ސުވާލާއި ޖަވާބު

» ފާޚާނާގައި ހުރެ ވުޟޫކުރާނަމަ ބިސްމި އަޑުބާރުކޮށް ކިއުން ހުއްދަތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ފާޚާނާގައި ހުރެ ވުޟޫކުރާނަމަ ބިސްމި އަޑުބާރުކޮށް ކިއުން ހުއްދަތޯއެވެ. އަދި ވުޟޫކުރާއިރު ނިޔަތް ގަންނަނީ މޫނު ދޮންނަން ފަށާއިރުތޯއެވެ؟ މިހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑު ކިޔެވި ފޮތެއްގައި ވަނީ މޫނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދޮންނަ ތަނެއް ދޮންނަން ފަށާއިރު ނިޔަތް ގަތުމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި އެގޮތަށް ނިޔަތް ގަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ މޫނުގެ ކުރިން ދޮންނަ ތަންތަން ދޮވެވޭނީ ނިޔަތަކާއި ނުލައެވެ. ވީމާ މިކަން ސާފުކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

» ހެޔޮކަމެއް ކުރުމަށް ހިތް ނޭދޭ ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެތް؟
Saturday, October 18, 2008

ހެޔޮކަމެއް (މިސާލަކަށް ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޒިކުރުތައް) ކުރަން ހިތްނޭދޭނަމަ އެކަމެއް އަމިއްލަ ނަފްސަށް މަޖްބޫރުކޮށްގެން ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ. އަދި އެކަމެއް ކުރުމުން ސަވާބުލިބޭނެތޯއެވެ؟

» ﷲ އަށް ތިމާގެ ހިތް ބިރުވެތި ނުވާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެތްތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ﷲ އަށް ތިމާގެ ހިތް ބިރުވެތި ނުވާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެތްތޯއެވެ؟

» ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޓްރެފިކްލައިޓް ހުރަސްކޮށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ފާފަވެރިވާނެ ތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޓްރެފިކްލައިޓް ހުރަސްކޮށް ދިއުމާއި، އަދި މިނޫނަސްވެސް މިކަމުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ފާފަވެރިވާނެ ތޯއެވެ؟ މިސާލަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ ބާރުމިނުގައި ރަށުތެރޭގައްޔާއި، ބޭރު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދުއްވުމާއި، ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކުރުމާއި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި، ސަބަބަކާލައިގެންވެސް، ނުވަތަ ސަބަބެއްނެތި އެހެން މީހުންނަށް ހުރަސްއެޅެގޮތަށް ކަންތައްކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ޙަރާމްކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ މަކުރޫހަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަތުވާއެއްދެއްވުމް އެދެމެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންނަށް މާތް ﷲ ހެޔޮ ޖަޒާދެއްވާށިއެވެ

» ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޙިއްސާ ގަތުން ހުއްދަވާނެތަ؟
Saturday, October 18, 2008

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޙިއްސާ ގަތުން ހުއްދަވާނެތަ؟

» އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

» ނަމާދުކުރަނިކޮށް ކިޔަމުން ދާ އެއް ޗެއް އޮޅުނު ކަމުގާވިޔަސް ކުށު ސަޖިދަ ޖަހަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ.ނުވަތަ ކުށު ސަޖިދަ ޖަހަން ޖެހޭ ހާލަތް ތަކަކީ ކޮބައި ތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ނަމާދުކުރަނިކޮށް ކިޔަމުން ދާ އެއް ޗެއް އޮޅުނު ކަމުގާވިޔަސް ކުށު ސަޖިދަ ޖަހަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ.ނުވަތަ ކުށު ސަޖިދަ ޖަހަން ޖެހޭ ހާލަތް ތަކަކީ ކޮބައި ތޯއެވެ؟

» ފަންޑިތައާއި ސިޙުރު ހަދާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ޞައްޙަ ވާނެތޯ؟
Thursday, October 16, 2008

ފަންޑިތައާއި ސިޙުރު ހަދާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ޞައްޙަ ވާނެތޯ؟

» މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ހަވަނަ ބައި)
Thursday, January 10, 2008

ބަންގި ގޮވުމުގެ ފަހުން މިސްކިތުން ނުކުތުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4 5 6 7 8  9
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި