ސުވާލާއި ޖަވާބު

» ތުއްތު ކުއްޖަކު އަތަށް މުޞްޙަފް ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
Sunday, June 3, 2012

މުޞްޙަފަށް ލޯބި ޖެއްސުމުގެ ނިޔަތުގައި ބޮޑުމީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ކުޑަކުއްޖެއްގެ އަތަށް މުޞްޙަފް ދީގެން އެއީ ﷲގެ ބަސްފުޅުކަން ކިޔައިދީ، އެފޮތް ކިޔެވީމަ ކޮއްކޮދެކެ ﷲ ތަޢާލާ ލޯބިވާނެ ކަމާއި އޭރުން ކޮއްކޮއަށް ސުވަރުގެ ދެވޭނެކަން ބުނެދިނުމަކީ ހަމަ އެއްމެ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

» އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ނަމާދު ނުކޮށް ހުރި މީހަކު، ތައުބާވެ ހުރިހާ ނަމާދެއް ކޮށްގެން އުޅެން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ފާއިތުވި ނަމާދުތަކާމެދު ހަދާނީ ކިހިނެއް
Tuesday, October 4, 2011

އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ނަމާދު ނުކޮށް ހުރި މީހަކު، އަލުން ތައުބާވެ ހުރިހާ ނަމާދެއް ކޮށްގެން އުޅެން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، ފާއިތުވި ނަމާދުތަކާމެދު ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ |||| ޖަވާބު>> ޝަރުޢީ ޢުޛުރަކާ ލައިގެން މެނުވީ އެއްވެސް ނަމާދެއް އެނަމާދުގެ ވަޤުތަށްވުރެ ފަސްކުރުމީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. މިއީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. މިދެންނެވި ޝަރުޢީ ޢުޛުރަކީ، ނިދުމާއި ހަނދާން ނެތުމެވެ. މިދެޙާލަތުން ކުރެ ޙާލަތެއްގައި ވަގުތަށްވުރެ ނަމާދެއް ފަސްކުރެވިއްޖެނަމަ، ހޭލެވުމުން ނުވަތަ ހަނދާންވުމުން ވަގުތުން އެނަމާދު ކުރަންވާނެއެވެ.

» އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަން އިން ގެނެސްދޭ
Tuesday, February 22, 2011

ޝައިޙުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިޔާ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ހަތަރު މަޒުހަބުގެ (ޙަނަފީ، މާލިކީ، ޝާފިޢީ އަދި ޙަންބަލީ ) ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ހުރިހާ މިޔުޒިކު ސާމާނަކީ ވެސް ޙަރާމް އެއްޗެކެވެ.

» އިމާމް މީހާ ހުރެ އެހެން މީހަކާ ނަމާދު ކުރަން ހަވާލުކުރުން
Wednesday, June 23, 2010

މިސްކިތުގެ މުދިމު ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މިސްކިތަށް އަރާ އާދައިގެ މީހަކާ އޭނަ ޤަމަތް ދިނުމަށްފަހު ނަމާދު ކުރަން އެބަ ހަވާލުކުރޭ، މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ؟ އެމީހަކީ މިސްކިތަށް އަރާ އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ޢިލްމުވެރިއެއް ނޫނެވެ.

» ޢިލްމުވެރިންގެ ވާހަކަ ދެއްކުން
Tuesday, June 15, 2010

ޢިލްމު ވެރިއެއްގެ ފުށުން، ތިމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަމެއް ހަމަ ފެންނައިރަށް، ޢިލްމުވެރިންގެ ވާހަކަދައްކާ، އެބޭފުޅުންގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ ކިހާ ނުރައްކާތެރިކަމެއްތޯ؟ އަދި އިލްމުވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ފިޤުހީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ މައްސަލައެއް ފެނިއްޖެނަމަ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޒިމްމާ އާއި ދެންތިބި އިލްމުވެރިންގެ ޒިމްމާއަކީ ކޮބާތޯ؟ ނޯޓު: މިހެންމިސުވާލު ކުރަންޖެހުނީ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޢިލްމުވެރިންގެ އަބުރަށް އަރާގަތުން އާއްމުވެފައިވާތީ، ޢލްމުވެރިންވެސް އަނެއް ޢިލްމުވެރިޔާގެ ވާހަކަ، މަދުންނަމަވެސް ސިއްރުސިއްރުން އާއްމުންނާ ހިއްސާކުރައްވަމުން ދާތީ، އަދި އާއްމުންގެ މެދުގައި މިނުބައި އާދަ އާއްމުވެފައި ވާތީއެވެ.

» ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާމީހުންގެ ހުކުމް
Tuesday, June 15, 2010

އިސްލާމް ދީނުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާމީހުންނަށް ދިނުން ހައްގު އުގޫބާތަކީ ކޮބާ؟ އަދި ހާއްސަކޮށް އެގޯނާ ކުރި ފަރާތަކީ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާގެ އަދަބު ބޮޑުވާނެތޯއެވެ؟ އަދި އެފަދަ މީހުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް މާފުދީ މުޖުތަމަޢު ތެރެއަށް ދޫކޮށްލަންވާނެތޯއެވެ؟

» މީހަކާ ނުއިނދެ މުޅި ޢުމުރު ހުސްކޮށްލުން
Tuesday, June 1, 2010

ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ކައިވެންޏަކީ އަމާން އޮމާން ޢިތްފަތްތެރި އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ. ކައިވެންޏަކީ އޭގައި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަދި ދީނީ ޝަރުޢީ މަސްލަހަތުތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ފިތުނަ ވެރި ޒަމާނެއްގައި ތިބާގެ ޢިތްފަތް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ކައިވެނީގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވެއެވެ.

» އިސްލާމް ދީނުގައި މުޒާހަރާ ކުރުން
Sunday, May 16, 2010

ސުވާލު: އެކި އެކި ކަންކަމުގައި މުޒާހަރާކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޝެއިޚް ޢުޘައިމިން ފަތުވާ ދެއްވާފައިވަނީ މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

» މުޞާފަޙާކޮށް (އަތާ އަތްޖޯޑުކޮށް) ސަލާމްކުރުން
Sunday, May 16, 2010

ސުވާލު: ވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި އުޅެންޖެހުމުން ބައެއްފަހަރު އެކިއެކި މީހުންނާއި ސަލާމްކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ހިލޭއަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަތާއަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާމްކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯއެވެ؟ އަދި އަޅުގަޑަށްވުރެ މަޤާމުގެ ގޮތުންމަތީ ވެރިޔަކު ސަލާމްކުރުމަށް އަތް ދިއްކޮށްލައިފިނަމަ ކަންތައް ކުރަންވާ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

» ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ބުރުގާ ނަގައިގެން އުޅުން
Monday, May 10, 2010

ސުވާލު :ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ބުރުގާ ނަގައިގެން އުޅުން ހުއްދަ ވާނެ ގޮތެއްއޮވޭތޯ؟ އެއީ އެ އަންހެންމީހާ އިތުރު މީހަކާ ނުއިނދެ އުޅުނު ކަމުގައިވިޔަސް....>> ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ވަރި ވުމަށްފަހު ޢިއްދައިގެ ތެރޭގައިނަމަ ފިރިމީހާގެ ގެއިން އަނބިމީހާ ނުނެރުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އެއީ އެއް ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ދެބަސްވުން ނެތިގޮސް މާފުކޮށް،...

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި