ވާހަކަ

» ކަލޭގެފާނުގެ ޒުހުދުވެރިކަމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
Monday, June 14, 2010

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރިޒުޤު އެހެންމީހަކަށް އަތުނުލެވޭނެކަން އެނގިވަޑައިގެންނެވުމުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގެންނެވީމެވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ޢަމަލު، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެހެން މީހަކު ނުކުރާނެކަން އެނގިވަޑައިގެންނެވުމުން ޢަމަލުގައި މަޝްޣޫލުވެ ވަޑައިގެންނެވީމެވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ކުރައްވާ ކަންތައްތައް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީ، އެއިލާހަށް އުރެދޭ ޙާލުގައި އެއިލާހާ ބައްދަލުކުރައްވަން ލަދުވެތިވެ ވަޑައިގެންނެވީމެވެ. އަދި މަރު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ގެންދާކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީ، ފަހެ ﷲ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮއްތު (ހެޔޮ ޢަމަލު) ގިނަ ކުރެއްވީމެވެ.

» މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
Sunday, April 25, 2010

ޞުބުޙާނަ ﷲ އެވެ! އަހަރެންގެ ހަޔާތުގަ ވެސް އެފަދަމަންޒަރެއް ނުދެކެމެވެ. ކޮޓަރިތެރެއިން ދުވިވަހުން އަހަންނަށް ހޮޑުނުލެވުނީ ކިރިޔާއެވެ. އިންސާނުންގެ ނަޖިހުގެ ވަހެވެ! މުޅިކޮޓަރިތެރޭގައިވަނީ މަކުނުވާފުރާފައެވެ. ކޮޓަރީގެތެރޭގައި ބައެއްކަހަލަ ބޭނުންނުކުރާ ފޮށީތަކާއި މޭޒުކަހަލަ އެއްޗެހި ހުއްޓެވެ.

» ދޮރެއް ހުޅުވާފައި ބަހައްޓާށެވެ!
Thursday, April 8, 2010

އެހިނދު އަހުރެން އޭނާގެ ގާތަށް ގޮސް ބުނީމެވެ. [ތިޔަ މުޢާމަލާތް ﷲ ތަޢާލާއާއި އެކު ކުރުމަކަށް އެކަށީގެނެއް ނުވެއެވެ. އެހެނީ ކަލެއަކީ މިފަދަ ނުބައި ޢަމަލުތަކެއް ކުރާ މީހަކީމުއެވެ. އަދި ކަލޭ އެފަދަ ޢަމަލުތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު، ﷲ ތަޢާލާ ކަލޭގެ ކިބައިން ތިޔަ ޢަމަލެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ.]

» ކާރާއި ތިރީސް
Tuesday, March 23, 2010

ލަޔާންއަކީ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބިފައި ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިއެވެ. ލަޔާން ގެ މަންމަ ލަޔާން ނުހަނު ތުއްތުއިރު މަރުވެފައި ވުމާއެކުވެސް ލަޔާން ގެ ބައްޕަ އެކަނިމާއެކަނި ލަޔާން ބަލާބޮޑުކުރީ، ދަރިފުޅު ދެކެ ވީ ލޯބީގެ ޙައްޤުގައި އިތުރު މީހަކާ ކައިވެނިކުރުމެއް ވެސް ނެތިއެވެ. ލިބިފައިވާ ނުހަނު ބޮޑު މުއްސަނދިކަމާއި އެކުގައިމެއެވެ. ލަޔާން ދިޔައީ އޭނާ ކިޔަވަމުންދާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަހު އަހަރުގެ އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރީއްސުރެ މީނާ ދިޔައީ ކާރުވިއްކާ ފިހާރައަކުން ފެންނަމުންދިޔަ ވަރަށް އަގުބޮޑު ކާރަކަށް ލޯއަޅަމުންނެވެ. ލަޔާން ގެ ބައްޕައަކީ އެކާރު ގަނެދެވޭނެ ފެންވަރުގެ މީހެއްކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ.

» ކިރު ތަށި
Wednesday, March 17, 2010

ސްކޫލަށް ފީ ދެއްކުމަށާއި އެނޫންވެސް ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި މީހުންނަށް ގުލާނު (ނޯކިރީ) ކޮށްދީގެން އުޅެމުންދިއަ ކުއްޖަކެވެ. މީނާގެ ނަމަކީ އައިޒަލް އަމީންއެވެ. އެއްދުވަހަކު އައިޒަލް ގެ މަސަކަތް ނިންމުނުއިރު ހުރީ ވަރަށް ވަރުބަލި ވެފައެވެ. އެދުވަހު އަތުގައި އެއްޗެއް ނެތުމާއި އެކު އޭނާއަށް ކާއެތިކޮޅެއް ދިނުމަށް އެދި އޭނާގެ އަވަށްޓެރި ގެއަކަށް ދޮރުގައި ޓަކިދިނެވެ. އެގެއިން ދޮރު ހުޅުވިމީހާ ކައިރީ އައިޒަލްއަށް ކާއެތިފުކެއްދޭށޭ ބުނަން ނުކެރިގެން އޭނާ ބުނީ ކަރު ތެންމާލާނެ ފެންފޮދެއް ދިނުމަށެވެ. ދޮރުހުޅުވި އެއަންހެންމީހާއަށް އެކުއްޖާ އެހުރީ ވަރަށް ބަނޑުހައިވެފައިކަން ވިސްނި

» އާފަލަކާއި ތަޤްވާވެރި ޒުވާނާ
Friday, June 5, 2009

ޒުވާނާގެ ހިތަށް ވަގުތުން އެރީ އެ ގޮފިގަނޑުން އާފަލެއް ކާލަންވީ ކަމުގައެވެ. އަދި އެންމެ އާފަލެއް ކާލުމަކުން އެއޮއްބޮޑު ދަނޑުން އެއްޗެއް މަދުނުވާނޭ ކަމުގައެވެ. މާ ގިނަ އިރުތަކަކު ބަލާކަށްނުހުރެ އާފަލެއް ބިނދެލައިގެން ކާލައިފިއެވެ. އެނބުރި ގެއަށް އާދެވުމާއެކީ އަމިއްލަ ނަފުސު އޭނާއަށް މަލާމާތް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މީހެއްގެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އިޒުނަޔާއި ނުލައި ކެއުމަކީ ކޮން ގޮތަކުންހުއްދަވާނޭ ކަމެއްހެއްޔެވެ؟ ދެން މި ކަމުގައި އެމީހާގެ ކިބައިން މާފަށް ނޭދިހުރުން ހެޔޮވާނީ ވެސް ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ (މުއުމިނުންގެ ހާލަކީ އަބަދުވެސް މިއީއެވެ.)

» މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
Friday, May 29, 2009

އަހަންނަކީ ޢުމުރުން 37 އަހަރުގެ ޒުވާނަކީމެވެ. ކައިވެންޏެއް ކޮށް، ދަރިންތަކެއްގެ ބައްޕައަކަށް ވެފައިވާ މީހަކީމެވެ. ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ފާފައަކަށް އަރައިގަނެފައިވާ މީހަކީމެވެ. ނަމާދެވެ.... ޖަމާޢަތުގައި އަހަރެން ނަމާދު ކުރާކަމުގައި ވަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ މުނާސަބަތު ތަކުގައެވެ. ހަމައެކަނި އެހެން މީހުންނަށް ދެއްކުމަށްޓަކައެވެ. އޭގެ ސަބަބަކަށްވީ އަހަރެންގެ ނުބައި އެކުވެރިންނެވެ.

» ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭއިރު..!
Saturday, February 21, 2009

ރިވާވެގެންވެއެވެ. ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ ޢަރަބީން މައްސަލައެއްގައި ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ޙުކުމެއް ނިންމާ ގޮތް ކަނޑައެޅުމައްޓަކައި، ޢާމިރު ބުނުއްޟަރްބު ކިޔާ މީހެއްގެ ގާތަށް ދެއެވެ. އެއްފަހަރަކު މީނާގެ ގާތަށް ވަފުދެއްގެ ބަޔަކު އައިސް ސުވާލުކުރިއެވެ.

» ތިން ފަޅި ރޮށި
Friday, February 20, 2009

އެއްދުވަހަކު ޢަބްދު ﷲ ބިން ޖަޢުފަރު (ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހުމާ) ޖަންގައްޔެއްގައި ހިންގަވަނިކޮށް ނުކުންނެވުނީ، އަޅު ކުއްޖަކު އޭނާގެ ސާހިބުމީހާއަށް ދަނޑުވެރިކަންކޮށްދޭ ސަރަހައްދަކަށެވެ.

» ހުޅުކޮޅެއްގެ ނިވަލުގައި ޒިނޭއަށް ފަރުދާވެގެން..!
Friday, January 16, 2009

ޒުވާނާ ކިޔައިދިނެވެ. "އަހަރެން ނަމާދުކުރަން ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އިރުއިރު ކޮޅުން އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައީ ﷲ ތަޢާލާ ޙަރާމްކުރެއްވި ޢަމަލަކަށް އަރައިގަތުމަށެވެ. އެހެން ނުވާނީވެސް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖިފުޓި ތެރޭގައި އޮތީ

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1  2 3 4 5 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި