ފިޤްހު

» ރަވާތިބު ސުއްނަތުގެ ބާރަ ރަކުޢަތް
Sunday, May 8, 2011

ސުންނަތުގެ ބާރަ ރަކްޢަތަށް ރައްކާތެރިވެއްޖެމީހަކަށް މާތް ﷲ ސުވަރުގޭގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާކޮށްދެއްވާނެއެވެ. (އެއީ) މެންދުރުނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރު ރަކްޢަތާއި ފަހުން ދެރަކްޢަތެވެ. އަދި މަޣްރިބްނަމާދުގެ ފަހުން ދެރަކްޢަތެވެ. އަދި ޢިޝާގެ ފަހުން ދެރަކްޢަތެވެ. އަދި ފަތިސްނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކްޢަތެވެ".

» ޓޭޕް ރިކޯޑަރު ބޭނުންކޮށްގެން ބަންގި ގޮވުން
Monday, January 17, 2011

ބަންގިވަމުންދާ މިސްކިތެއްގައި މީހަކު ބަންގި ގޮވުމުގެ ބަދަލުގައި ޓޭޕް ރިކޯޑަރު ބޭނުންކޮށްގެން ބަންގި ގޮވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ އެއީ ޞައްޙަވާނެ ބަންގިއެއްތޯއެވެ؟ އަދި އެފަދަ ބަންގިއަކަށްފަހު ކުރެވޭ ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: ބަންގިއަކީ ފަރުޟު ފަސް ނަމާދުގެ ތެރެއިން ނަމާދެއްގެ ވަގުތު ވަނުމުން، އެވަގުތު ވަދެއްޖެކަން މުސްލިމުންނަށް އަންގައި ދިނުމުގެގޮތުން ދީނުގައި ކުރުމަށް އޮންނަ އިޢުލާނެކެވެ.

» ނަމާދު އަޅައިފި މީހާގެ ޙުކުމް
Thursday, December 30, 2010

އަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ތެރެއިންނާއި އެބޭކަލުންގެ ފަހުގެ ދަންނަބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ބޮޑު ޖާމަޢަތެއްގެ ބޭކަލުން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ނަމާދުގެ ވަގުތު ފާއިތުވަންދެން ދަނެގެން އެނަމާދުނުކޮށް ހުރެއްޖެ މީހާއަކީ ކާފިރެކެވެ. އެބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބާއި، ޢަބްދުﷲ ބުނު މަސްޢޫދާއި، ޢަބްދުﷲ ބުނު ޢައްބާސާއި، މުޢާޛު ބުނު ޖަބަލާއި ، ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދުﷲއާއި، އަބުއްދަރުދާއާއި، އަޙްމަދު ބުނު ޙަންބަލާއި، އިސްޙާޤު ބުނު ރާހުވައިއާއި، ޢަބްދުﷲ ބުނު މުބާރަކާއި،

» ފޮޓޯހުރި ހެދުމެއް ލައިގެން ނަމާދުކުރުން
Sunday, December 26, 2010

މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުންގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޢާއިޝަތުގެފާނަށް ޙަދީޘުކުރެއްވިއެވެ. "އެފޮތިގަނޑުގައި ހުރި ކުރެހުމުގެ ސަބަބުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ނަމާދަށް ހުންނަވާއިރު ޚިޔާލުއައިސް އުނދަގޫފުޅު ވަނީއެވެ. އޭތިގަނޑު ދުރަށް ޖައްސައިލާށެވެ! މިއެވެ

» މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން
Sunday, October 31, 2010

ކަށު ނަމާދު ކުރުމަކީ މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދުޢާއެކެވެ. މިގޮތުން ގިނަ ދަންނަބޭކަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކަށު ނަމާދުގައި އޮންނަނީ ހަތަރު ތަކުބީރާއި އެއް ސަލާމެވެ. ދެސަލާމް ދިނުމީ ވެސް ބައެއް ދަންނަބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

» ދަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާދުގެ ޙުކުމްތައް - 1
Thursday, August 12, 2010

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނަމާދުގެ ޙުކުމްތައް ބައެއް ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ވަރަށް ލުއިކުރެވިފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އަޅުތަކުންނަށް ފަސޭހަ އަކަށެވެ. އެބައި މީހުނަށް ލުއިކޮށްދިނުމަށެވެ. އެފަދަ ޚާއްސަ ޙާލަތެއްކަމުގައި ދަތުރު ހިމެނެއެވެ. ދަތުރުތަކުގައި ދިމާވެދާނެ ބުރައަކަށްޓަކައެވެ. އެކަމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެންޖެހޭ ޖެހުމަށެވެ.

» އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނޭ! ފަތިސް ނަމާދު!
Tuesday, August 10, 2010

ހިތާމަވެރި މަންޒަރުގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަމެވެ. ފަތިސް ނަމާދަށް އަދިވެސް ޙާޟިރުވާ މީހުން މަދުވުމެވެ. އަޅުގަނޑު ޢާންމުކޮށް ނަމާދަށް އަރަނީ މާފަންނު އާ މިސްކިތަށެވެ. ކުޑަ މިސްކިތެކެވެ. ސަފެއްގައި ތިބެވޭނީ 25 މީހުންނަށެވެ. އެގޮތަށް ޖުމްލަ 7 ސަފުވަރު އޮވެއެވެ. ފަތިސްނަމާދު ނޫން އެހެން ހުރިހާ ނަމާދުތަކެއްގައިހެން މި 7 ސަފުވެސް ގާތްގަޑަކަށް ފުރެއެވެ. ނަމަވެސް ފަތިސް ނަމާދުގައި ގިނަ ފަހަރަށް ހަމަވަނީ އެންމެ ސަފެކެވެ. ސުވާލަކީ އެއްކަލަ ބާކީ 6 ސަފު ފުރަމުން އައި މީހުން ކޮބައިތޯއެވެ؟.

» ކަށު ނަމާދު ކުރާނޭ ގޮތް
Wednesday, June 9, 2010

މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދު ކުރުމަށް ނިޔަތް ގަނެ ސަފުގައި ހުއްޓި ހުންނާނީއެވެ. { ކޮންމެ އަޅުކަމަކަށްވެސް ނިޔަތް ގަންނަނީ ހިތުންނެވެ. އެހެން ކަމުން ކަށުނަމާދަކަށްވެސް ދުލުން ކިޔާ ނިޔަތެއް ނޯވެއެވެ}. އިމާމު މީހާ ތަކްބީރު ކިޔައި ޙަރާމް ބަނުމުން މައުމޫމާވެސް الله أكبر ކިޔައި ދެއަތް ދެކޮޑާ ހަމައަށް އުފުލައި ޙަރަމް ބަންނާނީއެވެ.

» ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް
Monday, May 17, 2010

ރަސޫލުﷲ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ. "ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދު ކުރައްވާތީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފެނުނު ގޮތަށް ނަމާދު ކުރާ ހުށިކަމެވެ." އެހެންކަމުން އެކަލޭގެ ފާނު ނަމާދު ކުރެއްވި ގޮތް ކުރުގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްލެވޭތޯ ބަލައިލާނަމެވެ. މާތް ﷲ މިއަޅާ އަށް ތައުފީގް ދެއްވާށި. އާމީން.

» ދުޢާ ކުރުމަށްފަހު މޫނުގައި އަތުން ފިރުމުން
Friday, March 5, 2010

ދުޢާ އަކީ އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ އަދި އެންމެ މާތް އަޅުކަންތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އަޅުކަމެކެވެ. އަދި އަޅާއާއި އޭނަގެ ވެރިއިލާހު އެންމެ ކުއްތަންކުރުވަނިވި އެއް ޢަމަލެވެ. ދުއާކުރުމުގައި އަޅާ އަތް އުފުލުމުން އޭނަގެ ނިކަމެތިކަން ދައްކައިދޭ ފަދައިން، ކީރިތިވަންތަ ﷲ ގެ މަތިވެރިކަން އަންގައިދެއެވެ. އެގޮތުން ދުޢާކުރުމުގައި ތަފާތު އަދަބުތަކެއް ވެއެވެ. އަޅާ އަތް އުފުލައިގެން ދުޢާކުރުމީ ދުޢާކުރުމުގެ އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އަދި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލަހިވަސައްލަމްގެ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އަނަސްގެ ފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1  2 3 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި