އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތު

» ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ތިޔަ ގެނެސްދެނީ މުސްލިމެއްގެ މަރުގެ ޚަބަރުން ހެއްޔެވެ؟ - އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ޙާދިޘާއެއް
Thursday, November 1, 2018

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އަޙްމަދު ބުނު ޢަބްދުލްޙަލީމް ބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲގެ އިސް ދަރިވަރު، އިމާމް އިބްނުލް ޤައްޔިމް ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲގެ ޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ އާއި ޢަދާވާތްތެރިވެ އުޅުނު މީހަކު މަރުވުމުން އެއުފާވެރި ޚަބަރު ގެނެސް ދިނުމަށް ތިމަން ކަލޭގެފާނު އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ ގެ އަރިހަށް ދިޔައީމެވެ. އެޢިލްމުވެރިއާގެ ޙަޔާތުގައި އޭނާވަނީ އިބްނުތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ ޤަތުލު ކުރުމަށް ފަތުވާ ނެރެފައެވެ. ތިމަން ކަލޭގެފާނު މި ޚަބަރާއިގެން އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ދެލޯފުޅުން ކަރުނަ ފޮދު އޮހޮރި، ތިމަންކަލޭގެފާނު އުފާވެރިކަމާއެކު އެޚަބަރު ގެނެސް ދެއްވީތީ ކޯފާވެވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ މޫނުފުޅު ރަތްވެގެން ދިޔައެވެ.

» الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ބައެއް ވެރިންނާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ތަޢުޙީދު ޙިމާޔަތް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި!
Friday, May 4, 2012

އަދިރަސޫލުބޭކަލުން އެބޭކަލުންގެ ޤައުމުތަކުން ނުރައްކަލާއި ކުރިމަތިލެއްވި މަގުން ޢިލްމުވެރިންވެސްވަނީ އެބޭކަލުންގެ ޤައުމުތަކުން ނުރައްކަލާއި ކުރިމަތި ލައްވާފައެވެ. މިގޮތުން މިފަހުގެ ތާރީޚުގައި ޝިރުކާއި ބިދުޢައާއި ޚުރާފީ ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނެވި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއްބޭފުޅަކީ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله އެވެ.

» އުއްމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ
Saturday, January 14, 2012

ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާގެ މަންމައަކީ ރޫމާން ބިންތު ޢާމިރި ބިން ޢުވައިމް އަލްކިނާނިއްޔާއެވެ. މިކަމަނާ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގެންންނެވީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލއިހި ވަސައްލަމް ރަސޫލުކަމާއިގެން ވަޑައިގެންނެވިތާ 4 ނުވަތަ 5 އަހަރު ފަހުންނެވެ.

» މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛް އިބްނު ޖަބަލް
Saturday, November 27, 2010

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލުންނާއެކު ޢަޤަބާގެ ދެވަނަ ބައިޢަތު ހިއްޕެވިއިރު، އެހަތްދިޔަ ބޭކަލުންގެ ވަފުދުގެ ތެރޭގައި ސަމައްތަރު ރީތި، ހިނިތުން މޫނުފުޅެއްގެ ވެރި ވަރަށް ޒުވާން ބޭކަލަކު އިންނެވިއެވެ. މިބޭކަލަކީ މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛު އިބްނު ޖަބަލެވެ. އެކަލޭގެފާނުންގެ ކުއްނިއްޔަތަކީ އަބޫ ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ. އެއިރު އެކަލޭގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅަކީ އަށާރަ އަހަރުފުޅެވެ. އެކަލޭގެފާނުވެސް އެހެނިހެން އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލުންނާއެކު ލޮބުވެތި رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އަތްޕުޅު މައްޗަށް އިސްލާމްވެވަޑައިގެން ބައިޢަތު ހިއްޕެވިއެވެ.

» ޑރ. ޒާކިރު ޢަބުދުލްކަރީމް ނައިކްގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް
Wednesday, April 14, 2010

1994 ވަނަ އަހަރު ކޮންޕްރޭޓިވް ރިލިޖަންގެ ރޮނގުން ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރުވެގެންދިޔަ ޝައިޚް ޢަޙުމަދު ދީދާތު ރަޙިމަހުﷲ- ، ޑރ. ޒާކިރު ނައިކަށް ދެއްވާފައިވާނަމަކީ "ދީދާތު ޕްލަސް" އެވެ. 04 މެއި 2000 ވަނަ އަހަރު، ދަޢްވާއާއި ކޮންޕަރޭޓިވް ރިލިޖަންގެ ރޮނގުގައި ޑރ. ޒާކިރު ޢަބުދުލްކަރީމް ނައިކު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދީދާތު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. " މާތް ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ. އަހަރެމެން ސާޅީސް އަހަރުން ކުރި މަސައްކަތް ތިބާ ތިޔަވަނީ 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކޮށްނިންމާލާފައެވެ."

» އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމްވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު -2 (ހިޖުރައިން ދެވަނަ ޤަރުނު)
Saturday, March 21, 2009

އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމްވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު -2 (ހިޖުރައިން ދެވަނަ ޤަރުނު)

» ޝަހީދެއްގެ ޙަޔާތުގެ ޞޮފްޙާތަކުން
Saturday, February 28, 2009

އައްޝަހީދު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަބޫ ޝަޢްރަކީ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތެކެވެ. 21 އޮކްޓޯބަރު 1987 ގައި ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ރަފަހް ގެ އައްޝަބޫރާ ނަމަކަށް ކިޔާ އަވަށަކަށެވެ. ފަޤީރު އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑަގަންނަވާ މުޙައްމަދު، ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވަނީ ފަލަސްޠީނުގެ އަލް އަޤްޞާ ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ.

» ގުނަވަންތަކުން ކުރަހާލަން ޖެހޭ ސޫރައެއް
Wednesday, January 28, 2009

އެއްދުވަހަކު އިބްނު ތައިމިއްޔާގެ ދަރިވަރަކު ވަރަށް އުފަލުން އައިސް އެތަނުން ހަސަދަވެރިއަކު މަރުވި ވާހަކައިން އިބްނު ތައިމިއްޔާއަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުދިނެވެ. އެހިނދު އިބްނު ތައިމިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯފާއިސްކުރައްވާ،

» އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމްވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު -1 (ހިޖުރައިން ފުރަތަމަ ޤަރުނު)
Thursday, October 23, 2008

އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމްވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު -1 (ހިޖުރައިން ފުރަތަމަ ޤަރުނު)

» އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ މަންމާފުޅު އިސްލާމްވެ ވަޑައިގެންނެވުން
Saturday, October 18, 2008

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަރިހަށް އެއްފަހަރަކު އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ މަންމައަށް ހިދާޔަތު ދެއްކެވުން އެދި ދުޢާކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ލޮބުވެތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:   1 2 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި