ކުރީގެ މުޝްރިފްގެ ޤަލަމުން

» އެމެރިކާގެ ސަފީރު ދިވެހީންނަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ފިލާވަޅުތައް ނަންގަވައިދެއްވަން ލަދުވެތިވެވަޑައި ނުގަންނަވަނީބާވައެވެ؟
Sunday, October 19, 2008

ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި އަދި ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް ރައީސް ޖޯޖު ޑަބްލިޔު ބުޝްގެ އިދާރާއިން މުސްލިމުންނަށް ޑިމޮކްރަސީ ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ފިލާވަޅުތައް ނަގައި ވަރަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

» އަލްމަސްޖިދުލްއަޤްޞާއާއި އިސްރާއާއި މިޢްރާޖުގެ ބިމުގައި ކުރެވޭ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލަން
Saturday, October 18, 2008

ނަބީބޭކަލުންގެ ޤާތިލުންނާއި ރާމާމަކުނުތަކުގެ ދަރިފަސްކޮޅު ޔަހޫދީން ބިންމަތީގައި ފަސާދަކޮށްފިއެވެ. ޤަތުލު ޢާއްމު ހިންގައިފިއެވެ. އިންސާފެއްނެތް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ އެހީގައެވެ. މިކަމުގެ ކުރިމަތީގައި އިންސާފުގެ ބަހެއް ބުނެލާނެ ހަމަ އެކަކުވެސް އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައިނެތެވެ.

» މާރާމާރީ ހިންގައިގެން ދީނީ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ނައްތާލުން
Saturday, October 18, 2008

ދީނީ ގޮތުން ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން ދިޔަ، އިސްލާމްދީނަށް ނިސްބަތްވި ޖަމާޢަތްތައް" ފިރުޤާ " ތަކުގެ މީހުންނާ ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިން ވާހަކަ ދައްކައި ޙައްޤު ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ ދަލީލުތަކުގެ އަލީގައެވެ. ޝިޔަޢީންނާއި، މުޢްތަޒިލީންނާއި، މުރްޖިއާއިންނާއި، ޚަވާރިޖުން ފަދަ ޖަމާޢަތްތަކާ ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިން ދިމާކޮށްފައިވަނީ ޙައްޤުގެ ދަލީލުތަކުގެ އަލީގައެވެ.

» މިޞްރުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަން އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ރަން އަކުރުން ލިޔެވިއްޖެ
Saturday, October 18, 2008

މުސްލިމު އަޚުންނޭވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިކަމެތިކަމާއި ފުދުންތެރިކަން ކުޑަކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންފަދަ ބަޔަކަށް ކުރެވޭނޭ މާ ބޮޑުކަމެއްނެތެވެ. ނަމަވެސް ދުޢާ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު، އަދި އެހާ ބާރުގަދަ އެއްޗެކެވެ. ފަލަޞްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދުޢާކޮށްދޭށެވެ! އެމީހުންންގެ ދުޝްމަނުންގެ މައްޗަށް ނަޞްރުދެއްވުމަށް އެދިއެވެ. މާތް ﷲ ތިޔަ އަޚުންނަށް ހެޔޮ ޖަޒާދެއްވާށިއެވެ.

» މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އޭގެވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުންކީއްތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޅި ޤައުމު މިވަނީ ހަލާކުވެ ނެތިވެ ގޮސްފައެވެ. މިކަމުގެ އަސަރު ނުފޯރާ ޢާއިލާއެއް މަދުވާނެއެވެ. ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާން ޖީލުގެ މުސްތަޤުބަލު މިވަނީ ބަނަވެފައެވެ. ހިތްމަތެއް، މިންނަތެއް ހިއްވަރެއް ނެތް ނިކަމެތި ޖީލެއް މިވަނީ މިޤައުމަށް ވާރުތަކޮށްފައެވެ..

» ސަލްޓަން ޕާކުގައި ދެވުނު ޙަމަލާއާމެދު ނޫރުލް އިސްލާމްގެ ބަސް
Saturday, October 18, 2008

މިދިޔަމަހުގެ 29 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެއައިސް ތިބި މެހްމާނުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ސަލްޓަން ޕާކުގައި ދެވުނު ޙަމަލާއަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަޚްލާޤިއްޔާތުން އެއްކިބާވެފައިވާ ޙައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ޖަރީމާއެކެވެ.

» ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއިން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ބޮލުގައި އެޅުއްވި ތުހުމަތަކީ ޙައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޢަމަލެއް
Saturday, October 18, 2008

ސަލްޓަން ޕާކުގައި ދެވުނު ޙަމަލާއާއި ގުޅިގެން ބޭރުގެ ނޫހަކަށް އިންޓަވިއުއެއް ދެއްވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާއި ޕާކިސްތާނުން ކިޔަވައިގެން އައިސްފައިވާ މީހުންގެ ބޮލުގައި ނުބައިވެގެންވާ ތުހުމަތު ތަކެއް އަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ޙައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ނުވަތަ ރެޑިކަލް ވައްހާބީ ފިކުރު ފަތުރާ ބަޔަކީ އެތަންތަނުން ކިޔަވައިގެން އަންނަ މީހުންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

» އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމު
Saturday, October 18, 2008

އިސްލާމްދީނަކީ ﷲ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުން އެދީނަކަށް ތަބަޢަވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ މާތް ދީނެވެ. އެނޫން ދީނެއް ﷲ އަޅުތަކުންގެ ކިބައިން ޤަބޫލު ނުކުރައްވާނެކަން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެކަލާނގެވަނީ ކަށަވަރުކުރައްވާފައެވެ

» އިސްލާމީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމާ އެންމެ ރަޙްމަތްތެރި ނިޒާމަކީ ކޮބާ؟
Saturday, October 18, 2008

އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ މިހާރުގެ ނިޒާމުތަކާ މެދު ވިސްނާލުމުން އެއިން އެއްވެސް ނިޒާމަކީ ދީން މަނާކުރާ ނިޒާމެއް ނޫންކަން ދޭހަވެއެވެ. ދީނުގައި ވެރިކަން ހިންގުމަށް ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ނެތެވެ

» ޢަސްކަރީގޮތުން ކުރިމަތި ނުލައްވާށެވެ!!!
Saturday, October 18, 2008

ދީނީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެއްވުމަށް ޢިލްމުވެރިން މެދުވެރިކުރައްވައި މަސައްކަތްކުރެއްވުން ބުއްދިވެރި ކަމުގައި އަޅުގަޑު ދެކެމެވެ. މިއީ ފިކުރީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2  3 4 5 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި