އުޚްތުން

» ރީތީގެ ރާނީއަކަށް ވުމަށްޓަކައި..؟
Tuesday, January 6, 2009

މި އިރުޝާދުތަކުގެ އިތުރުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެންގެވި އެންމެހައި އެންގެވުންތަކަށް ތަބާވެއްޖެނަމަ ތިބާ ވާނީ ރީތީގެ ރާނީއަކަށެވެ. ސުވަރުގޭގެ ގަނޑުވަރުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. މާތްކަމާއި ޢިއްޒަތުގައެވެ. ނިޢުމަތާއި އުފަލުގައެވެ. އަރާމާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގައެވެ.

» ކޮންމެ މަންމައަކަށް... ތިބާގެ އަންހެން ދަރި ހަނދާން ނައްތާ ނުލާށެވެ!!!
Wednesday, November 5, 2008

އެއީ ތިބާއަށް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ލިބިގެންވާ ހަދިޔާއެކެވެ. ތިބާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެ ހަދިޔާއަށް ރައްކާތެރި ވުމެވެ. ތިބާގެ ކުރިމަތީގައިވާ ދުނިޔަވީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ސަބަބުން އެ އަންހެން ދަރިފުޅު ހަނދާން ނައްތާ ނުލާށެވެ.

» އަނބީންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
Sunday, November 2, 2008

އަނބިވަންތަކަމާއި، މައިވަންތަކަން މިއީ ކަނޑައެޅިގެން އަންހެންވަންތަކަމެވެ. ޤައުމެއްގައި ފުރިހަމަ އިންސާނުންތަކެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައިވާ އަންހެނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އަނބިވަންތަކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ޞަލާޙިއްޔަތު ނައްތާލުން މިއީ އެ ޤައުމެއްގެ ހަލާކެވެ. މިހެނީ އަންބަކަށްވުމާއި، މަޔަކަށްވުން މިއީ އަންހެނުންގެ އަންހެންވަންތަކަމެވެ.

» ޙައިޟުވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޙަރާމް ކަންތައް
Saturday, October 18, 2008

ޙައިޟުގެ ލޭ ފެނުމާއެކު ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުން ޙަރާމް ވެގެން ވާނެއެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި އެއިން ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ!]

» އިސްލާމީ ބުރުގާގެބައެއް އަދަބުތައް
Saturday, October 18, 2008

މިއީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ލިޔުއްވާފައިވާ [ ލޮބުވެތި އުޚުތެވެ! ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ތިމާގެ ޢައުރަ ނިވާކުރުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ!]

» އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ
Saturday, October 18, 2008

ދީނީ ކަންކަމުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް މިއީ މަށަށް ފެންނަގޮތޭ، އެއީ ލާޒިމުކަމެއްނޫނޭ، މިއީ އިޚްތިލާފު މައްސަލައެކޭ، އަހަރެން ޢަމަލު ކުރާނީ މިވެނި މީހަކު ޢަމަލުކުރާގޮތަށޭ ބުނެ އިހުމާލުވުމުގެ ޙައްޤެއްނެތެވެ.

» އަންހެން ބެއިފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ - ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި ދާޢިއާ އަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟ (ދެވަނަބައި)
Saturday, October 18, 2008

މިއީ ލޮބުވެތި މުސްލިމް އުޚްތުންނަށް ޚާއްޞަ މަގެކެވެ. ތިޔައީ މުސްލިމް އަންހެނުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން އަންހެންތަކުން ފަދަ ބަޔަކު ނޫނީމުއެވެ. ތިޔަކަނބަލުންނީ ﷲއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް އީމާންވެގެން ތިއްބެވި ބޭކަނބަލުންނީމުއެވެ.

» އަންހެން ބެއިފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ - ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި ދާޢިއާ އަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟
Saturday, October 18, 2008

މިއީ ލޮބުވެތި މުސްލިމް އުޚްތުންނަށް ޚާއްޞަ މަގެކެވެ. ތިޔައީ މުސްލިމް އަންހެނުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން އަންހެންތަކުން ފަދަ ބަޔަކު ނޫނީމުއެވެ. ތިޔަކަނބަލުންނީ ﷲއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް އީމާންވެގެން ތިއްބެވި ބޭކަނބަލުންނީމުއެވެ

» ބުރުގާ އެޅުމުގައި ރަނގަޅުނޫން ބައެއް އާދަތައް
Saturday, October 18, 2008

ބައެއް އަންހެނުންނަށް ނުވަތަ ބައެއް އަންހެންކުދިންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ އިސްތަށިގަނޑު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ނިވާކުރީމަ ދެން ހުރިހާކަމެއްނިމުނީ ކަމުގައެވެ. ބުރުގާއާ އެކުލާ ހެދުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުއްޓަސް ހެޔޮކަމަށް ބަލައެވެ. މިއީ ރަނގަޅުގޮތެއްނޫނެވެ

» ފިރިމީހާގެ ރުހުން ހޯދުމުގައި ކާމިޔާބުވެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުތާތައް
Saturday, October 18, 2008

އަންހެނަކަށް ސުވަރުގެއިންވެސް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ ޙޫރަލްޢީނުންނާއެކު ސުވަރުގޭގައި ފިރިއެއްގެ އުފަލާއި އަރާމުކަމުގައިވުންކަން ހަނދާންކޮށް، މިޙަޔާތުގެ ދުވަސްތައް ފިރިމީހާގެ ރުހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރުމީ އަންހެނެއްގެ ޙަޔާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކާމިޔާބީއެވެ

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1  2 3 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި