ސުވާލާއި ޖަވާބު

» ނޯކަރު މީހާ ހުންނައިރު ބުރުގާ ނާޅައި އުޅުމަކީ ؟؟
Friday, May 29, 2009

ގޭގައި ގެންގުޅޭ ނޯކަރު މީހާ ހުންނައިރު ބުރުގާ ނާޅައި އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

» ބޭންކު އެކައުންޓެއްގައި ހުންނަ ފައިސާއިން ޒަކާތް ދިނުން
Thursday, May 28, 2009

ބޭންކު އެކައުންޓެއްގައި ހުންނަ ފައިސާއިން ޒަކާތް ދޭން ޖެހޭނެތޯ؟ ދޭން ޖެހޭނަމަ ޒަކާތް ދޭން ޖެހޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ؟

» ނަމާދަށް ޖަމާޢަތަށް މިސްކިތަށް ދިޔައިރު، ޖަމާޢަތުގައި ކުރަނީ ކޮން ރަކުޢަތެއް ކަން ނޭނގޭނަމަ...؟
Thursday, May 21, 2009

ނަމާދަށް ޖަމާޢަތަށް މިސްކިތަށް ދިޔައިރު، ޖަމާޢަތުގައި ކުރަނީ ކޮން ރަކުޢަތެއް ކަން ނޭނގޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ދެން ހަށަންބަނދެ ހަށަންބަން ތަކުބީރު ކިޔަން ޖެހޭނެތޯ؟ އަދި ދުޢާއުލްއިފްތިތާޙު ކިޔަން ޖެހޭނެތޯ؟

» އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،
Thursday, May 21, 2009

ސުވާލު: އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، "ކިރު" ބޭންކަކީ ހުއްދަ އެއްޗެއްތޯއެވެ؟ (މިއީ ލޭގެ ބޭންކް ގޮތަށް ކިރު ބޭންކު ކުރާ ތަނެކެވެ.)

» ކޮމްޕިޔުޓަރާއި މޯބައިލްފޯނުން ޤުރްއާން ކިޔެވުން، އަދި އެކަމަށް ވުޟޫ ކުރަން ޖެހޭތޯ؟
Tuesday, May 19, 2009

ވުޟޫ ނުކޮށް، މޮބައިލް ފޯނުން ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރުން ބަލައިގެން ޤުރުއާން ކިޔެވިދާނެތަ؟ އަދި އެގޮތަށް ކިޔެވުމުގައި ވުޟޫ ކުރަން ޖެހޭތަ؟

» ޛިކުރުތައް ކިޔާއިރު ވުޟޫ ކުރަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ؟
Saturday, May 16, 2009

ސުވާލު: ދުޢާއާއި ނިދުމުގެ ޛިކުރުތައް ކިޔާއިރު ވުޟޫ ކުރަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ؟

» ޛިކުރު ކުރާއިރު ޢައުރަ ނިވާކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
Saturday, May 16, 2009

ސުވާލު: ހެނދުނާ ހަވީރުގެ ދުޢާއާއި ނިދުމުގެ ކުރިން ކިޔާ ދުޢާއާއި އެހެނިހެން ޛިކުރު ކުރާއިރު ޢައުރަ ނިވާކުރަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ؟

» ނަމާދު ކުރާއިރު ބޮލުގައި ތާކިހަލެއް ނުވަތަ ރުމާލެއް އެޅުން
Sunday, May 10, 2009

ސުވާލު: ނަމާދު ކުރާއިރު ބޮލުގައި ރުމާލެއް ނުވަތަ ތާކިހަލެއް ފަދަ އެއްޗެއް އެޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟

» ޢަޤީޤާ ކަތިލުން ލަސް ކުރުމުން ފާފަވެރިވާނެތޯ؟
Wednesday, May 6, 2009

ﷲ އަޅުގަނޑަށް ދަރިފުޅަކު ދެއްވިތާ މިހާރު ތިން މަސް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ޢަޤީޤާ ކަތިނުލަމެވެ. މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުގެ މައްޗައް ފާފައެއް ވާނެތޯއެވެ؟

» އަނބިމީހާ ވުޟޫކޮށްގެން ހުއްޓާ ފިރިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭތަ؟
Saturday, May 2, 2009

ސުވާލު: އަނބިމީހާ ވުޟޫ ކޮށްގެން ހުއްޓާ ފިރިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2  3 4 5 6 7 8 9 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި