ދީނީ ލިޔުން

» ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން
Saturday, September 27, 2014

ޙަދީޘުން ދޭހަވަނީ ޛުލްޙިއްޖާ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހަކީ އަހަރުގެ އެހެންދުވަސްތަކަށްވުރެ މާތްކަމުގެ ގޮތުން ވަރަށްވެސް މަތިވެރި ދުވަސްތަކެއް ކަމެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހަ އަށްވުރެވެސް މެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައިގެ ރޭތަކަކީ ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ފަހު ދިހަ ރެއަށްވުރެ މާތްކަން ބޮޑު ރޭ ތަކެކެވެ. ސަބަބަކީ އެރޭތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްހާސް މައްސަރަށްވުރެ ހެޔޮކަންބޮޑު ރެއެއްކަމުގައިވާ ލައިލަތުލްގަދްރި ވިލޭރޭ ހިމެނިފައިވުމެވެ.

» އިޚްލާޞްތެރިކަން
Saturday, March 15, 2014

އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެންމެ މަތިވެރި އުޞޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމުގައި ތެދުވެރިވުމެވެ. ބަހުގެ ގޮތުން އިޚްލާޞްއަކީ ތެދުކުރުމެވެ. އަދި ދެއްކުންތެރިކަމުގެ އިދިކޮޅެވެ. ޝަރުޢުގައި ޢިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ އަޅާ ޢަމަލުކުޅައުމުގައި އެއްވެސް އެދުމެއްނެތި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދި ޢަމަލުކުރުމެވެ. ނުވަތަ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޖުހަފުޅަށް އެދި ޢަމަލުކުރުމެވެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ ދީނުގެ ޙަޤީޤަތެވެ. އަދި ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ދަޢުވަތުގެ ތަޅުދަނޑިއެވެ.

» އޭނާ ތެދު ބުނެފިއެވެ. އެކަމަކު އޭނާއަކީ ބޮޑު ދޮގުވެރިއެކެވެ.
Saturday, March 8, 2014

މާތްﷲ އެކަލޭގެފާނަށް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. (އެއްފަހަރަކު) ރަމަޟާންމަހުގެ ޒަކާތުގެ (އެބަހީ: ފިޠުރު ޒަކާތުގެ) ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ތިމަން ކަލޭގެފާނާއި ޙަވާލުކުރެއްވިއެވެ. (އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ.) އެއްރެއަކު ކޮންމެވެސް މީހަކު އައިސް ޒަކާތަށް ޖަމާކުރެވިފައިހުރި ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ނަގަން ފެށިއެވެ. ފަހެ، ތިމަންކަލޭގެފާނު އެމީހާ އަތުލައިގެންނެވީމެވެ.

» ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހަނދުމަ ނައްތާ ނުލައްވާށެވެ. - 2013
Tuesday, November 12, 2013

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން ފުރަތަމަ މައްސަރު - މުޙައްރަމް މަހުގެ (10) ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވައި ފިރުޢައުނާއި އޭނާގެ ލަޝްކަރު ކަނޑަށް ޣަރަޤު ކުރެއްވި ދުވަހެވެ. މިއަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ބުނާގޮތުން ޢާޝޫރާ ދުވަސް (މުޙައްރަމު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހާއި ) ދިމާ ވަނީ 2013 ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 14ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހާއެވެ. އެހެން ކަމުން މި މަތިވެރި ސުއްނަތް އަދާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަވަސްވެގަންނަން ވީއެވެ.

» ޢާދުބާގައިގެ މީހުންގެ ނިމުން
Sunday, August 4, 2013

ޢާދުބާގައިގެ މީހުން ﷲ އަށް އުރެދި އެކަލާންގެ ނޫން އެހެންފަރާތްތަކަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ޣާފިލުވުމުން މާތް ﷲ އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް އެމީހުންގެ ޤައުމުގެ ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ ސަލާމް ލެއްވި ހޫދުގެފާނު ރަސޫކަމާއިގެން ފޮނުއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސް ޤަބޫލުނުކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް ތަޙައްދީކުރިއެވެ. ދެންއެބައިމީހުނާމެދު ކަންތައްވެގެންދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ނައްޞުން ވިދާޅުވާށެވެ. މާތް ﷲ ސޫރަތު ހޫދުގެ 58 -60 މިވާހަކަ ބަޔާން ކުރަށްވާފައިވެއެވެ .

» ޝަޢްބާން މަހުގައި ރޯދަ ހިފުމުގެ މާތްކަން
Monday, June 25, 2012

ޝަޢްބާން މަހު ރޯދަ ހިފުން ގިނަ ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި އައިސްފައިވާ ގޮތުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޝަޢްބާން މަހު އެއްކޮށް ރޯދަ ހިއްޕަވައެވެ. މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ޝަޢްބާން މަހާރި ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވާ ވިދިވިދިގެން ދެމަސްދުވަހު ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ރޯދަ ހިއްޕެވި ތަނެއް ތިމަން ކަމަނާ ދެކިވަޑައި ނުގަންނަވަމުއެވެ.

» އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ކުއްތާ
Saturday, June 9, 2012

މުޅި ކުއްތާއަކީ ނަޖިހެކެވެ. އިސްލާމްދީން ހުއްދަ ކުރާ ކަންކަމުގައި މެނުވީ ކުއްތާ ބޭނުން ކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ އިތުރުން ކާފަރުންނަށްވެސް ނުހަނު ގެއްލުން ހުރި ކަމެކެވެ.

» ވަރިކުރެވިފައިވާ އަންހެނާގެ ފިރިއަކަށް ސުވަރުގޭގައި ވާނީ,,
Monday, April 30, 2012

ސުވަރުގެއަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެވެސް މަންޒިލް މަޤުސޫދުކަމާމެދު ޝައްކެއްނެތެވެ. ދުނިޔެމަތީގައި ޙަޔާތުގެ ދުވަސްތައް ކިތަންމެ ގޯސްކޮށް ހޭދަކުރިމީހެއްކަމުގައިވިޔަސް އުއްމީދަކަށްވާނީ ސުވަރުގެ ލިބުމެވެ. އެމަންޒިލަކީ ތާއަބަދުގެ ނިޢުމަތުން ފުރިގެންވާ، ނިމުމެއްނިހާޔަތެއްނުވާ، އޭގެ ދެވަނަ މިސާލެއްނުވާފަދަ ﷲތަޢާލާގެ ރަޙުމަތުގެ ގޮވައްޗެވެ. މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ސުވަރުގޭގެ މިމަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކޮށް ދެއްވާށި!

» ޛިކުރުކުރުމާއި އޭގެ މާތްކަން
Monday, April 23, 2012

ކަލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅުން، ކަލޭގެފާނުގެ ސާހިބުވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަކުރައްވާށެވެ. ކިޔަމަންތެރިވެ ބިރުވެތި ވުމުގެ ގޮތުގައެވެ. ބަސްބުނުމުގެ ތެރެއިން އަޑުހަރުކުރުމަށްވުރެ މަޑުންނެވެ. ހެނދުނުގެ ވަގުތުތަކާއި، ހަވީރުގެ ވަގުތު ތަކުގައެވެ. އަދި ޣާފިލުވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކަލޭގެފާނު ނުވާށެވެ!" އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި ތިޔަހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިނަސޭހަތްތެރި ވަނީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މާތް ﷲއަށް އިޙުލާސްތެރި ކަމާއެކު ގިނަގިނައިން ޒިކުރުކުރާ ބައެއްކަމުގައި ވުމަށެވެ.

» ﷲ މެނުވީ ޚާލިޤަކު ނުވެއެވެ.
Tuesday, April 3, 2012

ހަމަ ހުރެލާފައި އަންނަ ވައި ރޯޅިއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބުން ދަގަޑާއި ބޯލްޓާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ މަޢްދަން އެއްވެގެން އެނބުރެމުން އެނބުރެމުންގޮސް ފްލައިޓެއްވެސް އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެހެދެއެވެ. އަދި ކީއްކުރަންތޯ؟ މެއްސެއްހައި މިންވަރުވެސް އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނުވަތަ ބަޔަކަށްވެސް ނުމެ ހެދޭނޭމެއެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >> 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި