ވާހަކަ

» އެވެސް ނުލިބުނީއެވެ.
Thursday, December 25, 2008

އެއްޒަމާނެއެއްގައި ވަރަށް އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު އަދި އެހާމެ ދަހި މީހަކު އުޅުނެވެ. މީހަކު ހާލުގައިޖެހިގެން މީނާގެ ކައިރީ ލާރިކޮޅަކަށް އެދުނަސް މީނާ އެކަމާދެކޮޅުހަދައެވެ.

» އެނާގެ ދެލޯ އަނދިރީ ހެއްޔެވެ؟
Wednesday, December 24, 2008

ސްކޮޓްލޭންޑުގެ މުސްލިމަކު ބަލިވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކުރިއެވެ. މި ޒުވާނާ އެނދުމަތިކުރިތާ ހަތަރުވަނައަށް ވީ ދުވަހު، އޭނާ ގެއަށް ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި ޑޮކްޓަރު އައިސް ބެލުމަށްފަހު، ދިއުމުން އެތާހުރި ނަރުސް ކުއްޖެއް އައިސް މި ޒުވާނާގެ ކައިރިއަށް ޖެހިލާފައި ބުންޏެވެ. "އަހަރެން ބޭނުން ތިބާއާ ކައިވެނި ކުރަން".

» ތިބާއަކީ މުއްސަންޖެއް ހެއްޔެވެ؟
Monday, December 22, 2008

ވަރަށް ޞާލިޙް އަޅުވެރިޔަކު އަޅުކަން ކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރު މުއްސަނދި ސައުދާގަރަކަށް ފެނުނެވެ. އަޅުވެރިޔާގެ އިޚްލާސްތެރިކަން ފެނިފައި އޭނާގެ ހިތަށް ވަރަށް އަސަރުކުރިއެވެ. އެހެންވެ ކޮތަޅެއްގެ ރަން އޭނާއަށް ގެންގޮސް ދިނެވެ.

» އެއްލާލި އަނގޮޓި
Sunday, December 21, 2008

ބިސްމި ﷲ ކިޔާފައި ނޫނީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް އާދަކޮށްފައިވާ ވަރަށް އަޅުވެރި އަންހެނަކު އެއްޒަމާނެއްގައި އުޅުނެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް އަންހެންމީހާގެ މިކަމަށްޓަކައި ފިރިމީހާ ޖޯކުވެސް ޖަހައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާއި މި އަޅުވެރި އަންހެނާ އަޅައެއް ނުލައެވެ.

» ގެއްލުނު ހާރު
Sunday, December 21, 2008

އެ ކުއްޖާ ބުނިގޮތުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ސަޖިދައިގައި އޮވެ އެ ފަދަ ޞާލިޙު މީހަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ދެއްވުމަށް ވަރަށް ގިނައިން ދުޢާކުރެއެވެ. މިހުރިހާ ވާހަކައެއް އަޑު އެހުމަށްފަހު، މައްކާއިން ބައްޕައާ ދިމާވި މީހަކީ އަހަރެން ކަމުގައި އަހަރެންގެ ލޯބިވާ އަނބިމީހާގެ ގާތުގައި ބުނީމެވެ.

» އަހަރެންނަށް ވިސްނުނު ގޮތް
Saturday, December 20, 2008

ދަނޑުވެރިއަކު އޭނާގެ ހިމާރު މައްޗަށް ގޮދަންތަކެއް ބަރުކޮށްގެން މާރުކޭޓަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. މި ދަތުރު މަތީގައި މީނާ ވަރުބަލިވެގެން އަރާމުކޮއްލުމައްޓަކައި ގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި ޖައްސާލިއެވެ. ނިކަން އަވަހަށް ނިދި އައިސް އޭނާއާ ބައްދަލުކުރިއެވެ.

» އަޚްލާޤީ ވިޓަމިން
Friday, December 19, 2008

ތިބާއަށް އަނިޔާވެރިވެއްޖެ މީހާއަށް މާފުކުރާށެވެ. ތިބާއާ ގުޅުން ކަނޑައިފި މީހާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރާށެވެ. ތިބާ އެމީހެއްގެ ގާތަށް ދިއުމުން ތިބާގެ އެދުމަށް ފުރަގަސްދިން މީހާ، ތިބާގެ ގާތަށް އައިސް ކަމަކު އެދިއްޖެ ނަމައީ މަރުހަބާކިޔާށެވެ.

» މަންމާ...!! ކިއެއް ކޮއްދޭންވީ؟ ކޮންކަމެއް ބޭނުމީ؟؟
Thursday, December 18, 2008

އަހަރެން ދަރިފުޅު ކުޑައިރު ނިދަނީ ތެމިފައޮތް އެނދެއްގައި، ކޮންމެ ފަހަރަކު ރޭގަނޑު ދަރިފުޅު އެނދަށް ހީސްލުމުން އެނދުގެ ނުތެމި އޮތްތަނަށް ދަރިފުޅު ބަދަލުކޮށްފައި މަންމަ ނިދަނީ އެތަނުގައި، މީ އެއްރެޔަކު ދެ ރެޔަކު އެކަނި ހިނގި ކަމެއްނޫން، ތިންހަތަރު އަހަރު ވާންދެން މަންމަ ހަމަ އުފަލާއި އެކު އަދާކުރި މަންމަގެ ވާޖިބު. ދަރިފުޅު ތި ބުނަނީ .....

» އެއިލާހުގެ މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މަޚުލޫޤެއް ހަނދުމަނެތިވެވޮޑިގެންނުވާ އިލާހުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!
Saturday, October 18, 2008

މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އަހަރެންނަށް ފެނުނު މަންޒަރެކެވެ. އަހަރެން ސަހަރާ ހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ދަނިކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުޑަކުޑަ ދޫންޏެއް އައިސް އެތަނުން ވަކި ކަދުރު ރުކަކަށް ތިރިކުރާތަން ފެންނަމުންދިޔައެވެ.

» ޞުލްޙަ ޙުދައިބިއްޔާ އަދި މާތްﷲ ރުއްސުން ލެއްވި ޖުންދަލްއާއި އަބޫ ބުޞެއިރުގެ ވާހަކަ
Saturday, October 18, 2008

ހިޖުރައިން ހަވަނަ އަހަރު ސައްޔިދުލް މުރުސަލީން މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޢުމްރާ ކުރެއްވުމުގެ ނިޔަތުގައި މައްކާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަތުރުފުޅު ފަށްޓަވައިފިއެވެ. މިޚަބަރު މައްކާގެ މުޝްރިކުންނަށް ލިބުނެވެ

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3  4 5 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި