ސުވާލާއި ޖަވާބު

» އިސްލާމް ދީނުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް އެބައޮތްތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

އިސްލާމް ދީނުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް އެބައޮތްތޯ؟

» ނަމާދައް ކޮޅަށްހުންނައިރު ތިމާގެ ފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ (ދެފައި ދެމެދުގައި) ކިހާދުރުމިނަކު ތޯއެވެ؟ އަދި ފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ނަމާދައް ކޮޅަށްހުންނައިރު ތިމާގެ ފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ (ދެފައި ދެމެދުގައި) ކިހާދުރުމިނަކު ތޯއެވެ؟ އަދި ފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

» ނަމާދަށް ހުންނަ މީހާގެ ކުރިކަނޑާ ދެވޭނީ ކިހާ ދުރުމިނަކުންތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ނަމާދަށް ހުންނަ މީހާގެ ކުރިކަނޑާ ދެވޭނީ ކިހާ ދުރުމިނަކުންތޯއެވެ؟

» އަންހެނުން ނަމާދުކުރުން ރަނގަޅީ ގޭގައި ތޯ؟ ނުވަތަ މިސްކިތުގައި ތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

އަންހެނުން ނަމާދުކުރުން ރަނގަޅީ ގޭގައި ތޯ؟ ނުވަތަ މިސްކިތުގައި ތޯ؟

» ތަސްބީހަ ނަމާދަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ނަމާދެއްތޯ؟ އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮބާތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

ތަސްބީހަ ނަމާދަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ނަމާދެއްތޯ؟ އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮބާތޯ؟

» އުފަންދުވަހެއްގަ ހެޕީ ބާތުޑޭ ކިޔާލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް
Saturday, October 18, 2008

އުފަންދުވަހެއްގަ ' ހެޕީ ބާތުޑޭ' ކިޔާލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

» ދަރިއަކު ހޯދުމަށް އެދި ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
Saturday, October 18, 2008

ދަރިއަކު ހޯދުމަށް އެދި ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

» އަންހެންކުދިންނާ ފިރިހެން ކުދިން (ލޯބީގެ ގޮތުން) ރައްޓެހިވުމަކީ ކޮންކަލަކަމެއް؟
Saturday, October 18, 2008

އަންހެންކުދިންނާ ފިރިހެން ކުދިން (ލޯބީގެ ގޮތުން) ރައްޓެހިވުމަކީ ކޮންކަލަކަމެއް؟

» ނިދަން އޮށޯވެ ކިޔަންޖެހޭ ތަކެތި ކިޔުމަށް ވަކި ތަރުތީބެއް ވޭތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ނިދަން އޮށޯވެ ކިޔުމަށް ރަސޫލު صلّى اللّه عليه وسلّم ކިޔުއްވި ދުޢާއެއް ވަރަށް ފަހުން އަޅުގަނޑަށްވަނީ ފޮތަކުން ފެނިފައެވެ. އަދި އޭގައިވަނީ މިދުޢާ، އެމީހާ އެންމެ ފަހުން ކީ އެއްޗަކަށް ހެދުމުން، ނިދަން އޮއްވާ އެމީހާ މަރުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ އެމަރުވަނީ ފިޠުރަތުގެ ސާފުދީނުގައި ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، ނިދަން އޮށޯވެ ކިޔަންޖެހޭ ޝަހާދަތް، ދުޢާތައް އަދި ޤުރުއާންގެ ސޫރަތްތަކާއި، އާޔަތްތައް ކިޔުމަށް ވަކި ތަރުތީބެއް ވޭތޯއެވެ؟

» ކައިވެނީގެ ރަން ނުދީ ލަސް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ އަދި ރަން ނުދީ ރޭ ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
Saturday, October 18, 2008

ކައިވެނީގެ ރަން ނުދީ ލަސް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ އަދި ރަން ނުދީ ރޭ ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4 5 6  7 8 9 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި