މުއުމިނުންގެ ޢައިބުތައް ވަންހަނާ ކުރާށެވެ!
 

  އިޚްލާޞްތެރިކަން
ކެޓަގަރީ: ދީނީ ލިޔުން
އައިމަން ޞާލިޙް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ މެންބަރު) , 15 މާޗް 2014

އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެންމެ މަތިވެރި އުޞޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމުގައި ތެދުވެރިވުމެވެ. ބަހުގެ ގޮތުން އިޚްލާޞްއަކީ ތެދުކުރުމެވެ. އަދި ދެއްކުންތެރިކަމުގެ އިދިކޮޅެވެ. ޝަރުޢުގައި ޢިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ އަޅާ ޢަމަލުކުޅައުމުގައި އެއްވެސް އެދުމެއްނެތި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ...  މުއުމިނުންގެ ޢައިބުތައް ވަންހަނާ ކުރާށެވެ!
ކެޓަގަރީ: އެޑިޓޯރިއަލް
މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ) , 13 މާޗް 2014

އެހެން ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ފަޟީޙަތްކުރުމާއި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ކެއްސެއް ނުވަތަ "ލަނޑެއް" ދީފައި އަނެކާ ޖަހާލާފައި ތިމާ ކުރިއަރައިގެން ދިޔުމުގެ ނުބައި އާދަ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ފެންނާތީ ހިތާމަހުއްޓެވެ. މިކަންތައްތަކަކީ ޢާއްމު ބައެއްގެ ތެރޭގައިވެސް ހަޖަމު ކުރަން ދަތި ...  މުސްލިމުންނާމެދު ކުށް ހީނުކުރާށެވެ.
ކެޓަގަރީ: އެޑިޓޯރިއަލް
މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ) , 10 މާޗް 2014

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ބައެއް އަޚުންނާއި އުޚްތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މީހަކު ޚިޔާލު ތަފާތު ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭނާ އެޚިޔާލު ތަފާތުވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރުމަކާއި ނުލައި، ޖަޖްމަންޓް ދެއެވެ. ހުކުމް ކޮށްލައެވެ. "ޔަޤީނެވެ. އޭނާ ވިކުނީއެވެ. ދުނިޔޭގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ދިޔައީއެވެ. ދީނާއި އާޚިރަތް ވިއްކާލީއެވެ." ...  އޭނާ ތެދު ބުނެފިއެވެ. އެކަމަކު އޭނާއަކީ ބޮޑު ދޮގުވެރިއެކެވެ.
ކެޓަގަރީ: ދީނީ ލިޔުން
މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ) , 8 މާޗް 2014

މާތްﷲ އެކަލޭގެފާނަށް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. (އެއްފަހަރަކު) ރަމަޟާންމަހުގެ ޒަކާތުގެ (އެބަހީ: ފިޠުރު ޒަކާތުގެ) ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ތިމަން ކަލޭގެފާނާއި ޙަވާލުކުރެއްވިއެވެ. (އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ.) ...  ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ ފަތުވާ: ޤިޞާޞް ހިފުމުގު ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމާ ބެހޭ
ކެޓަގަރީ: ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ ޤަރާރުތައް
, 7 ފެބްރުއަރީ 2014

މިއީ ޤިޞާޞް ހިފުމުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ޢާއްމު ވޯޓެއް ނެގުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫންކަން ބަޔާންކުރައްވައި، އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކެޑެމީ އިން ނެރުއްވާފައިވާ ފަތުވާއެކެވެ. މި ފަތުވާގައި ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ހިމެނޭ ގޮތުން 8 މެންބަރަކު ވަނީ ސޮއި ކުރައްވާފައެވެ. 
 

 
 
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
ފާޅުގައި ފާފަ ކުރުމުގެ ނުބައިކަން
 

SHARE

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި