އެޑިޓޯރިއަލް

» ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައިގައި ކުރުން އެދެވިގެންވާ ބައެއް އަޅުކަންތައް
Sunday, November 30, 2008

ޙައްޖު މަހުގެ ދިހައިގެ މާތްކަމާއި، އޭގައި ވާ ދަރުމައާއި ސަވާބު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށްވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދާ ކުރެވިދާނެ ބައެއް އަޅުކަންތައް މިތަނުގައި ޛިކުރުކޮށްލާނަމެވެ

» ޙަމްދު ހުރީ ﷲ އަށެވެ. ދީނީގޮތުން އިސްލާހީ ބަދަލެއްގެ މަލަމަތި ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ.
Sunday, November 16, 2008

މި ފުރުޞަތުގައި، ދީނަށް ލޯބިކުރާ، ދީނީ އަޚުންނަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ފަހަތުގައި ތިއްބެވުމަށެވެ. އަދި އެބޭކަލުންގެ ނިންމެވުމަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއްވުމަށެވެ. މިއަދު ދީނަށްލޯބިކުރާ، ދީނީ ދަޢުވަތުގެ މައިދާނުގައި ތިބި އަޚުން އެކުވެރިވެއްޖެނަމަ، މި ދިވެހި މުޖްތަމަޢު އިސްލާހުކޮށް ދީނާއި ގާތަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުން ބައިބައިވެއްޖެނަމަ.....

» ފަލަސްޠީނުގެ ޚަބަރު ދިވެހިންނަށް ވަންހަނާވެފައި...
Friday, October 17, 2008

އެކަކު އަނެކަކަށް ޙަމްދަރުދީ ވުމާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް ރަޙުމުކުރުމާއި، އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ލޯބި ވުމުގައި މުއުމިނުންގެ މިސާލަކީ އެއް ހަށިގަނޑެއްގެ މިސާލެވެ. އެ ހަށިގަނޑުގެ އެއް ގުނަވަނަކަށް ލިބޭ ވޭން ތަޙައްމަލު ކުރުމުގައި މުޅި ހަށިގަނޑު ބައިވެރިވެއެވެ. މިއީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އިރުޝާދުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތެކެވެ...

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4 5  6
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި