދެއްވާށެވެ.

» އުޚްތުންނަށް ސުވަރުގޭގައި ވަނީ ކޮން އެއްޗެއް؟
Saturday, April 30, 2011

ފަހަރެއްގައިވެސް ފިރހެނުންނަށް ސުވަރުގޭގައި ޙޫރުލްޢީނުން ވާކަން ބަޔާންވެގެން ވުމަކީ، އުޚްތުންގެ ޙައްގުގައި އެތަނުގައިވާ ނިޢްމަތްތަކަށް އުނިކަން ވާކަމުގެ ދަލީލެއްނޫނެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٧٢) =الزخرف= މާނައަކީ؛ "އެސުވަރުގެއަކީ ﷲ ތަޢާލާ މީސްތަކުން ކޮށްއުޅުނު ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންނަށް މިލްކު ކޮށްދެއްވަވާ އެކަލާނގެ ރަޙުމަތުގެ ގޯއްޗެވެ" އަދި ސުވަރުގެ ތައްޔާރު ކުރެވިގެންވަނީ އަންހެނުން ފިޔަވައި ފިރިހެނުންނަކަށް އެކަންޏެއްނޫން ކަން އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނުގައި އަބަދުވެސް ބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ. ﷲ ވަޙީ ކުރައްވަނީ ...أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) = آل عمران= މާނައަކީ؛ "އެ ސުވަރުގެ ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވަނީ، ތަޤުވާ ވެރިންނަށެވެ."

» މަރަށް މަރު ހިފުމަކީ އެންމެންނަށް ލިބިގެންވާ ދިރުމެކެވެ.
Sunday, April 24, 2011

މިހުރިހާކަމެއް މިހެން ހިނގަމުންދާއިރުވެސް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައި އަޑުއުފުލާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ އަޑެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުއިވެއެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އައިސްފައިވާ ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރާ ވާހަކައެއް ހަމަ ދައްކާއިރަށް މާބާރަކަށް އެއްކަލަ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއަޑު އިވޭނެއެވެ. މަރުގެ އަދަބު ދެނީ ހަމައެކަނި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައެއް ނޫނެވެ. ޣައިރު މުސްލިމު ޤައުމުތަކުގައިވެސް މަރުގެ އަދަބު ދެއެވެ. އެމެރިކާގައިވެސް ކިތަންމެކުށަކަށް މަރުގެއަދަބު ދެވެއެވެ. މަސްތުވާތެކެތި އެތެރެކުރާމީހުންނަށް ސިންގަޕޫރުގައިވެސް މަރުގެ އަދަބުދެއެވެ. އަދި އެތަންތާގައި މިއަދަބު ތަންފީޒުވެސް ކުރެއެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 >  >> 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި