ސުވާލާއި ޖަވާބު

» ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހެދޭ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު
Friday, May 7, 2010

މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތް ދޫކޮށްލާ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތް ނިމުމުން ވަކިން ނަމާދުކުރާތަން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. މިމީހުން ބުނާގޮތުގައި މިސްކިތްތަކުގެ ޖަމާޢަތްތަކަކީ ސައްޙަ ޖަމާއަތްތަކެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އެބުނާވާހަކައަކީ ދީނީ ގޮތުން ކިހާ ވަރެއްގެ ވާހަކައެއްތޯއާއި ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ނަމާދަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކުރާވަރުގެ ކަމެއްތޯއާއި އެޖަމާއަތްތަކީ ސައްޙަނޫން ޖަމާއަތްތަކެއްތޯއެވެ

» މިސްކިތުގައި ވާހަކަ ދެއްކުން ؟؟؟
Sunday, October 25, 2009

މިސްކިތަކީ ބިންމަތީގައި ﷲ ލެއްވެވި އެންމެ މާތް ތަނެވެ. އެއީ އެކަލާނގެ ގެކޮޅުތަކެވެ. އެތަނުގައި އެކަލާނގެ ޛިކުރުނޫން އެހެން ޛިކުރެއް، ނޫނީ ދުނިޔަވީ އެހެން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. މިސްކިތުގައި ހޭދަކުރާވަގުތުގެ ބޭނުން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފަންވާނެއެވެ. މިސްކިތްތައް ޚާއްޞަކުރަންވާނީ ނަމާދުކުރުމަށާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށާއި އަދި ދީނުގެ އެކިއެކި ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއި ދީނީ ވަޢުޒާއި ނަޞޭޙަތް ދީ ހެދުމަށެވެ.

» އަޑު ހަރުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުން؟؟؟؟
Saturday, October 24, 2009

އަޅުގަނޑުމެން އަވަށު މިސްކިތުގައި ތިބޭ، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ ބައެއްމީހުން މިސްކިތުގައި އަޑުހަރުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުން މަނާކުރެއެވެ. އެމީހުން ބުނަނީ އެވަގުތު ޚާއްޞަކުރަން ޖެހޭނީ އެހެނިހެން ޛިކުކުރު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ވީމާ މިކަމުގައި އޮތް އެއްމެ ހެޔޮ ރަނގަޅުގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

» ރޯދައަށް ހުއްޓާ ނޭފަތުން ލޭ އައުމާއި، ޓެސްޓް ހަދަން ލޭ ނެގުމާއި، އަދި ލޭ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ކަންކަމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯ؟
Saturday, August 22, 2009

ރޯދައަށް ހުއްޓާ ނޭފަތުން ލޭ އައިސްފިނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟ ބަލިތައް ތަޙްލީލު ކުރަން ނަގާ ލެއިން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟ އަދި ރޯދައަށް ހުރެ ލޭ ބޭނުންވެފައިވާ މީހަކަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

» ނަމާދުގެ ފަހުގައި ޛިކުރުތައް ނުކިޔައިފިނަމަ ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯ؟
Wednesday, August 12, 2009

ފަރުޟު ނަމާދުގެ ފަހުގައި ކިޔުމަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ވަނީ ޛިކުރުތަކެއް ދަސްކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޛިކުރުތައް ކިޔުމަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ނަމާދުގެ ރުކުނެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް ނުވަތަ ވާޖިބެއް ނުވަތަ ނަމާދުގެ ސުއްނަތެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން

» ދަމު ނަމާދު ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތަކީ ކޮބާ؟
Tuesday, August 11, 2009

އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތްގޮތުގައި ރޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަކޮޅަށްވުރެ ފަހުކޮޅު މާތްވެގެންވެއެވެ. އެއީ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައެވެ. ރޭގަނޑު ތިންބައިކޮށްފައި ފަހުބައެވެ. އެއީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި އިލާހު އެއިލާހުގެ

» އަލްވާޤިޢާ ސޫރަތާއި އައްދުޚާން ސޫރަތް ރޭގަނޑުގައި ކިޔެވުމާ ބެހޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ދެ ޙަދީޘަކީ ޞައްޙަ ދެ ޙަދީޘްތޯ؟
Saturday, May 30, 2009

ރޭގަޑު ސޫރަތުލް ވާޤިއާ ކިޔަވައިފި ނަމަ އައްމަތި ދަތި ހާލެއް ނުޖައްސަވާނެ ކަމަށް އޮންނަ ހަދީސް އާއި ރޭގަޑު ދުހާން ސޫރަތް ކިޔަވަފިނަމަ މަލާއިކަތުން އެރޭ ފަތިސް ވަންދެން ހެޔޮދުޢާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް އޮންނަ ހަދީސް އަކީ ސައްހަ އެއްޗެއްތޯ؟

» ހޯމަ ބުރާސްފަތި މިދެދުވަހު ޤަވާޢިދުން ރޯދަ ހިފުމަކީ ބިދުޢައެއް ތޯއެވެ؟
Friday, May 29, 2009

އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު (މީސްތަކުންގެ) ޢަމަލުތައް (ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް) ހުށަހެޅުއްވެއެވެ. ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނު ރޯދައަށް ހުންނަވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލު (ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް) ހުށަހެޅުއްވެވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޯބި ކުރައްވަމެވެ. "

» އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
Friday, May 29, 2009

އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަ ގޮތުގައި ޤުރުއާނުގެ ތޭވީސް ވަނަ ފޮތުގެ ފަހަކުން ހަތްވަނަ އާޔަތުގައި މިކަމަކީ ހަރާމް ކަމެއް ކަމުގައި ދަލީލު ކުރާ ކަމުގައިވެއެވެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް އެކަން ދޭހަނުވީއެވެ. ކަނޑައެޅިގައިން ހަރާމަ ކަމެއް ކަމުގައި އެބައޮތް ތޯއެވެ.

» ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
Friday, May 29, 2009

ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1  2 3 4 5 6 7 8 9 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި