މުސްކުޅި އަންހެނެއްގެ ދުޢާގެ ސަބަބުން 32 އަހަރު ޙައްޖު ކުރި މީހާ
 

  މުސްކުޅި އަންހެނެއްގެ ދުޢާގެ ސަބަބުން 32 އަހަރު ޙައްޖު ކުރި މީހާ
ކެޓަގަރީ: ވާހަކަ
މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ) , 3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ކޮންމެއަކަސް މި ޒުވާނާއަށް މި މަންޒަރު ފެނިގެން، ކުރީކޮޅުގައި ތިބި ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން، ފިރހެންމީހާގެ ކައިރިއަށް ގޮސް އެ މުސްކުޅި އަންހެންމީހާއަށް އެ ސީޓު ދިނުމަށް އެދުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރިއެވެ. ދެތިން ފަހަރު އާދޭސް ކޮށްގެން، އެންމެ ފަހުން އެ ފިރިހެންމީހާ ފަހަތަށް އަންނަން އެއްބސްވެ، މުސްކުޅި ...  ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލާފައި ވާ މީހަކު އެބައެއްގެ ތެރޭގައިވާ ބައެއްގެ މައްޗަށް ﷲ ރަޙްމަތެއް ނުލައްވާނެއެވެ.
ކެޓަގަރީ: މުޖުތަމަޢު
މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ) , 1 ޑިސެމްބަރު 2018

އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ މަޖިލިހެއްގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަންހުގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ކިޔަވައިދެއްވަން ހުންނެވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. "ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ މީހަކު މިތާނގައި ވާނަމަ އެމީހާ މިތަނުން ތެދުވެގެން ދާށެވެ." (ރިވާ ވެގެން ވާގޮތުގައި އަބޫހުރައިރާ މިފަދައިން 3 ފަހަރު ތަކުރާރު ކުރެއްވިއެވެ.) އެހިނދު ...  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ތިޔަ ގެނެސްދެނީ މުސްލިމެއްގެ މަރުގެ ޚަބަރުން ހެއްޔެވެ؟ - އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ޙާދިޘާއެއް
ކެޓަގަރީ: އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތު
މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ) , 1 ނޮވެމްބަރ 2018

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އަޙްމަދު ބުނު ޢަބްދުލްޙަލީމް ބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲގެ އިސް ދަރިވަރު، އިމާމް އިބްނުލް ޤައްޔިމް ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲގެ ޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ އާއި ޢަދާވާތްތެރިވެ އުޅުނު މީހަކު މަރުވުމުން އެއުފާވެރި ޚަބަރު ގެނެސް ދިނުމަށް ...  އެންމެ ރިވެތިވެގެންވާ އިސްމުފުޅުތައް - 4 - اللَّـهٌ
ކެޓަގަރީ: أسماء الله الحسنى
އައްތާއިބާތު , 15 ޖުލައި 2016

اللَّـهٌ މިއިސްމުފުޅުގެ މާނައަކީ ހަމައެކަނި އަޅުކަން ޙައްޤުވެގެންވާ ފަރާތެވެ. ﷲގެ މިނަންފުޅަކީ ﷲގެ އެންމެމަތިވެރި ނަންފުޅެވެ. އަދި އެންމެ ތަފާތު (unique) ނަންފުޅުވެސްމެއެވެ. އިލާހުގެ މާނަ ދޭހަވުމުގެ އިތުރުން، މިއިސްމުފުޅަކީ ﷲގެ ޒާތުފުޅަށް އެއިސްމުފުޅަކުން ނަންދެއްވާފައިވާ އިސްމުފުޅެވެ. ދުޢާ ކުރުމުގައި، އިލާހު ނުވަތަ ...  އެންމެ ރިވެތިވެގެންވާ އިސްމުފުޅުތައް - 3 - الفَتَّاحُ
ކެޓަގަރީ: أسماء الله الحسنى
އައްތާއިބާތު , 29 ޖޫން 2016

ތިބާ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެ ވަށައިގެން ބަލާލިހިނދު ހުރިހާ ދޮރުތައް ބަންދުވެ ސަލާމަތްވެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއްނެތްފަދަ ޙާލަތެއްގައި ވީންހެއްޔެވެ؟ ދާކޮންމެދިމާއަކުން ދޮރުތައް ބަންދުވެ ތަޅުއެޅުވިފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ވީންހެއްޔެވެ؟ އެހެންކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ތިބާއަކީ ނަސީބުވެރިއެއްކަމަށް ބަލާށެވެ! އެހެނީ އެފަދަ ... 
 

 
 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

SHARE

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި