މީސްތަކުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި ތިބާއަކީ މެއްސެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ މާމުއި ކުޅަނދުރެއް ހެއްޔެވެ؟
 

  މީސްތަކުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި ތިބާއަކީ މެއްސެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ މާމުއި ކުޅަނދުރެއް ހެއްޔެވެ؟
ކެޓަގަރީ: އެޑިޓޯރިއަލް
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް , 14 ފެބްރުއަރީ 2020

ދުނިޔޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅުމުގައި އެކަކު އަނެކެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ބޭނުން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރަން ނުޖެހޭ މީހަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނުހުރެއެވެ. މީހުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި އެންމެ ރިވެތި ގޮތްތައް އިސްލާމްދީނުގައި ދަސްކޮށް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ...  سبحان الله މަގު.... الحمد لله މަގު...
ކެޓަގަރީ: ތަރުބިއްޔަތު
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް , 4 ފެބްރުއަރީ 2020

އަހަރެންގެ މަންމަ (ރަޙިމަހަﷲ) އަކީ ތަސްބީޙަ(1) ކިޔުމާއި ތަހްލީލު(2) ކިޔުމަށް ލޯބި ކުރެއްވި ބޭކަނބަލެކެވެ. އަބަދުވެސް މަންމަގެ ދުލުން ޛިކުރު ކުރުންމަތީ ހުންނަވާ ކަމުގައި ވިއެވެ. އަހަރެމެންނަކީވެސް ﷲ މަތިން ހަނދުމަކޮށް، ޛިކުރު ކުރާ ބައެއް ކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި މަންމަ ބޭނުންކުރެއްވީ ނިކަން މޮޅު އުފެއްދުންތެރި ގޮތެކެވެ. ...  ބައްޕާއެވެ. އަހަރެންނާއެކު ބަދިގެއަށް ނުވަންނާނަން ހެއްޔެވެ؟
ކެޓަގަރީ: ތަރުބިއްޔަތު
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް , 1 ފެބްރުއަރީ 2020

"އަހަރެން ކުޑައިރު، ބަދިގެއަށްވަދެ، ތަށިދޮވެ ހެދުމާއި ކެއްކުމަކީ އަހަރެން ކުރާ ހިތް ނުވާ ކަމެކެވެ. ނުވަތަ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރެންގެ ބައްޕަ ވިދާޅުވެއެވެ. "ދަރިފުޅާއެވެ. ބައްޕަ ބަދިގޭގެ ކަންތަކުގައި ދަރިފުޅަށް އެހީތެރިވާނަމެވެ." އެއަށްފަހު ބައްޕަ އަހަރެންނާއެކު ބަދިގޭގެ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެ ...  އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ނުވުމަކީ އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގެ ނިމުމެއް ނޫނެވެ.
ކެޓަގަރީ: އެޑިޓޯރިއަލް
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް , 17 ޖެނުއަރީ 2020

"އަހަރެންގެ އޯލެވެލް ނަތީޖާ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މަންމައާއި ބައްޕަގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. އަދި ފަހަރުގައި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައެއް ބަސްތައް އަޑުއަހަންވެސް ޖެހިދެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށެވެ. އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަހަރެންނަށް އެބަ ...  މުސްކުޅި އަންހެނެއްގެ ދުޢާގެ ސަބަބުން 32 އަހަރު ޙައްޖު ކުރި މީހާ
ކެޓަގަރީ: ވާހަކަ
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް , 3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ކޮންމެއަކަސް މި ޒުވާނާއަށް މި މަންޒަރު ފެނިގެން، ކުރީކޮޅުގައި ތިބި ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން، ފިރހެންމީހާގެ ކައިރިއަށް ގޮސް އެ މުސްކުޅި އަންހެންމީހާއަށް އެ ސީޓު ދިނުމަށް އެދުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރިއެވެ. ދެތިން ފަހަރު އާދޭސް ކޮށްގެން، އެންމެ ފަހުން އެ ފިރިހެންމީހާ ފަހަތަށް އަންނަން އެއްބސްވެ، މުސްކުޅި ... 
 

 
 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

SHARE

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި