ވާހަކަ

» ޝައިޠާނާ ކަލޭ ދޫނުކުރާނެކަން އަހުރެންނަށް އެނގެއެވެ!
Saturday, October 18, 2008

އިމާމް އަބޫ ޙަނީފާ - ރަޙިމަހުﷲ - ގެ އަރިހަށް މީހަކު އައިސް ސަލާމް ކޮށްފިއެވެ. އެއަށްފަހު ދެންނެވިއެވެ. " އޭ އިމާމެވެ! މީގެ ޒަމާންތަކެއް ކުރީގައި އަހުރެންގެ އަގުހުރި މުދާތަކެއް އަހުރެން ވަޅުލީމެވެ.

» އެކަން ތިބާގެ މަންމައަށް ތިބާ ރުހޭނެ ހެއްޔެވެ؟
Saturday, October 18, 2008

ހަމަ ކަށަވަރުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަރިއަހަށް ޒުވާނަކު އައެވެ. އަދި ދެންނެވި އެވެ. "އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ. އަހުރެންނަށް ޒިނޭ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެއްވާށެވެ

» ޙިކުމަތްތެރި ޚަލީފާ
Saturday, October 18, 2008

ރުއްސުން ލެއްވި ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި ޢަދުވެރިކަމާއި އޯގާވެރިކަމުގައި މަޝްހޫރު ބޭކަލެކެވެ

» ވަޢުދު ފުއްދުން
Saturday, October 18, 2008

މުސްލިމުންގެ ދެވަނަ ޚަލީފާ، ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުލްފާރޫޤްގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދަރުބާރުގައި، ޢަދުލާއި އިންޞާފުގެ ބާޒާރު ހިނގަމުން ދަނީއެވެ. މަތީ ދަރަޖައިގެ އަޞްޙާބުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވިއެވެ

» ޙައިވާނެއް މަރުވާފަދައިން މަރުވި ޒުވާނާ
Thursday, October 16, 2008

ދުނިޔޭގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ޒުވާނެކެވެ. މިޒުވާނާއަކީ މިކާއިނާތް ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ ޒުވާނެކެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4  5
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި