އެންމެހާ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ
 

  އެންމެހާ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ
ކެޓަގަރީ: އެޑިޓޯރިއަލް
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް , 18 މޭއި 2020

އޭ ލޮބުވެތި ޚިދުމަތްތެރިންނޭވެ! ތިޔަ ބޭފުޅުންނަކީ މި ނުރައްކާތެރި ޙާލަތުގައި މައިދާނުގައި ހަރަކާތެރިވާ ހިތްވަރުގަދަ ފަހުލަވާނުންތަކެކެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރިއްޔާ އެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަޖިދައިގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ހެޔޮދުޢާ ކުރުން އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ނައްތައެއް ...  ރަމަޟާންމަހު އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ވަގުތުގެ ބޭނުން ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ 10 ގޮތެއް
ކެޓަގަރީ: މުޖުތަމަޢު
މަރްޔަމް ޣާނިޔާ , 13 އޭޕްރީލް 2020

މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް މައްސަރު ކަމަށްވާ ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ ވަގުތު މިވަނީ ކުޑަތަންވެފައެވެ. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ކުރެވޭ ގޮތުގައި މިހާރު އަޅުގަނޑު މެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވާނީ ކެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ރެސިޕީތައް ޑައުންލޯޑުކޮށް އެކި ޒާތް ޒާތުގެ ކާބޯތަކެތިން ...  މީސްތަކުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި ތިބާއަކީ މެއްސެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ މާމުއި ކުޅަނދުރެއް ހެއްޔެވެ؟
ކެޓަގަރީ: އެޑިޓޯރިއަލް
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް , 14 ފެބްރުއަރީ 2020

ދުނިޔޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅުމުގައި އެކަކު އަނެކެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ބޭނުން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރަން ނުޖެހޭ މީހަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނުހުރެއެވެ. މީހުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި އެންމެ ރިވެތި ގޮތްތައް އިސްލާމްދީނުގައި ދަސްކޮށް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ...  سبحان الله މަގު.... الحمد لله މަގު...
ކެޓަގަރީ: ތަރުބިއްޔަތު
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް , 4 ފެބްރުއަރީ 2020

އަހަރެންގެ މަންމަ (ރަޙިމަހަﷲ) އަކީ ތަސްބީޙަ(1) ކިޔުމާއި ތަހްލީލު(2) ކިޔުމަށް ލޯބި ކުރެއްވި ބޭކަނބަލެކެވެ. އަބަދުވެސް މަންމަގެ ދުލުން ޛިކުރު ކުރުންމަތީ ހުންނަވާ ކަމުގައި ވިއެވެ. އަހަރެމެންނަކީވެސް ﷲ މަތިން ހަނދުމަކޮށް، ޛިކުރު ކުރާ ބައެއް ކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި މަންމަ ބޭނުންކުރެއްވީ ނިކަން މޮޅު އުފެއްދުންތެރި ގޮތެކެވެ. ...  ބައްޕާއެވެ. އަހަރެންނާއެކު ބަދިގެއަށް ނުވަންނާނަން ހެއްޔެވެ؟
ކެޓަގަރީ: ތަރުބިއްޔަތު
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް , 1 ފެބްރުއަރީ 2020

"އަހަރެން ކުޑައިރު، ބަދިގެއަށްވަދެ، ތަށިދޮވެ ހެދުމާއި ކެއްކުމަކީ އަހަރެން ކުރާ ހިތް ނުވާ ކަމެކެވެ. ނުވަތަ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރެންގެ ބައްޕަ ވިދާޅުވެއެވެ. "ދަރިފުޅާއެވެ. ބައްޕަ ބަދިގޭގެ ކަންތަކުގައި ދަރިފުޅަށް އެހީތެރިވާނަމެވެ." އެއަށްފަހު ބައްޕަ އަހަރެންނާއެކު ބަދިގޭގެ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެ ... 
 

 
 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

SHARE

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި