ޚަބަރު

» ޖަމްޢިއްޔަތުލްމުވައްޙިދީންގެ ފަރާތުން ޕީކޭ ފަންޑަށް 81 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފި
Monday, September 06, 2010

ޖަމްޢިއްޔަތުލް މުވައްޙިދީންގެ ފަރާތުން ޕާކިސްތާނުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، މަރަދޫ އަދި ހިތަދޫގެ ރަށު އޮފީސްތަކާއި ގުޅިގެން 27 އޮގަސްޓް 2010 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވި ފަންޑް ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް

» ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ 500 މުސްލިމުންގެ ލިސްޓުގައި ޝައިޚް ޝަހީމް ހިމެނިވަޑައިގެންފި
Monday, August 30, 2010

އުރުދުންގެ ރޯޔަލް އިސްލާމިކް ސްޓްރެޓެޖިކް ސްޓަޑީޒް ސެންޓަރުން ނެރޭ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ 500 މުސްލިމުން-2010″ ގެ ލިސްޓަށް ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފަޟީލަތުއްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޝަޙީމް ޢަލީ ސަޢީދް ހިމެނިވަޑައިގެންފިއެވެ.

» ސަލަފުގެ [ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ދައްކުވައިދޭ ސީޑީ] ރަމަޟާންމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު إن شاء الله ނިކުންނަނީ
Saturday, August 28, 2010

މާތްﷲގެ ރަޙްމަތާއި އަދި އެއިލާހުގެ ތަވްފީޤާއިއެކު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މި ރަމަޟާންމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ދައްކުވައިދޭ ސީޑީ ޢާއްމުކޮށް ނެރުމަށްވަނީ ޤަޞްދު ކުރެވިފައެވެ. މި ސީޑީގައި ކީރިތި ޤުރްއާނާއި رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތާއި އެއްގޮތައް ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ޢަމަލީގޮތުން ވީޑިއޯގެ ޒަރީޢާއިން ދައްކުވައިދީފައިވާނެއެވެ.

» ދިމުދިމުގެ ދެވަނަ ވާޝަން ނެރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދަނީ
Friday, August 27, 2010

ދިމުދިމުގެ ނަމުގައި ނޫރުލްއިސްލާމް ވެބްސައިޓާއި ދިވެހިސޮފްޓު ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް ނެރެފައިވާ ނަމާދު ވަގުތު ސޮފްޓުވެއާގެ 2 ވަނަ ވާޝަން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ.

» އައްޝައިޚް އިދްރީސް ޙުސައިންގެ ދަރްސެއް އިޙްޔާ ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި
Sunday, August 22, 2010

މި ފޯރަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާ ޕެނަލްގައި ތިއްބަވާނީ އައްޝައިޚް އިދްރީސް ޙުސައިން، ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ، އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު، އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް، އަދި އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ޢަބްދުލް މަންނާން އެވެ.

» 1431 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އޯގަސްޓް މަހުގެ 11 ވާ ބުދަ ދުވަސް
Tuesday, August 10, 2010

1431 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ 2010 ވަނައަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ 11 ވާ ބުދަ ދުވަސް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އިޢުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

» އިސްލާމިކް ބޭންކް ކުރިއަށްއޮތް ދެތިން މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ހުޅުވޭވަރުވާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ
Thursday, June 17, 2010

މިއަދުނޫހުން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް ބޭންކް ހުޅުވުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ލަސްވަމުން އަންނަނީ ދެފަރާތުގެ ވެސް މައްސަލަތައް ހުރުމުން ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ސަރުކާރުން ނިންމަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމާއި އައޑީބީ އިން ހޯދި ޕާރޓްނަރު އެންމެ ފަހުވަގުތު ދުރަށް ދިއުން ފަދަ މައްސަލަތައް ވެސް ހިމެނޭކަމަށް އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

» އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި މަނާ ކަންތައްތަކަށް އަދަބު ނުދެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ނުގެނައުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
Wednesday, June 09, 2010

ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކޮންމެ ކަމަކީ ގުރުއާނާއި ސުންނަތުން ނުވަތަ އިޖްމާއުން ނުވަތަ ގިޔާސް ފަދަ ޝަރުއީ އަސްލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މަނާކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ކޮންމެ ކަމަކީ ޝަރުއީ ނުވަތަ ގާނޫނީ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށުގެ އަމަލަކަށް މެނުވީ ގާނޫނީ ގޮތުން ބެލެވޭނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވި އެވެ.

» އިސްލާމައިޒްޑް އެޑިއުކޭޝަންގެ ނަމުގައި ކިޔަވާކުދިންނަށާއި ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަމާޒު ކޮއްގެން ދަރުސެއް ބާއްވަނީ
Sunday, June 06, 2010

ތައުލީމީދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކުންނާއި ރާއްޖޭގައި ސެކަންޑަރީ ހަޔަރ ސެކަންޑަރ އަދި ކޮލެޖުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮއްގެން އިސްލާމައިޒްޑް އެޑިއުކޭޝަން ގެ ނަމުގައި ކްލިކް މޮލެޖާއި ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފާއި ގުޅިގެން ދަރުއްސެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

» ދަކޯލްގެ ޝެޑިޔުލް
Thursday, June 03, 2010

ދީނީ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން އިންތިޒާމު ކުރައްވާ [ދަކޯލް 2010 ] ގެ ޝެޑިޔުލް.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 >  >> 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި