ކުރީގެ މުޝްރިފްގެ ޤަލަމުން

» މުޞީބާތްތަށް މެދުވެރިވުމުން ފަސްނަމާދުގައި ޤުނޫތު ކިއުން
Saturday, October 18, 2008

ނަވާޒިލު( ބޮޑެތި މުޞީބާތްތަށް ) މެދުވެރިވުމުން ފަރުޟު ނަމާދުތަކުގައި ޤުނޫތު ކިޔުމަކީ ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމާއި، އެގޮތަށް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ސުންނަތުގެ ދަންނަބޭކަލުން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

» ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ޣައިރުމުސްލިމުންގެ މަޝްވަރާހޯދުން
Saturday, October 18, 2008

ނަމަވެސް ފަހުން އައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތްތަކުގައި، އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ޙިމާޔަތުގައި އަމާންކަން ހޯދައިގެން ތިބޭ ޛިއްމީންގެ މަޝްވަރާ ހޯދާފައިވެއެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާއާއި، ޝަރީޢަތުގެ އުޞޫލީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައެވެ

» ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ޤުރްއާން ކިޔަވާ ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމެވުން
Saturday, October 18, 2008

ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ޤުރްއާން ކިޔަވާ ދެއްވާ ގޮތައް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިއްމުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމެވުމެކެވެ. ކުޑަ ކުދީންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރްއާނަށް ލޯބި ޖައްސައި އެކުދީން ހެޔޮ ގޮތުގައި ތަރުބިޔަތު ކުރުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެކެވެ

» ރިބާއިން ލިބިފައިވާ ފައިސާ އަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ރިބާގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައްކުރިމަތިވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން މީހާ އިފްލާސްވެ، ބިކަހާލުގައިޖެހިފައިވަނީ ކިތައްމީހުންތޯއެވެ؟

» ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަރާމަތް ގެއްލުވާލަނީ
Saturday, October 18, 2008

އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުވާކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި ޤައުމުގެ ލޮބުވެތި ސިފައިންނާ ފުލުހުންގެ ކިބައިން ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރި ހިތަކުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ އެތަން ރޫޅާލުމަށެވެ.

» ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްބާ؟
Saturday, October 18, 2008

ޕާކު ކުރަންޖެހޭ ތަންތާގައި ޕާކު ކުރުމާއި، ދުއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތެރޭގައި ދުއްވުމާއި، މިނޫނަސް ވެސް މިބާވަތުގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް އިޙުތިރާމްކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

» މުސްލިމުންނާއި، އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތްކުރާނެ ދައުލަތެއްޤާއިމުކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަތިވެރި ދަތުރުފުޅު
Saturday, October 18, 2008

ހިޖުރައާމެދު ޙަޤީޤީ ވިސްނުމަކުން ވިސްނައިފިނަމަ، ލޯތައް ކަރުނުން ފުރިގެންދާނެއެވެ. ނާމާންކަމުގެ ތެރެއިން، އަމާން ބައްރަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރެއްވި މަތިވެރި ދަތުރުފުޅެކެވެ. ﷲ ގެ ދީން ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ

» ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ ޢަދުލުވެރިކަން
Saturday, October 18, 2008

ޙަމާސްޖަމާޢަތަކީ މުސްލިމުންގެ މިލްކިޔާތުގެ ތެރޭގައިވާ ފަލަޞްޠީނުގައި ޖިހާދުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤައްޓަކައި ޤުރުބާންވާ ބައެކެވެ. ފަލަސްޠީނު ބިމުގައި އިސްރާއީލުގެ ދައުލަތެއް ޤާއިމުކޮށްދިނީ އިނގިރޭސީންނެވެ

» ޞަލީބީންގެ ޕޯޕު މަޢާފަށް އެދެންޖެހޭނެ!
Saturday, October 18, 2008

މުސްލިމު ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަނީ މިފަދަ ކަންތައްތަކާ ޙިކުމަތާއެކު ކުރިމަތި ލުމަށެވެ. ފިކުރާއި، ބުއްދި ބޭނުންކޮށްގެން ހެޔޮ ގޮތުގައި ޖަދަލު ކުރަންވީއެވެ. ނަޞްރު ލިބޭނީ އިސްލާމްދީނަށެވެ!

» އިސްލާމްދީނާމެދު ރައްކާތެރިވަމާ
Thursday, October 16, 2008

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑުގައި އެހެން ދީނަކަށް ފުރުޞަތު ދެވިގެންނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން މިކަމަށްޓަކައި ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެކެމެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެހެން ދީންތަކަށް އުޅުމުގެ އެފުރްޞަތު މުސްލިމުންނަށް ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ދުވަހެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ އުފެދި، އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލި ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުން މިހާރަށް ވުރެން ބޮޑަށް އުފެދި، ލޭ އޮހޮރެން ދިމާވުމަކީ ވަރަށް ކައިރީގައިވާ ކަމަކެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3  4 5 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި