ވާހަކަ

» ﷲ އަށް ޓަކައެވެ.
Friday, January 09, 2009

އަހަރެން މަސްޖިދުލް ޙަރާމް އިން ނުކުމެގެން ދިޔައިރު އެތަނުގައި ސަލާން ޖަހާ މީހަކު ހުއްޓެވެ. ހަމަ އެ ވަޤުތު މުއްސަނދި މީހަކު އޭނާގެ އަގުބޮޑު ކާރަށް އެރުމަށްޓަކައި މަގު ހުރަސްކޮށްލިއެވެ. މުއްސަނދިމީހާގެ ޖީބުން ތަޅުދަނޑި ނަގަން ފެށުމުން ސަލާންޖަހާ މީހާ އޭނާގެ ޝަހާދު އިނގިލި އުޑާ ދިމާއަށް އުފުލާލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ.

» ﷲއީ ސަބަބުތަކުގައި ހިފުމަށް ފަހު އެކަލާނގެއަށް ވަކީލުކުރާ އަޅުންނަށް މަގުދައްކަވާ ކަލާނގެއެވެ.
Wednesday, January 07, 2009

މާޝާ އަކީ ރީތީގެ ރާނީއެކެވެ. ލިބިފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއެކުވެސް ގެވެހި ކުއްޖެކެވެ. ދީނަށް ލޯބިކުރާ ޢިއްފަތްތެރި ދީންވެރިއެއް މެއެވެ. ކިތަންމެ ރީތި ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވިޔަސް މާޝާއަކީ ލޯފަން ކުއްޖެއް ކަމުން އުމުރުން ހަތާވީސް އަހަރު ވީއިރުވެސް ކައިވެނިކުރާނެ މީހަކު ނުވިއެވެ. ނަމަވެސް މާޝާ ގެ ހިތުގައި

» އެއީ ކޯޗެއްތަ؟
Wednesday, January 07, 2009

މުސްކުޅި ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ގޭގެ މެދުގޯތީގައި އިށީނދެ އިނެވެ. ކައިރީގައި ވަރަށް މޮޅަށް ކިޔަވައިގެން ހުރި ފިރިހެން ދަރިޔަކުވެސް ހުއްޓެވެ. ދެމީހުން މިހެން ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް ކާޅެއް އައިސް ގޭގެ ފާރު މަތީގައި އިށީނދެއްޖެވެ. މުސްކުޅި ފިރިހެން މީހާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ގާތުގައި އެހިއެވެ.

» ފާލަންމަތީން ދިޔައިރު
Tuesday, January 06, 2009

މީހަކަށް ކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމެއް ކުރަންވާނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށްޓަކައި އެކަމެއް ކުރާނެ ނަމަ ކުރާނެ ގޮތަށް އަމިއްލަ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކިގެންނެވެ. ދަސްކުރާށެވެ. މީހަކު ބުނެގެން ކަމެއް ކުރުމާއި ކަމެއް އަމިއްލައަށް މީހަކަށް ކަމެއް ކޮށްދިނުމާއި ވެސް ވަރަށް ތަފާތެވެ.

» އީމާންކަމުގެ ކޯރާޑި
Monday, January 05, 2009

އަފްސަމްއަކީ ދަރުކޮށައިގެން ލިބޭ ކުޑަ އާމުދަނީއަކާއެކު ދިރިއުޅެމުންދާ ޒުވާނެކެވެ. ލިބޭ އެތިކޮޅުގެ މަދުކަމާއި އެކު ވަރަށް ވިސްނުމަށް ފަހު ތަންކޮޅެއް ފުޅާކޮށް މި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ގެ ގާތުން ވަޒީފާއަކަށް އަފްސަމް އެދުނެވެ. އަފްސަމް ބޭނުންވީ ގޮތަށް ވަރަށް ރަނގަޅު މުސާރައަކާއި އެކީ ވަޒީފާ ލިބުނެވެ.

» ދެބައި މީހުންގެ ޝަކުވާ
Monday, January 05, 2009

ރޭގަނޑެއްގައި ފަރުބަދަތަކެއްގެ ތެރެއިން ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ ބަޔަކަށް ވަރަށް އަލިކަން އަރައަރާހުރި ހިލަކޮޅުތަކެއް ފެނުނެވެ. އެތަނުން އެއްބަޔަކު އެ ހިލަކޮޅުތައް ރީތި ކަމުން އޭގެ ތެރެއިން ހިލަކޮޅުތައް ހޮވާ އެއްކުރިއެވެ. ދެން ތިބި މީހުންވެސް އެ ހިލަކޮޅުތަކުގެ ރީތި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ނަމަވެސް ކަންނެތް ކަމުން އެއިން ހިލަކޮޅެއް އެއްކޮށްލާހާ ހިތްވަރެއް ނުލިބުނެވެ.

» ސުވަރުގެއިން ގަނޑުވަރެއް
Sunday, January 04, 2009

ލުބުނާގެ ފިރިމީހާ އޮފީހަށް ދާން ނުކުންނަމުން ބަދިގެ މޭޒުމަތީގައިހުރި ބޭސްފުޅީގައި މަތިޖަހާލުމަށް ލުބުނާގެ ގާތުން އެދުނެވެ. އޭގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހެވެ. ދަރިފުޅަށް ހެނދުނު ސައިދޭންވެގެން ލުބުނާ ގޮވާގޮވާވެސް ދަރިފުޅުގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ގޭތެރެ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނީ ސަމާ ބަދިގެތެރެއަށްވެއްޓިފައި އޮއްވައެވެ. އަދި ފިރިމީހާ އޮފީހަށް ދަމުން މަތިޖަހާށޭ ބުނި އެއްކަލަ ބޭސްފުޅި.....

» ރަތްކުލައިގެ ފިނިފެންމަލަކުން އަހަންނަށް މަރުހަބާކީ އެޗް .އައި. ވީ އެވެ!!!
Wednesday, December 31, 2008

އެއީމީގެ ފަސްވަރަކަށް އަހަރުކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ އެންމެޒުވާންދުވަސް ވަރެވެ. މަދަރުސީ ހަޔާތްނިއްމާލުމަށްފަހު އަހަރެން އެންމެގަޔާވި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ވަރަށް ރަނގަޅުވަޒީފާއެއް އަހަރެންހޯދީމެވެ. ރިސޯޓެއްގެ ވާރޓަރ ސްޕޯރޓް ސްކޫލްގެ ވަޒީފާއެކެވެ. އަހަރެންގެމައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިންޑްސާރފްކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި، ބަނާނާބޯޓް ދުއްވުމާއި އަދި ޖެޓްސީ ދުއްވުންފަދަ ކުޅިވަރުތަކުގައި ފަތުރުވެރިންނާއި ބައިވެރިވެ އެމީހުންނާއިއެކު ސަކަރާތުގައި މުޅިދުވާލު އެއްކޮށްހެން ހޭދަކޮށްލު މެވެ.

» އީމާންކަމުގެ ސަވާރީތަކުގައި..
Monday, December 29, 2008

އިބްރާހީމް ބިން އަދްހަމް ރަޙިމަހުﷲ ފައިމަގުގައި ހިންގަވާފައި ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅަށް މައްކާއަށް ދަތުރުކުރައްވަނިކޮށް ޢައުރާބީންގެ މީހަކަށް ފެނިގެން ސުވާލުދެންނެވިއެވެ. މި ދިގު ދަތުރަށް ނިކުތް އިރު ތިބާ އަރާނެ ސަވާރީއެއް ނެތްތާނގައި ކާނޭ އެއްޗެއް ވެސް ނުލައި ތިޔަ ނުކުތީ ތިބާއަކީ މޮޔައަކީހެއްޔެވެ؟

» އީ-މެއިލް އެޑްރެސް
Saturday, December 27, 2008

ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން އެކިތަންތަނަށް ސިޓީ ލަމުންދިޔަ ސާލިމް، އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ ހުސްކޮށްއޮތުމުން ސިޓީއެއް ލިއުނެވެ. އޮފީހަށް ގޮސް ސިޓީ ހަވާލުކުރުމުން ހަފުތާއެއްފަހުން އިންޓަވިއުއަށް އައުމަށް ދަޢުވަތުދިނެވެ. ޖެހިގެންއައި ހަފުތާ އިންޓަވިއުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންގޮސް ސާލިމްގެ އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ދިނުމަށް އޮފީހުން އެދުނެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2  3 4 5 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި