ސުވާލާއި ޖަވާބު

» ތައުބާ ޤަބޫލުކުރެއްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

ތައުބާ ޤަބޫލުކުރެއްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

» މުސްތަޙާއިޟު ވެރިޔާ އަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ފަރުޟުވާނެ ތޯ؟ އޭނާއަށް ހުރިހާ ރޯދައެއް ހިފޭނެތޯއެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

މުސްތަޙާއިޟު ވެރިޔާ އަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ފަރުޟުވާނެ ތޯ؟ އޭނާއަށް ހުރިހާ ރޯދައެއް ހިފޭނެތޯއެވެ؟

» ރިބަވީ ބެންކުތަކާއެކު މުޢާމަލާތްކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓެންޓަކަށް ހުރުން
Saturday, October 18, 2008

ރިބަވީ ބެންކުތަކާއެކު މުޢާމަލާތްކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓެންޓަކަށް ހުރުން

» ވަރިކުރުމަށްފަހު ޢިއްދައިގެ ތެރޭގައި ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ ކައިވެނި ރުޖޫޢަވާނެތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

ވަރިކުރުމަށްފަހު ޢިއްދައިގެ ތެރޭގައި ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ ކައިވެނި ރުޖޫޢަވާނެތޯ؟

» ބޭރު ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއްގެ ސުވާލު: ނަމާދާ ބެހޭ
Saturday, October 18, 2008

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއްގެ ސުވާލު: ނަމާދާ ބެހޭ

» ދަތުރުމަތީގެ ނަމާދާ ބެހޭ ސުވާލެއް
Saturday, October 18, 2008

އަހުރެން ކަނޑު ދަތުރަކަށް ފުރީފަތިހުއެވެ. މެންދުރު ވަޤުތު ވީއިރު ދަތުރުގެ ބޮޑުބައި ކަޑައްތު ކުރެވިފާވާތީ 5ޖެހުމުގެ ކުރިން ރަށަށް ދެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދު އޮތަތީ ރަށުގާ ފަސްކޮށް ޖަމުޢު ކުރުމަށް ނިޔަތް ގަތީމެވެ. ނަމަވެސް އެސްޓިމޭޓް ކުރި ވަޤްތު އަށްވުރެންކުރިން އަހުރެން ދާރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ދަތުރުކުރި އުޅަނދު ޖައްސައިފިއެވެ. އޭރު އަދި އަސުރު ނަމާދަކަށް ނުގޮވައެވެ. އަދިއެރަށުގާ ވަޤުތުކޮޅެއް ލިބޭނެކަންވެސް އެނގުމުން އެރަށުގާ ނަމާދު ޖަނމުޢު ކުރުމަށްޤަސްތުކުޅައީމެވެ. އުޅަނދުއަތްދައްވެ ނުފޭބެނީސް ޢަސުރުނަމާދުގެ ބަންގި ގޮވަންފަށައިފިއެވެ.

» ހުވަފެނުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

ހުވަފެނުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ؟

» އަތްނިވާވާވަރުގެ ފޮތިކޮޅެއް އަތްމަތީ ބާއްވައިގެން ހިލޭ އަންހެނަކާ މުޞާފަޙާ ކުރުމުގެ ޙުކުމް
Saturday, October 18, 2008

އަތްނިވާވާވަރުގެ ފޮތިކޮޅެއް އަތްމަތީ ބާއްވައިގެން ހިލޭ އަންހެނަކާ މުޞާފަޙާ ކުރުމުގެ ޙުކުމް

» ބުރުގާ އެޅުމަށް ފިރިމީހާގެ ކިބައިން ހުއްދައަށް އެދުމުން އޭނާ ހުއްދަ ނުދީފި ނަމަ؟؟
Saturday, October 18, 2008

ސުވާލަކީ ފިރިއެއްގެ ކިބައިން ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭ މައްސަލައެއްތޯ ބުރުގާ އެޅުމަކީ. އަންހެނާގެ ޢައުރަ ނިވާކުރުން ﷲ ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވަނީ އަންހެނާގެ މައްޗަށް. ފަރުޟު ނަމާދު ކުރުން އޭނަގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ކުރައްވާފައި ވަނީ. ނަމާދު ކުރަން ފިރިމީހާގެ ކިބައިން ހުއްދަ ނަގާކަށެއް ނުޖެހޭ. އަދި ﷲ ގެ ފަރުޟެއް ދޫކޮށްލުމަށް މީހަކު އަމުރުކޮށްފިއްޔާ، އެމީހަކަށް ކިޔަމަން ގަތުމެއް ނުވޭ. ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )

» ދަމު ނަމާދާއި ބެހޭ ސުވާލުތަކެއް
Saturday, October 18, 2008

ދަމު ނަމާދުގައި ހުރި މާތްކަން ބުނެ ދެއްވަފާނަން ތޯ؟ ދަމު ނަމާދުގައި މަދުވެގެން ކުރެވޭނީ ކިތައް ރަކުޢަތްތޯ؟ އަދި ގިނަވެގެން ކުރެވޭނީ ކިތައް ރަކުޢަތްތޯ؟ ދެން ވިތުރި ކުރާއިރު ފަހު ރަކުޢަތުގައި ޤުނޫތު ކިޔަން ޖެހޭނެތޯ؟

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4 5  6 7 8 9 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި