ޚާއްޞަ ފައިލް

» ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމުގެ ޙުކުމާއިމެދު ބައެއްމީހުން އޮޅުވާލަމުންދާތީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ނެރުނު ބަޔާން
Tuesday, May 15, 2012

ފިރިހެނުން ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްތޯއާއި ، ޝަރުޢީ ދަލީލުތަކުގެ އަލީގައި ތުނބުޅި ބޭލުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؛ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މުއައްސަސާގެ އެކިއެކި ފަންތީގެ އަޚުންނާއި އަދި އެނޫން މުއައްސަސާތަކުގައި އުޅުއްވާ ތަފާތު ފަރާތްތަކުންވެސް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފަށް ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލު ހުށައަޅަމުންދާތީ ފިރިހެނުން ތުނބުޅިބެހެއްޓުމުގެ ޙައިޘިއްޔަތަކީ ކޮބައިކަން ޝަރުޢީ ދަލީލުތަކުގެ އަލީގައި ބަޔާންކޮށް ޢާއްމުކޮށް ހާމަކުރުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ޤަޞްދުކުރަމެވެ. ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް ފިރިހެނުންނަށް އެއުރެންގެ ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝިޢާރެއްކަމުގައިވެފައިވާތީ އެ ޝިޢާރަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރީން އެންމެ ރުޅިއަރާ އެއް ޝިޢާރުކަމުގައިވެ،

» ނަށާ އަންހެނުންނާއި ފާޙިޝް ލަވަތަކާއި މިއުޒިކު ޢާއްމުވެއްޖެނަމަ ޢުޤޫބާތް ދެއްވަފާނޭކަމުގެ އިންޒާރު ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ދެއްވާފައި ނުވޭތޯއެވެ؟
Monday, April 2, 2012

މި ޞަފްޙާތަކަކީ މިއުޒިކާލަވަޔާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުޑަ ދިރާސާއެކެވެ. މިދިރާސާ ތައްޔާރުކުރަންޖެހުނީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަޅުގަނޑުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަޚު ފަޟީލަތުލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު މިފަދަ ދިރާސާއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވާތީއާއި މިވަގުތު ފެތުރިގެން އުޅޭ ބައެއް ފަތުވާތަކާގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ރަޙްމަތްތެރީން މިކަމަމާބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ލިއުމަށް އެދެމުންދާތީއާއި އަދި މިކަމުގައި އަމިއްލަ ބޭނުމެއް، ވަކި ތަޢައްޞުބެއްނެތި ދީނުގެ ޙުކުމް ބަޔާން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ވާޖިބުކަމުގައި ދެކޭތީއެވެ. ﷲ އަޅުގަނޑަށް ޙައްޤު ގޮތް ބަޔާންކޮށް ދެއްވައި އަޅުގަނޑުގެ ޤަލަމް ޙައްޤަށްޓަކައި ކިޔަމަން ކުރައްވައިފާނދޭވެ!

» ކެރިގެންހުރެ ބުނުން
Saturday, April 12, 2008

ދަންނަވަންތޯއެވެ! ކެރިގެންހުރެ އެންމެފުރަތަމަ ބަހެއްބުނެލީ އިބުލީސްއެވެ. ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އޭތި ކެރިގެންހުރެ ބުންޏެވެ. "އިނބައިލާހުގެ ޢިއްޒަތް ގަންދީބުނަމޭ، އެ އެންމެން މަގުފުރައްދާނަމޭ." ހަމަޔަޤީނުންވެސް ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތް ޙައްޤުއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި އޭތި މިހެން ބުނީއަކީ ނުކެރިއެއްނޫނެވެ. ކެރިގެންހުރެއެވެ. ދެންމިގޮތަށް ކެރިގެންހުރެ ބަހެއްބުނީ ފިރުޢައުނެވެ. އޭނާ ބުންޏެވެ. "އަހުރެންނީ ކަލޭމެންގެ އެންމެމަތިވެރި އިލާހޭ" މިހެން ބުނީއަކީ ނުކެރިއެއްނޫނެވެ. ކެރިގެންހުރެއެވެ. އަދި ބުނަންތޯއެވެ! މިގޮތަށް މިއުއްމަތުގައިވެސް ކެރިގެންހުރެ ބަސްތައް ބުނެލިމީހުން މަދެއްނޫނެވެ. ނަބީކަމަށް ދަޢުވާކުރި އެންމެންވެސް ދަޢުވާކުރީ ކެރިގެންތިބެއެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި