ސުވާލާއި ޖަވާބު

» މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ފުރަތަމަ ބައި)
Saturday, January 10, 2009

ބަންގި އަޑުއިވޭ ހިސާބުގައި ހުރި މީހަކު ހުރީ ފޯން ކޯލެއްގައި، ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމެއްގައި މަޝްއޫލުވެގެންނެވެ. އެމީހާ ބަންގިއަށް އިޖާބަދޭނީ އިވުނު ހިސާބުންތޯ ނުވަތަ ފާއިތުވެ ދިޔަތަންވެސް އަނބުރައި ގެންނަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ؟

» މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ދެވަނަ ބައި)
Saturday, January 10, 2009

މީހަކު މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދަނިކޮށް، ނަމާދަށް ނުގޮސް މަސައްކަތެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ފެނިގެން އެމީހުންނަށް ނަމާދަށްދާން ބުނެ ނަޞޭޙަތް ދީފައި މިސްކިތަށް ދެވުނު އިރު ތަކްބީރަތުލް އިޙްރާމް (ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ހަށަންބަން ތަކްބީރު) އޭނާއަށް ފާއިތު ވެއްޖެއެވެ. މިޙާލަތުގައި އޭނާއަށް ތަކްބީރަތުލް އިޙްރާމްގެ ޘަވާބު ލިބޭނެތޯއެވެ؟ ނޫނީ ނުލިބޭނެ ތޯއެވެ؟

» މަރުވެފައިތިބޭ މީހުންނަށް ފާތިޙާ ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
Sunday, October 19, 2008

މަރުވެފައިތިބޭ މީހުންނަށް ފާތިޙާ ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ، އަދި ފާތިޙާއަކީ އޮންނަ އެއްޗެއްތޯ؟އަދި ހުއްދަނަމަ ދަލީލަކީ ކޮބާތޯ؟

» ރޯދައަށް ހުރެ ކާ އެއްޗެހީގެ ރަހަ ބަލަން ދުލުގައި ޖެއްސުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ރޯދައަށް ހުރެ ކާ އެއްޗެހީގެ ރަހަ ބަލަން ދުލުގައި ޖެއްސުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟

» ޤުރުއާންކިޔެވުމާއި ސުންނަތް ނަމާދުކުރުންފިޔަވައި ގޭގޭގައިކުރުން ރަނގަޅުކަންކަމަކީ ކޮބާތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

ޤުރުއާންކިޔެވުމާއި ސުންނަތް ނަމާދުކުރުންފިޔަވައި ގޭގޭގައިކުރުން ރަނގަޅުކަންކަމަކީ ކޮބާތޯ؟

» މީހުންނަށް ފައިސާދީގެން ގޭގައި ޞަލަވާތްކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

މީހުންނަށް ފައިސާދީގެން ގޭގައި ޞަލަވާތްކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

» މަރުވެފައިތިބޭ މީހުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ހެޔޮ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

މަރުވެފައިތިބޭ މީހުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ހެޔޮ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟

» ދެމަފިރިންކުރެ މީހަކު ޒިނޭކޮށްފިނަމަ އެދެމީހުންގެ ކައިވެނި ޞައްޙަވާނެތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

ދެމަފިރިންކުރެ މީހަކު ޒިނޭކޮށްފިނަމަ އެދެމީހުންގެ ކައިވެނި ޞައްޙަވާނެތޯ؟

» ފިރިމީހާ އާއްމުކޮށް ރާބޯނަމަ ކައިވެނި ޞައްޙަވާނެތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

ފިރިމީހާ އާއްމުކޮށް ރާބޯނަމަ ކައިވެނި ޞައްޙަވާނެތޯ؟

» މަރުވެފައިތިބޭ މީހުންނަށް 40 ވުމުން ނުވަތަ އަހަރުވުމުން ކައްކާ ކާތަކެތިބަހާ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
Saturday, October 18, 2008

މަރުވެފައިތިބޭ މީހުންނަށް 40 ވުމުން ނުވަތަ އަހަރުވުމުން ކައްކާ ކާތަކެތިބަހާ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4  5 6 7 8 9 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި