ސުވާލާއި ޖަވާބު

» ނިދަން އޮށޯވެ އާޔަތުލް ކުރުސީ ނުވަތަ މިނޫންވެސް ޤުރުއާނުން ސޫރަތެއް، ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ކިޔުން ހުއްދަވާނެތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

ނިދަން އޮށޯވެ އާޔަތުލް ކުރުސީ ނުވަތަ މިނޫންވެސް ޤުރުއާނުން ސޫރަތެއް، ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ކިޔުން ހުއްދަވާނެތޯ؟

» ރިބާގެ މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ އަށް ހަދާނީ ކިހިނެތް؟
Saturday, October 18, 2008

ރިބާގެ މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ އަށް ހަދާނީ ކިހިނެތް؟

» އިމްތިޙާން ތަކުގައި މަކަރު ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

ދިރާސީ އިމްތިޙާން ތަކުގައި، (މަކަރު ހަދާކަން މުދައްރިސަށްވެސް އެނގިހުރެ) މަކަރު ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

» ރޯދަ ހިފައިގެން ހުރުމަށްފަހު ރޯދަ ވީއްލުމަށް ނިޔަތްގަނެފިނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި ރޯދަ ހިފައިގެން ހުރުމަށްފަހު ރޯދަ ވީއްލުމަށް ނިޔަތްގަނެފިނަމަ އެރޯދަ ބާޠިލްވާނެއެވެ. ސުންނަތް ރޯދައިގައި ވެސް އަދި ފަރުޟު ރޯދައިގާ ވެސް އަޅުގަނޑަށް މިގޮތަށް ރޯދާ ވީއްލާނެކަމަށް ހިތަށް އަރައެވެ. މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ. މިހެންވުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟

» ރީތިވުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ވައްތަރު ވައްތަރުގެ އެއްޗެހި އުނގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ރީތިވުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ވައްތަރު ވައްތަރުގެ އެއްޗެހި އުނގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

» ވަކި މަޒުހަބަކަށް ތަޢައްޞުބުވެ ހުރެ ނަމާދު ކުރާ އިމާމުގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ވަކި މަޒުހަބަކަށް ތަޢައްޞުބުވެ ހުރެ ނަމާދު ކުރާ އިމާމުގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯއެވެ؟

» ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލު ޤަޞްދުގައި ޖިމާޢުވެއްޖެ މީހާގެ މައްޗައްވާ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ އަދި ކައްފާރާއާނުލާ ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދައަކީ ކޮބާ؟
Saturday, October 18, 2008

ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލު ޤަޞްދުގައި ޖިމާޢުވެއްޖެ މީހާގެ މައްޗައްވާ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ އަދި ކައްފާރާއާނުލާ ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދައަކީ ކޮބާ؟

» ބާއްޖަވެރިމީހަކަށް ވާން ބޭނުންވާ މީހާ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ބާއްޖަވެރިމީހަކަށް ވާން ބޭނުންވާ މީހާ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

» އިސްތަށިގަނޑުގައި ފުނާއެޅުމަށް ސުއްނަތް ގޮތެއްވޭތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

އިސްތަށިގަނޑުގައި ފުނާއެޅުމަށް ސުއްނަތް ގޮތެއްވޭތޯއެވެ؟

» ދަމުނަމާދު ކުރުމުގެ އެންމެ ރަގަޅު ވަގުތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ދަމުނަމާދު ކުރުމުގެ އެންމެ ރަގަޅު ވަގުތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4 5 6 7  8 9 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި