ސުވާލާއި ޖަވާބު

» ހުކުރަށް ދިޔައިރު ހިނައިގަންނަން ހަނދާން ނެތުނުކަން، މިސްކިތުގައި ހުއްޓާ އެނގުމުން
Saturday, May 02, 2009

ހުކުރު ދުވަހު ޖިމާޢުވެހުރެ، ހުކުރަށްދާން ފެންވެރި އިރު ހިނައިގަންނާކަށް ހަނދާނެއް ނެތެވެ. ޖިމާޢުވެފައިވާކަން ހަނދާންވީ ހުކުރަށް މިސްކިތަށް އެރިފަހުންނެވެ. އެއިރަކު ގެއަށްގޮސް ހިނައިގަނެގެން އަންނަހާ ވަގުތެއް ނެތެވެ. މިޙާލަތުގައި ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

» މުޠުލަޤު ވަރިއަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި ރުޖޫޢަ ކުރެވޭ ވަރިއަކުން ވަރިވެފައިވާ ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި، ކައިވެނި ރުޖޫޢަ ނުކޮށް އެއްވެސް ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
Monday, March 23, 2009

ސުވާލު: މުޠުލަޤު ވަރިއަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި ރުޖޫޢަ ކުރެވޭ ވަރިއަކުން ވަރިވެފައިވާ ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި، ކައިވެނި ރުޖޫޢަ ނުކޮށް އެއްވެސް ކަހަލަ ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ( އެ ދެމީހުން އަދި ކައިވެނި ރުޖޫޢަ ނުކޮށް ތިބި ނަމަވެސް އެދެމީހުން ތިބީ މި ޢިއްދައިގައި ކައިވެނި ރުޖޫޢަކުރާ ގޮތަށެވެ.)

» ތަޙިއްޔަތުލްމަސްޖިދު (މަސްޖިދު ސުއްނަތު)ގެ ދެ ރަކްޢަތާ ގުޅޭ ސުވާލު
Monday, January 12, 2009

ނަމާދަށް ދާއިރު މިސްކިތުގައި ތިބި މީހުން ރަވާތިބު ސުންނަތް ކުރަން ފަށާފައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑު ފަށަން ޖެހޭނީ މަސްޖިދު ސުންނަތްތަ ނޫނީ ރަވާތިބު ސުންނަތްތަ؟

» މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ދިހަވަނަ ބައި)
Saturday, January 10, 2009

ސުވާލު: ސުތުރާ ބެހެއްޓުން އެންމެ އެދެވިގެންވަނީ، ތިމާގެ ކަނާތްފަރާތަށް ވާގޮތަށްތޯ؟ ނޫނީ ވާތްފަރާތަށް ވާގޮތަށްތޯ؟ ނޫނީ ތިމާޔާ ސީދާ ދިމާލަށްތޯ؟ (މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެއްވާފައިވަނީ ފަޟީލަތުލް ޢައްލާމާ މުޙައްމަދު ބުނު ޞާލިޙް އަލް ޢުޘައިމީން - ރަޙިމަހުﷲ އެވެ.)

» މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ނުވަވަނަ ބައި)
Saturday, January 10, 2009

ގަމަތްދިނުމުގެ ކުރިން މިސްކިތަށްވަން މީހަކު ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ ދެ ރަކުއަތް ކުރަން، ސުތުރާއެއްގެ ކައިރީ ހުއްޓިއްޖެއެވެ! އަދި އޭގެސަބަބުން ފުރަތަމަ ސަފުން ޖާގަ ނުލިބޭނެ ކަންވެސް އޭނަޔަށް އެނގެއެވެ. ވީމާ އޭނަޔަށް މޮޅު އިތުރީ ސުތުރާއެއް ހުރި ތަނުގައި އެ ދެ ރަކުޢަތް ކުރުންތޯއެވެ؟ ނޫނީ ފުރަތަމަ ސަފުގައި އެ ދެ ރަކުޢަތް ކުރުންތޯއެވެ؟

» މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (އަށްވަނަ ބައި)
Saturday, January 10, 2009

ނަމާދަށް ހުންނަމީހާ ބޭނުންކުރާ " ސުތުރާ " (ނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިމަތީގައި، ސަޖިދަ ޖަހާތަނަށް ވުރެ ކުރީގައި ބަހައްޓާލެވޭ އެއްޗެއް )ގެ އުސްމިނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

» މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ހަތްވަނަ ބައި)
Saturday, January 10, 2009

ނަމާދަށް ހުންނަމީހާގެ ކުރިމަތީގައި " ސުތުރާ " އެއް ( ނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިމަތީގައި، ސަޖިދަ ޖަހާތަނަށް ވުރެ ކުރީގައި ބަހައްޓާލެވޭ އެއްޗެއް ) ހުރެއްޖެނަމަ، ނަމާދު ކުރާމީހާއާއި ސުތުރާއާ ދެމެދުން ދިޔުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ.

» މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ފަސްވަނަ ބައި)
Saturday, January 10, 2009

މީހަކު މިސްކިތަށް ވަންއިރު ބަންގި ގޮވަނީއެވެ. ދެން އެމީހާއަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

» މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ހަތަރުވަނަ ބައި)
Saturday, January 10, 2009

މިހާރަކަށް އައިސް ގައިގެ ކުލަ އެނގޭވަރުގެ ތުނި ހެދުން ލައިގެން މީހުން ނަމާދު ކުރާތީ ފެނެއެވެ. މިފަދަ މީހުންގެ ނަމާދުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

» މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ތިންވަނަ ބައި)
Saturday, January 10, 2009

ނަމާދުގައި މުސްލިމުންގެ ޤިބްލައަކީ ކަޢްބަތުﷲ ގެފުޅު ކަމުގައިވާ ޙިކްމަތަކީ ކޮބާ؟

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3  4 5 6 7 8 9 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި