ވާހަކަ

» މުސްކުޅި އަންހެނެއްގެ ދުޢާގެ ސަބަބުން 32 އަހަރު ޙައްޖު ކުރި މީހާ
Tuesday, September 3, 2019

ކޮންމެއަކަސް މި ޒުވާނާއަށް މި މަންޒަރު ފެނިގެން، ކުރީކޮޅުގައި ތިބި ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން، ފިރހެންމީހާގެ ކައިރިއަށް ގޮސް އެ މުސްކުޅި އަންހެންމީހާއަށް އެ ސީޓު ދިނުމަށް އެދުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރިއެވެ. ދެތިން ފަހަރު އާދޭސް ކޮށްގެން، އެންމެ ފަހުން އެ ފިރިހެންމީހާ ފަހަތަށް އަންނަން އެއްބސްވެ، މުސްކުޅި އަންހެންމީހާއަށް އޭނާގެ ސީޓު ދިނެވެ.

» އިސްލާމްދީނުގެ ފުރިހަމަކަމާއެވެ.
Tuesday, June 12, 2012

އަހަރެމެންގެ އަވަށްޓެރި އަންހެނަކު އުޅެއެވެ. އޭނާގެ ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވާ އިރު އެދަރިން އޭނާގެ އަތަށް ބޮސް ދެއެވެ. އަބަދުވެސް އެއާޢިލާގައި އުފާވެރިކަން ދެމި އޮވެއެވެ. އޭ އިމާމެވެ. މިއޮތް ބޮޑު ފްރާންސުގައި، އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ، މުސްކުޅިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒަކަށް ދޫކޮށްލި އެއްމެ މުސްލިމަކުވެސް އަހަރެން ނުދެކެމެވެ. އޭ އިމާމެވެ. އަހަރެންގެ މި ދަރިފުޅު ގެންދާށެވެ. އަދި އޭނާއަށް އުނގަންނައި ދޭށެވެ. ތިޔަ މުސްލިމުން މައިންބަފައިންނާމެދު ކަންތައްތައް ކުރާ އޯގާތެރި ގޮތަށް އޭނާ އަހަރެންނާމެދުވެސް ކަންތައް ކުރޭތޯ، އެކަމުގެ އެދުމުގައެވެ.

» ޢިލްމުވެރިއަކު ސިއްރުގައި ކުރެއްވި ޞަދަޤާތެއް
Wednesday, April 18, 2012

ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހިތަށް އެރިއެވެ. އެއީ ކާކުކުރާ ކަމެއްތޯ ބަލާނަމެވެ. އެހެން ހިތާ އެރޭ ސިއްރުން އެހިސާބުގައި ފޯރިއަށް ހުއްޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމީހަކު ނައެވެ. ޖެހިގެން އައިރޭ ފަތިސްވާން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް، ކާރެއް އައިސް އެއްކަލަ މީހާގެ ގޭގެ ކައިރިއަށް މަޑުކޮށްލިއެވެ. އަދި މުސްކުޅި ފިރިހެނަކު ކާރުން ފައިބައިގެން އައިސް ކާރުގެ ޑިކީއިން ކާބޯތަކެތި ނެރެ އެގޭގެ ދޮރުމަތީ ބެހެއްޓުމަށްފަހު ހިނގައްޖެއެވެ.

» ފާފަ ފުއްސެވުން އެދި ދެންނެވުން ގިނަ ކުރުމުގެ ސަބަބުން...
Friday, December 30, 2011

އަހަރެން އިސްތިޣުފާރު ކުރަމުން ގެންދިޔައީމެވެ. ދުވާލަކު އެތައްހާސް ފަހަރަކު އިސްތިޣުފާރު ކުރީމެވެ. ފޫހިކަމެއް ނެތިއެވެ. މިގޮތުގައި އަހަރެން ޖަލުގައި 2 މަސްވީތަނާ އަހަރެން ގެންގޮސް އަހަރެންގެ ޖަލުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެކަމަށާއި އަދި އަހަރެންނަށް މާފު ލިބިއްޖެކަމަށް އަންގައި މިނިވަންކޮށްފިއެވެ. ހުރިހާ ޙަމްދާއި ޘަނާ ހުރީ ﷲ އަށެވެ. ޖަލުން މިނިވަންވެގެން އުޅެނިކޮށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތެއް އަހަރެންނަށް ބުންޏެވެ. ކަލޭތިޔަ އައީ ޖަލުންކަން އެނގެއެވެ. އަދި ކަލޭގެ އަތުގައި މުދާ ނެތްކަންވެސް އެނގެއެވެ. މި 31 ހާސް ރިޔާލަ ކަލޭގެ އަތުގައި ބަހައްޓާށެވެ! އަދި އެއިން ކަލޭގެ ބޭނުންތައް ފުއްދާށެވެ! އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އަހަރެންނަށް ގޮވާލައި އަހަރެންނަށް ކުރިން ދިން ޢަދަދަށް ފައިސާ ދިނެވެ.

» ރަނގަޅު ނިމުން - ކޯމާގައި ސުވަރުގޭގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން މީހާ
Wednesday, November 23, 2011

އަހަރެމެންނަށް ރޮވުނީ ބައްޕައަށް ހޭވެރިކަން ލިބުމުން ކަމެއް، ނުވަތަ ބައްޕަގެ ޙާލާމެދު ކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ތިމަންމެން ބައްޕަގެ ގައިގައި ބައްދާލީމެވެ. އަދި ބައްޕަގެ ބޮލަށާއި އަތަށް ބޮސް ދިނީމެވެ. ބައްޕަ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ކަލޭމެން ތިޔަ ރޮނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ކަލޭމެން ތިޔަ ރޮނީ ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ހިތާމައިން ހެއްޔެވެ؟ އޭގެ ސަބަބުން އަހަރެމެންގެ ރުއިން އިތުރުވުން ކަމެއް ނުވިއެވެ. އަހަރެމެން ބައްޕަގެ ގައިގައި އަނެއްކާވެސް ބައްދާލީމެވެ. އަދި ބޮސްދިނީމެވެ.

» އަހަރެން އެދެނީ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދެއް ކުރުމަށެވެ.........
Sunday, October 2, 2011

މިހާރު ހެއްޔެވެ؟ މީގެ ކުރިން ތިބާއަށް އޭގެ އަޑު އިވުނެވެ. އެ ނަމާދަށް ގޮވާލެވުނު އަޑު އިވުނެވެ. އެވަގުތު ތިބާވީ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތުގައެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ބާރު ހުއްޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއަކަށް ތިބާ އިޖާބައެއް ނުދެމެވެ. ފަހެ މިއަދު އެއަޑަށް އިޖާބަ ދޭން ތިބާގެ ހިތްޖެއްސީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟؟؟؟؟؟

» ޚަލީފާ އަލްމަހްދީގެ ޙިކުމަތްތެރިކަން
Saturday, September 24, 2011

ޚަލީފާ އަލްމަހްދީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް އިންނެވި ދުވަހެއްގައި ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ދިޔައެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި ބޮޑު ރުމާލެއްގެ ތެރެއަށް ލާފައިވާ ފައިވާން ޖޯޑެއް އޮތެވެ. އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. "އޭ އަމީރުލް މުއުމިނީންއެވެ.! މިއީ ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ފައިވާން ޖޯޑު ކޮޅެވެ." އަލްމަހްދީ އެފައިވާން ޖޯޑު އަތުލައްވައި، އެއަށް ބޮސް ދެއްވުމަށްފަހު އެމީހާއަށް ދިހަހާސް ދިރުހަމު ދިނުމަށް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ. އެމީހާ ދިޔުމުން

» ލުއިކަރުނަ
Monday, February 14, 2011

ފެންކަޅިވެފައިވާ ޒުވާނާ އެނދުގައި އޮށޯވެގެން އޮތްއިރު، އެނބުރެމުންދާ ފަންކާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮތެވެ. ޒުވާނާގެ ޚިޔާލުތައް އެވަނީ އެނބުރެމުންދާ ފަންކާގެ ފިޔަތައްފަދައިން އެނބުރެން ފަށާފައެވެ. ބުރަކަށްފަހު ބުރެކެވެ. ހިނދު ހިނދު، ކޮޅުން ގިސްލުމުގެ އަޑުވެސް ގުގުމާލަ އެވެ.

» ހަތަރު އަނބިން
Thursday, December 9, 2010

އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ވަރަށް މުއްސަނދި ރަސްކަލަކު އުޅުނެވެ. މީނާގެ ހަތަރު އަނބިން ތިބެއެވެ. ރަސްގެފާނު އެންމެ ލޯބިވަނީ ހަތަރުވަނަ އަނބި ދެކެއެވެ. މި އަނބިމީހާ އުފަލުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރަސްގެފާނު ޖާނާއި މާލުން ޤުރުބާންވަމުން ދިޔައެވެ. އެންމެ ރީތި ހެދުމާއި އެންމެ އަގުބޮޑު ގަހަނާ ހޯދައިދެމުން ދިޔައެވެ. އެންމެ މީރު ކާނާ ދެމުންގެންދިޔައެވެ. އެންމެ ލޯބިވާ އަނބިމީހާ ކަމަށްވާތީ، އެއްވެސް ކަމެއް އުނިވިޔަ ނުދީ، ހުރިހާކަމެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އޭނާއަށް ކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ.

» މަންމަ އަހަންނަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވައިލީއެވެ.
Saturday, September 25, 2010

މިއީ އަޅުގަނޑު ދަތުރެއްގެ މަތީގައި ބަލާލަން ލިބުނު ފޮތަކުން ކިޔާލި ވާހަކައެކެވެ. ވަރަށް އަސަރުގަދަ ވާހަކައެކެވެ. ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. ވާހަކައިގައި ދަރިފުޅުވަނީ މަންމަގެ ޝަކުވާ ކޮށްފައެވެ. އަށްފަހަރު މަތީން މަންމަ ދަރިފުޅުގާތު ދޮގުހެދީތީއެވެ. ދަރިފުޅަށް ކަމުގެ ޙަޤީޤަށް އޮޅުވާލީތީއެވެ. އެންމެފަހުން ދަރިފުޅު އެކަމާ ހިތާމަކުރަންޖެހުނީއެވެ. މަންމަގެ މިދޮގުތަކުން ދަރިފުޅު ކިތަންމެ ހިތާމަތަކެއް ކުރިކަމުގައި ވިއަސް، ދަރިފުޅުގެ ހިތުގައި މަންމަގެ ލޯބި ގަދަވީއެވެ. ހިތާމަތަކާއި އަސަރުތައް އިތުރުވީއެވެ. ވާހަކައިން އެނގެނީ

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:   1 2 3 4 5 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި