އޯލެވެލް ނަތީޖާއަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދާ ދަރިވަރުންނަށް ...
 

  އޯލެވެލް ނަތީޖާއަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދާ ދަރިވަރުންނަށް ...
ކެޓަގަރީ: އެޑިޓޯރިއަލް
މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ) , 21 ޖެނުއަރީ 2015

މިދުވަސްކޮޅަކީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ބޭއްވުނު އޯލެވެލް އިމްތިހާނާއި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާއަށް އިންތިޒާރުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ހިތްތައް އަތްމައްޗަށް ލައިގެން ހަމަ ނިދި ނުނިދިފައި ތިބި ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އެއީ އެކަން ވާނެ ގޮތް ވެސް މެއެވެ. އެތައް ރެއެއްގެ ފޮނި މީރު ނިދި ނަގާލާފައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ...  މުޖްތަމަޢުގެ މުތްތައް
ކެޓަގަރީ: އުޚްތުން
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު , 10 ޑިސެމްބަރު 2014

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރަކީ ފިރިހެނުން އަދާކުރާ ދައުރަށްވުރެ ކުޑަދައުރެއްނޫނެވެ. އަނބިމީހާއަކީ ގޭގެ އޮޅިގަނޑެވެ. އެހެންކަމުން، މުޖްތަމަޢުގެ އޮޅިގަނޑަކީ އަންހެނުންނެވެ. ހިތްހަމަޖެހޭ، އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްގެ ބިންގަލަކީ ދީންވެރި، ހެޔޮލަފާ، ޞާލިޙް އަންބެކެވެ. އާޢިލާއެއްގެ އުފާވެރިކަމާއި ...  ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން
ކެޓަގަރީ: ދީނީ ލިޔުން
ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް , 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2014

ޙަދީޘުން ދޭހަވަނީ ޛުލްޙިއްޖާ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހަކީ އަހަރުގެ އެހެންދުވަސްތަކަށްވުރެ މާތްކަމުގެ ގޮތުން ވަރަށްވެސް މަތިވެރި ދުވަސްތަކެއް ކަމެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހަ އަށްވުރެވެސް މެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައިގެ ރޭތަކަކީ ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ފަހު ދިހަ ރެއަށްވުރެ މާތްކަން ބޮޑު ރޭ ތަކެކެވެ. ...  އިޚްލާޞްތެރިކަން
ކެޓަގަރީ: ދީނީ ލިޔުން
އައިމަން ޞާލިޙް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ މެންބަރު) , 15 މާޗް 2014

އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެންމެ މަތިވެރި އުޞޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމުގައި ތެދުވެރިވުމެވެ. ބަހުގެ ގޮތުން އިޚްލާޞްއަކީ ތެދުކުރުމެވެ. އަދި ދެއްކުންތެރިކަމުގެ އިދިކޮޅެވެ. ޝަރުޢުގައި ޢިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ އަޅާ ޢަމަލުކުޅައުމުގައި އެއްވެސް އެދުމެއްނެތި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ...  މުއުމިނުންގެ ޢައިބުތައް ވަންހަނާ ކުރާށެވެ!
ކެޓަގަރީ: އެޑިޓޯރިއަލް
މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ) , 13 މާޗް 2014

އެހެން ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ފަޟީޙަތްކުރުމާއި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ކެއްސެއް ނުވަތަ "ލަނޑެއް" ދީފައި އަނެކާ ޖަހާލާފައި ތިމާ ކުރިއަރައިގެން ދިޔުމުގެ ނުބައި އާދަ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ފެންނާތީ ހިތާމަހުއްޓެވެ. މިކަންތައްތަކަކީ ޢާއްމު ބައެއްގެ ތެރޭގައިވެސް ހަޖަމު ކުރަން ދަތި ... 
 

 
 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
ފާޅުގައި ފާފަ ކުރުމުގެ ނުބައިކަން
 

SHARE

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި