އުޚްތުން

» މުޖްތަމަޢުގެ މުތްތައް
Wednesday, December 10, 2014

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރަކީ ފިރިހެނުން އަދާކުރާ ދައުރަށްވުރެ ކުޑަދައުރެއްނޫނެވެ. އަނބިމީހާއަކީ ގޭގެ އޮޅިގަނޑެވެ. އެހެންކަމުން، މުޖްތަމަޢުގެ އޮޅިގަނޑަކީ އަންހެނުންނެވެ. ހިތްހަމަޖެހޭ، އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްގެ ބިންގަލަކީ ދީންވެރި، ހެޔޮލަފާ، ޞާލިޙް އަންބެކެވެ. އާޢިލާއެއްގެ އުފާވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުން ބިނާވެފައިއޮންނާނީ އަނބިމީހާގެ ސުލޫކާއި އަޚްލާޤުގެ މައްޗަށެވެ. ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް، ރަނގަޅު އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު އެކުދީންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނުވައި އެކުދީން މުޖްތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި މައިމީހާގެ އެންމެ މުހިއްމު މައްސޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ.

» އުފާވެރި ކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން.... ހިތާމަވެރިކަމާއި ވޭން
Wednesday, March 16, 2011

ހިތްނުތަނަވަސް ވުމާއި ހިތާމަވެރިކަމަކީ އެއްވެސްމީހަކު އިޙުސާސްކުރަން ޝައުޤުވެރިވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިދުނިޔޭގައި މިކަންތައް ތަޖުރިބާކުރަން އެންމެންވެސްޖެހެއެވެ. އެޙާލަތުގައި އެއީ ﷲގެ ޙަޞްރަތުން މެދުވެރިވި އިމްތިޙާނެއްކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް ކެއްތެރިވުމަކީ މުއުމިނުންގެ ސިފައެކެވެ.

» އިސްލާމްދީނާއި އަންހެނުން
Friday, December 3, 2010

މިއަދު ޢާއްމު ކޮށް ދެކެވޭ އެއްވާހަކައަކީ އަންހެނުންގެ ވާހަކައެވެ. އެބައިމީހުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އިސްލާމްދީން އެބައިމީހުން ނިކަމެތި ކުރި ވާހަކައެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރިން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދެވިފައިވާ މަޤާމު އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީގައްޔާއި އަދި ފަހުގައި އަދި ކާފަރު ޤައުމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ހާލަތު ނޭންގޭ މީހުންގެ ގާތު މިފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކާ ހަދައެވެ.

» ގާތުން ކިރުދިނުމާއި ތައްޔާރީ ކިރުދިނުމުގެ ތަފާތު
Wednesday, June 9, 2010

ގާތުން ކިރުދިނުމުގެ ސަބަބުން މަންމައަށް މިފަދަމަތިވެރި ބާއްޖަވެރިކަމެއް އިޙްސާސް ކުރެވޭއިރު އޭގެސަބަބުން ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޢާޠިފީގޮތުން ދަރިފުޅަށް ލިބިދޭ ހަމަހަމަކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ އަބަދުވެސް އުފާވެރިކަން އިޙްސާސްވުމެވެ. މަންމަ ދަރިފުޅަށް ކިރުދިނުމަށްޓަކާ ދަރިފުޅު މަންމަގެ މެއާ ކައިރިކޮއްލުމާއެކު އެދަރިފުޅަށް ރީތިމިއުޒިކެއްފަދައިން އިވެންފަށަނީ މަންމަގެ ހިތުގެ ވިންދުގެ ރީތި މިއުޒިކީ އަޑެވެ. އެވަގުތު ދަރިފުޅަށް އެލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަރާމުގެ ތެރޭގައި ގިނައިރުތަކެއްނުވެ ނިދުމާއި ހުވަފެނުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. ވީމާ، މިވަރުގަދަ ގުޅުމަކީ ތައްޔާރީކިރުން ދުވަހަކުވެސް ގާއިމުވާނެ ގުޅުމެއްނޫނެވެ.

» ރަނަށް ވުރެ އަގު ބޮޑެވެ.
Saturday, April 24, 2010

ޢާއިޝާ އަކީ ސްކޫލްގައި އެހާ 'މަޝްހޫރު' ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ ބަސްއަހާ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ. ކުލާހުގެ ހުރިހާކުދިންނާއި މުދައްރިސުން އޭނާއަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއެވެ. އެއީ ބަސްއަހާ ކުދިންދެކެ އެންމެންވެސް ލޯބިވާތީއެވެ.ޢާއިޝާގެ ޢުމުރުން މިހާރު 12 އަހަރުވެއްޖެއެވެ. މިހާރަކަށް އައިސް ޢާއިޝާގެ މޫނުމަތިން މޮޅިވެރިކަމެއް ޢާއިޝާގެ މަންމައަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ މެދު ވިސްނާހެންނެވެ.

» ޢިޝްޤީ ބަލީގެ ފަރުވާ
Sunday, February 14, 2010

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަކުޑަ ރިސާލާއިން ތިޔަ ކަނބަލުންނަށްޓަކައި ހުށަހަޅަނީ ދެދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބު ލިބިއްޖެ އަންހެނަކީ ކޮބައިކަމެވެ. ލޯބީގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިކަމެވެ. އަދި ލޯބިކުރަންޖެހެނީ ކޮންފަރާތަކަށްކަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯބި ޚާލިޞްވާން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި މާތްﷲ އަށް ކަމެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ އަޅުގަނޑުމެންދެކެ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަށަކުޅަދުންވަންތަ މާތްﷲ އެވެ. އެއިލާހު ނޫން އެހެންފަރާތަކަށް ލޯތްބެއް ކުރަންވެއްޖެނަމަ އެލޯބި ﷲ އަށްޓަކައި ކުރެވޭ ލޯތްބަކަށް ނޫނީ ވެގެންނުވާނެއެވެ. މީހަކާ ރުޅިވެރި ވިކަމުގައިވިޔަސް ރުޅިވެރިވާން ޖެހޭނީވެސް ﷲ އަށްޓަކައެވެ. އަދި އެމީހާދެކެ ނުރުހުންތެރިވާން ޖެހޭނީވެސް އެއިލާހަށްޓަކައެވެ. މިގޮތްމަތީ ލޯބި ދެމިހުރެއްޖެނަމަ އެފަދަ ލޯތްބަކީ ޙަޤީޤީ ލޯތްބަކަށް ވާނެއެވެ.

» ޙައިޟުވެރިޔާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޒިކުރު ކުރުން
Wednesday, January 13, 2010

ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން (ގިނަޢިލްމުވެރިން) ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ހައިޟުވެރިޔާ ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައެވެ. ހަމަ އެކަނި އިސްތިޘްނާ ވެގެންވަނީ އޭނާ ދުޢާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބައެއް އާޔަތްތަކެވެ. މިސާލަކަށް ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

» އަންހެނުންގެ އިސްތަށިގަނޑު ކޮށުން
Wednesday, January 6, 2010

ފިރިހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނާއި ވައްތަރުވާން އުޅޭ އަންހެނުންނަށް رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެ." މިގޮތުން ކަންފަތުގެ ފޫޅަށްވުރެ ކުރުކުރުން ހުއްދަ ވެގެންނުވެއެވެ. އެއަށްވުރެ ކުރުކޮށްފިނަމަ ފިރިހެނަކާ އެއްގޮތްވުން ކައިރިކަންބޮޑެވެ.

» އަދިވެސް އެބައިމީހުން ބުނަނީ އެއީ އަންހެނުން މިނިވަންކުރުން ކަމުގައެވެ. 2
Sunday, May 17, 2009

މިއަދުވެސް ގިނަ އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަނީ އިޤްތިސާދީ ޕިރަމިޑްގެ އެންމެ ތިރީގައެވެ. ގިނައީ އޮފީސްތަކުގައި އުޅޭ ސްޓާފް ކުދިން، ފެކްޓްރީ މަސަކްކަތްކުރާ މީހުން، ސޭލސް ގަރލް ފަދަ ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ އަންހެނުންނެވެ. މިއަދު އެމެރިކާގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ 50% މީހުންނަކީ އަންހެނުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 78% އަންހެނުން ތިބެނީ ކޭޝިޔަރުންގެ މަޤާމްގައެވެ. އަދި 90% ސެކްރެޓަރީންނަކީ އަންހެނުންނެވެ. މެނޭޖަރުންނާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަޤާމްގައި ތިބީ އެންމެ 13% އަންހެނުންނެވެ. އަންހެނުނަށް ވަޒީފާގެ ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދިނުމަކީ އަވާމެންދުރެއް ކަމުގައިވިޔަސް އެތައް މިލިޔަން އަންހެނުން ވަނީ އެބައިމީހުންގެ ގެތަކުން ނުކުމެ އެބައިމީހުންގެ އާއިލީ ނިޒާމް މުގުރާ ފުޑުފުނޑުކޮއްލާފައެވެ.

» އަދިވެސް އެބައިމީހުން ބުނަނީ އެއީ އަންހެނުން މިނިވަންކުރުން ކަމުގައެވެ. 1
Sunday, May 17, 2009

18 ވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރިން އެމެރިކާއަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރި ޤައުމެކެވެ. އަދި އެޤައުމުގެ 90% މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އަމިއްލަ ދަނޑުތަކުގައެވެ. ކޮންމެ ގެއެއްގެ މީހުންވެސް އުޅެމުން ދިޔައީ އަމިއްލަޔަށް ފުދިގެންނެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާއެއްޗެއް އެމީހުންގެ ގެތަކުން ލިބެއެވެ. ގޭގައި އުފެއްދެން ނެތް ތަކެތި އެމީހުން ގަނެ އުޅުނީ އެތާނގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ގާތުންނެވެ. ޔޫރަޕުން އެތެރެ ކޮށްފައިވާ އެހެނިހެންތަކެތި ގަނެ އުޅެނީ ފިހާރަތަކުންނެވެ. ގޭގެ ފިރިހެންވެރިން ދަނޑުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓައެވެ. އަދި އަންހެންވެރިން ގޭގެ ކަންތައްތަކުގައި ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:   1 2 3 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި