ކުރީގެ މުޝްރިފްގެ ޤަލަމުން

» 2012 އިން 2013 އަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު ބައެއް މަސައްކަތްތައް
Thursday, November 7, 2013

މިއީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، 2013 ގެ ނޮވެމްބަރާ ހަމައަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުގޮތަކަށް ބަޔާންކުރައްވައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުމެކެވެ. ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ފަރާތުން، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުގެ ވަޒީރުކަމުގައި ކުރެވުނު ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑުމެން މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ.

» އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް ދިވެހި ދިދައިގެ ދަށުގައި އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ނުވޭ
Monday, November 28, 2011

ދިވެހި ސަރުކާރުން ދަޢުވަތު ދީގެން މީނާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައީ ވަރަށް ނުބައިވެގެންވާ ޙީލަތްތެރި ރޭވުމެއްގެ ދަށުންކަން ކަށަވަރެވެ. މިކަން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަދި މިފަދަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޤަދަރު އުފުލިގެންވާ ޢިއްޒަތްތެރި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ފުރުޞަތު ދެއްވިކަމީ ދިވެހި އުންމަތުގެ މޫނުގައި ޖެހި ތަފާލެއްކަމުގައި ނޫނީ ނުދެކެމެވެ.

» ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ! ޤިޞާޞް ހިފުމުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ މުޖްތަމަޢަށް ދިރުމެއްލިބިގެންވެއެވެ.
Friday, March 18, 2011

ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންނަށް މެނުވީ މީގެ ފަހަތުގައިވާ ޙަޤީޤަތްތައް ނޭނގޭނެއެވެ. ފިކުރު ހިންގަވާށެވެ. ހޯދައިގަންނާށެވެ. މިއީ ﷲގެ މަތިވެރި ޙުކުމްފުޅުތަކެވެ. މިޙުކުމްފުޅުތަކަށް ފުރައްސާރަ ރައްދު ނުކުރެއްވުމަށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އާދޭހާއެކު ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެންބަރުން މިކަމުގައި ވިސްނާ ފިކުރު ހިންގެވުން އެދި ދަންނަވެ. ﷲ އަޅަމެންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން

» ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ނަންފުޅު ބަޔާންވެގެންވާ މަޤާމު ތަކުގެ މައްޗަށް ނަޒަރެއް
Wednesday, March 2, 2011

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ސީދާ ނަންފުޅު " މުޙައްމަދު" މިނަންފުޅު 4 ފަހަރު ބަޔާންވެގެން ވެއެވެ. އެއީ އާލު ޢިމްރާން ސޫރަތުގައްޔާއި، އަލްއަޙުޒާބު ސޫރަތުގައްޔާއި، މުޙައްމަދު ސޫރަތުގައްޔާއި، އަލްފަތުޙު ސޫރަތުގައެވެ.

» އިސްލާމީ ނިޒާމުގެ ފުރިހަމަކަމާއި މަތިވެރިކަން
Wednesday, March 2, 2011

އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ޙުކުމެއް ކުރެއްވުމަށް ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ އަރިހަށް އައުމަށް އެބައިމީހުންނަށް ގޮވައިލައްވައިފި ހިނދަކު މުއުމިނުންގެ ބަހެއްކަމުގައި ވާކަންކަށަވަރީ ތިމަންމެން އަހައިފީމުއޭ، އަދި ތިމަންމެން ކިޔަމަންވެއްޖައީމުއޭ ބުނުމެވެ. އަދި ދިންނަވައި ނަޞީބުލިބޭ މީހުންނަކީ ހަމަ އެބައިމީހުންނެވެ.

» އިސްލާމާއި ޑިމޮކްރަސީ އަކީ އެއްފައިސާ ފޮއްޗެއްގެ ދެފަރާތް ހެއްޔެވެ؟
Tuesday, March 1, 2011

އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނާ އަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމެއް ހޯދާދީފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަތިވެރި މިނިވަންކަމަކީ ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމާއި ދުލުގެ މިނިވަންކަމެވެ. މިއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އިސްލާމްދީނުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ މިނިވަންކަމަކަށް ވެސް އިސްލާމްދީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިމަކީ އަޚްލާޤީ އިމެވެ.

» އަޅުގަނޑު އިންޞާފުގެ މަގުން އެއްކިބާވެއްޖެ ނަމަ ހަމަމަގަށް އަޅުވާ ދެއްވާށެވެ! - އަބޫބަކުރުއްޞިއްދީޤު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު
Monday, February 28, 2011

ވެރިޔަކު ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުތަކެވެ. ވެރިޔާ އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ތިމަންމަނިކުފާނު މަގުން ކަސިޔާރުވެއްޖެ ނަމަ ތިމަން މަނިކުފާނު މަގަށް އަޅުވާ ދެއްވުމަށެވެ! މިއީ ވަރަށް ރީތި މިސާލެކެވެ. މިޒަމާނުގެ ވެރިން މިއިން ޢިބްރަތް ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ. ތިމަންނާ އަށް ހެޔޮއެދިގެން ބަހެއް ބުނާ މީހާއީ ދުޝްމަން މީހާ ކަމުގައި ހީކޮށްގެންނުވާނެވެ. ތިމަންނާ އަށް އެންމެ ހެޔޮއެދޭ މީހަކީ ތިމަންނާ އަށް ޚުޝާމަދުކޮށް ތިމަންނާ ވިއްކައިގެން ކާމީހާކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެއެވެ.

» ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން ޑީއެންއޭ ޤަރީނާ
Monday, February 28, 2011

ޑީއެންއޭ ތަޙްލީލު ކުރަންޖެހޭނީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ މެޝިންތަކުންނާއި އިތުބާރު ހުރި ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރުން ތިބެގެންނެވެ. އެނޫން ގޮތަކުން ކުރެވޭ ތަޙްލީލަކީ މުއްތަބަރު އެއްޗެއްނޫނެވެ. އަދި ޑީއެންއޭގެ ތަޙްލީލުގެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއްވެސް ޙައްދެއް ޤާއިމު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެލައްވައެވެ.

» އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހާއި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކުގައި އަންހެނުން ވާދަކުރުން
Sunday, January 16, 2011

މި މަޒްމޫނުގައި މި ބަޔާންކޮށްލަނީ މިޒަމާނުގައި ފާޅުވެގެން އުޅޭ ބައެއް ފިކުރީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމާމެދު ދީނުގައި އޮތް ބަޔާންކޮށް ދިނުމަށް އެދި އަޅުގަނޑަށް ހުށަހެޅުނު ސުވާލަކަށް އަޅުގަނޑުގަށް ދިރާސާކުރެވިފައިވާ މަޢްލޫމާތުގެ އަލީގައި ދެވިފައިވާ ޖަވާބެކެވެ. އަންހެނާއަކީ ފިރިހެނާ ފަދައިން ތަކުލީފްލިބިގެންވާ މުކައްލަފެކެވެ. ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަށާއި، އެކަލާނގެ ދީން ޤާއިމުކުރުމަށާއި، ދީނުގެ ފަރްޟުވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށާއި، ޙަރާމްކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެގަތުމަށް ފިރިހެނާގެ ކިބައިން އެދެވިގެންވާ ފަދައިން އަންހެނާގެ ކިބައިން ވެސް އެދެވިގެންވެއެވެ.

» އުންމަތުގެ މެޔަށް ޚަންޖަރު ހެރުމަށް ފަހު ލޮލަށް ބޭސްކުރުމުގެ ފަލްސަފާއަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ފަލްސަފާއެއްނޫނެވެ.
Wednesday, December 29, 2010

މުސްލިމު އަޚުންނޭވެ! ރޭދުވާތަކުރާރުވުމަކީ މިކާއިނާތުގައި ލެއްވިގެންވާ اللهގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ އެންމެ މަތިވެރި އެއް ނިޝާނެވެ. ރޭތަކާއި ދުވަސްތަކަކީ މައްސަރުތައް އޭގެ މައްޗަށް ޤާއިމުވެގެންވާ ޙަޤީޤަތެވެ. މާތް اللهގެ ޙަޟްރަތުގައި މައްސަރުތަކުގެ ޢަދަދަކީ ބާރަކަން ކަށަވަރެވެ. މިކަން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި الله ވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:   1 2 3 4 5 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި